V programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 byly podpořeny první projekty

25. 10. 2023 Královéhradecký kraj Dotace

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027, které se konalo ve dnech 19. až 20. října 2023 v polském městě Wisla, byly podpořeny první projekty, a to ve dvou prioritách – Cestovní ruch a Spolupráce institucí a obyvatel. Tak jako v předchozích pěti přeshraničních programech byli hned v úvodních kolech výzev současného programu nejúspěšnějšími žadatelé z Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství.

Královéhradecký kraj

Cestovní ruch

V prioritě Cestovní ruch bylo podpořeno sedm projektů, z toho šest se zapojením partnerů z Královéhradeckého kraje.

Vůbec nejlépe hodnoceným je projekt „Krkonoše – historie a tradice ožívají“ (vedoucí partner – město Vrchlabí, partneři projektu – Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Správa Krkonošského národního parku, Karkonoski Park Narodowy). Ve městě Vrchlabí dojde ke zpřístupnění historické budovy radnice čp. 210, kde vznikne regionální turistické informační centrum včetně výstavních prostor a zázemí pro návštěvníky. Dále bude modernizována a rozšířena expozice ve čtyřech historických domcích včetně doplnění areálu zahrady. V polském Sobieszowě dojde ke zpřístupnění historického objektu sýpky v areálu zámku a ke vzniku nové expozice. Další aktivity projektu – uchování kulturních tradic a transfer zkušeností, workshopy, výstavy, oslavy tradičních svátků, folklorní/kulturní festivaly, Řemeslné léto, setkání pracovníků IC, výjezdy, SmartGuide. Obdržená evropská dotace: 2 286 969 €.

Vysoké hodnocení získal projekt „Via botanica“ (vedoucí partner – Oblastní charita Červený Kostelec, partner projektu – zámek Książ ve Valbřichu). V rámci projektu vznikne nový produkt cestovního ruchu Via botanica na česko-polském pohraničí s nabídkou 11 botanicky zajímavých míst. V areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem bude vybudováno zázemí, návštěvnické centrum a podzemní expozice Bylinkárium. Na zámku Książ budou revitalizovány terasy včetně hradební zdi a obnoveno jezírko v zámeckém parku. Zajištěna bude marketingová kampaň včetně akcí pro veřejnost, vycházející ze společné marketingové strategie. Obdržená evropská dotace: 3 401 419 €.

Rovněž vysoké hodnocení obdržel projekt „Balneum Glacensis“ (vedoucí partner – město Náchod, partneři projektu – Gmina Kudowa Zdrój, Gmina Polanica Zdrój) navazující na předchozí úspěšný projekt Aqua Mineralis Glacensis. V rámci projektu dojde k revitalizaci zchátralé historické budovy lázeňské kolonády ve Velkých lázních v Náchodě – Bělovsi, znovuobnoven bude minerální pramen IDA a také vznikne trvalá expozice o lázeňství. Na polské straně dojde k výstavbě dřevěného mostu, který propojí břehy lázeňského rybníka v Kudowě Zdroji, a výsadbě vodní vegetace, v Polanici Zdroji proběhne revitalizace „ostrova“ a vybudování nové turistické atraktivity – říčního odpočinkového mola s lávkou nad řekou a vyhlídkovou plošinou. Realizována bude hra „Pašerákem v lázních“ a další propagační a informační činnost. Obdržená evropská dotace: 1 662 393 €.

Dalším projektem s vysokým hodnocením je „Kladské pomezí na vlně“ (vedoucí partner – Kladské pomezí, o. p. s., partner projektu – Powiat Kłodzki). Hlavní výstupem projektu bude nový přeshraniční produkt s tématem vody a vodních prvků, který se zapojí do přeshraničně realizované a propagované turistické nabídky. Zároveň bude propojený s již existujícími produkty, zejména Toulavým baťohem, který je již mnoho let pevnou součástí přeshraniční nabídky v oblasti cestovního ruchu. Realizována bude společná propagační kampaň nového produktu nebo společné vzdělávání pracovníků v oboru cestovního ruchu. Obdržená evropská dotace: 295 568 €.

Podpořen byl rovněž projekt „Náš cykloregion II“ (vedoucí partner – město Broumov, partneři projektu – Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków). Hlavním výstupem projektu jsou jednotlivé prvky řešené turistické infrastruktury: z pohledu bezpečnosti a komfortu rekonstruované a dovybavené schodiště Klášterák v Broumově (pěší turistická trasa), úsek cyklotrasy realizovaný novým pruhem pro vedení kola na schodišti Klášterák, dva vybudované úseky cyklostezky v Radkowě a Nové Rudě, dvě nástupní parkoviště pro turisty směřující do regionu, vybudovaná u cyklistických stezek a tras v Gmině Miejskej Nowa Ruda a v Radkówě. Realizována bude řada propagačních opatření. Obdržená evropská dotace: 1 214 609 €.

Posledním podpořeným projektem, s vysokou obdrženou dotací, je projekt „Stezkou průmyslu a tradic“ (vedoucí partner – město Dvůr Králové nad Labem, partner projektu – Gmina Miejska Kowary). V památkově chráněném objektu na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem vznikne turistické a návštěvnické centrum (IC, prostor pro workshopy a dílničky, galerie, zahrada). V Kowarech v budově bývalého nádraží vznikne rovněž turistické a návštěvnické centrum (IC, prostor pro workshopy a dílničky, galerie, minimuzeum). Vytvořen bude nový turistický produkt „Stezkou průmyslu a tradic“ – stezka povede oběma spolupracujícími městy a bude spojena mototrasou s dílčími tematickými zastávkami. Dále budou realizovány výstavy, konference, seminář o cestovním ruchu, stáže, jarmark řemesel, výuka jazyka. Obdržená evropská dotace: 3 137 045 €.

Nevyužitá finanční alokace přesahující čtyři miliony eur byla převedena do druhého kola výzvy.

Spolupráce institucí a obyvatel

V prioritě „Spolupráce institucí a obyvatel“ bylo podpořeno pět projektů, z toho dva projekty se zapojením partnerů z Královéhradeckého kraje. Do jednoho z podpořených projektů jsou zapojeni partneři se sídlem mimo podporované území (na české straně se jedná o Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR).

Podpořený byl projekt „Prohloubení poznání a porozumění regionu Krkonoš“ (vedoucí partner – Správa Krkonošského národního parku, partner projektu – Karkonoski Park Narodowy). Projekt rozvíjí značný synergický efekt z vytvoření nových expozic Klášter pod horami v Muzeu Krkonoš ve Vrchlabí a v Centrum Muzealno-Edukacyjne Pałac Sobieszów v Jelení Hoře. Vytvořením dvou vzájemně se doplňujících expozic, které prezentují nejen přírodní hodnoty Krkonoš, ale i vliv na utváření prostředí člověkem, který je již 700 let osidluje a využívá, získáváme unikátní možnost rozvinout spolupráci i v oblasti osvěty a výchovy dětí a mládeže a posílit jejich sounáležitost s regionem Krkonoš. Stejně tak budou využity i expozice a zázemí ostatních zařízení partnerů. Obdržená evropská dotace: 474 365 €.

Podpořen byl rovněž projekt „Kultura bez hranic“ (vedoucí partner – Gmina Nowa Ruda, partneři projektu – město Broumov, Fundacja Olgi Tokarczuk, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Radków). Hlavním cílem projektu je povzbudit přeshraniční spolupráci mezi územními samosprávami čtyř partnerů, Nadací Olgy Tokarczukové a místní komunitou po období útlumu způsobeného pandemií covid-19. Tohoto cíle bude dosaženo realizací sociálně-kulturních iniciativ zaměřených na udržování a propagaci příhraničních tradic, které budou v oblasti zájmu obyvatel pohraničí, a také zatraktivněním kulturního života obyvatel měst a venkova, kteří často nemají příležitost účastnit se kulturních akcí. Obdržená evropská dotace: 739 709 €.

„Podpořeným osmi projektům s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje byly již tradičně přiděleny vysoké evropské dotace – celkem 13 212 077 €, tj. téměř 326 milionů korun, ke kterým je ještě zapotřebí připočíst národní dotace pro české partnery ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektů. Tyto projekty rozšiřují seznam stovek podpořených přeshraničních projektů realizovaných v našem regionu,“ uvedl krajský radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací.

Na Monitorovacím výboru bylo schváleno vyhlášení další výzvy, tentokrát v oblasti životního prostředí. Dne 1. listopadu 2023 bude zahájený další Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis.

Více informací o programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 naleznete na stránkách programu nebo v prezentaci.