Transfery ze státního rozpočtu

31. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

Ve Zprávách Ministerstva financí č. 1/2023 byl publikován Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu. Problematika se týká zejména poskytování dotací, proto pro potřebu územních samospráv zveřejňujeme metodiku v plném znění.

Metodický pokyn Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu

V případě některých územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) nejsou neinvestiční transfery pravidelně poskytované ze státního rozpočtu součástí jejich schváleného rozpočtu, pokud do okamžiku schválení rozpočtu ÚSC neobdržel právní akt o poskytnutí transferu (zejména rozhodnutí o poskytnutí dotace). Nejvýznamněji se tento nejednotný přístup vyskytuje mezi kraji v případě přímých nákladů na vzdělávání, dotací pro soukromé školy a neinvestičních nedávkových transferů podle zákona o sociálních službách. Tímto dochází ke snížení vypovídací hodnoty a porovnatelnosti údajů o schváleném rozpočtu napříč ÚSC, zejména kraji, což komplikuje provádění analýz a vyhodnocování plnění rozpočtů ÚSC ve vztahu k jejich schváleným rozpočtům. Za účelem sjednocení přístupu ÚSC při sestavování a schvalování rozpočtu zveřejňuje Ministerstvo financí metodický pokyn k obsahu rozpočtu podle současného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočet ÚSC finančním plánem na rozpočtový rok, jímž se řídí financování jeho činnosti. Podle ustanovení § 6 odst. 1 předmětného zákona jsou obsahem rozpočtu příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud neprobíhají mimo rozpočet. ÚSC sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu a na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo obcí.

Z uvedeného vyplývá, že při sestavování návrhu rozpočtu jsou obsahem rozpočtu (finanční plán) předpokládané příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace[1], které jsou mnohdy stanoveny na základě příslušných podkladů (např. makroekonomických predikcí, vývoje daňové legislativy, návrhu rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, smluvních vztahů, investičních záměrů, skutečné spotřeby minulých let, střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb atd.), a to v některých případech i prostřednictvím kvalifikovaného odhadu. Příjmy a výdaje schváleného rozpočtu jsou tedy očekávanými příjmy a výdaji příslušného rozpočtového roku.

Pokud se jedná o příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu, tak součástí schváleného rozpočtu jsou zejména[2]:

 • transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu na základě návrhu rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria,
 • investiční transfery na základě vydaného právního aktu, pokud se přijetí peněžních prostředků očekává v rozpočtovém roce, na který se rozpočet schvaluje (v případě dotačních investičních akcí na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace),[3]
 • neinvestiční transfery na základě vydaného právního aktu, pokud se přijetí peněžních prostředků očekává v rozpočtovém roce, na který se rozpočet schvaluje (v případě dotačních neinvestičních akcí na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace),[3]
 • neinvestiční transfery poskytované ze státního rozpočtu na základě příslušného podkladu[4] nebo provedeného kvalifikovaného odhadu[5] výše transferu, pokud nebyl vydán právní akt (v případě dotačních neinvestičních akcí rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Jedná se o neinvestiční transfery, které jsou stanoveny zákonem nebo jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy s Českou republikou[6] a jsou svojí povahou mandatorní nebo pravidelně se opakující (viz dále).

V případě ex-post dotací poskytovaných ze zákona je součástí schváleného rozpočtu na rozpočtový rok N dotace, která odpovídá výši realizovaných výdajů nebo jejich odhadu v rozpočtovém roce N−1, které nebyly prozatím refundovány ze státního rozpočtu.

Neinvestičními transfery poskytovanými ze státního rozpočtu, které jsou stanoveny zákonem nebo jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy s Českou republikou a jejichž výše je stanovena na základě příslušného podkladu nebo provedeného kvalifikovaného odhadu, se rozumí zejména:

 • příspěvek poskytovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě na základě Usnesení vlády ČR ze dne 9. 3. 2016 č. 191 o způsobu řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019 a uzavřené smlouvy s Českou republikou (ÚZ 27355 – Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy),
 • státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovaný z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí podle ustanovení § 42g a následující zákona č. 359/1999 Sb. (ÚZ 13307 – Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
 • transfer obcím s rozšířenou působností určený na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí poskytovaný z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí podle ustanovení § 58 zákona č. 359/1999 Sb. (ÚZ 13024 – Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí),
 • dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaná z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb. (ÚZ 13305 – Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – § 101, § 102 a § 103),
 • dotace na výkon sociální práce poskytovaná z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb. (ÚZ 13015 – Příspěvek na výkon sociální práce – s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí),
 • dotace pro soukromé školy poskytovaná z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 306/1999 Sb. (ÚZ 33155 – Dotace pro soukromé školy),
 • dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytovaná z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 561/2004 Sb. (ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání),
 • dotace na úhradu výdajů ÚSC souvisejících s konáním voleb poskytovaná z rozpočtu Všeobecné pokladní správy, kterou spravuje Ministerstvo financí, podle příslušných volebních zákonů (ÚZ 98008 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR, ÚZ 98010 – Společné volby do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky, ÚZ 98071 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky, ÚZ 98074 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, ÚZ 98135 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích, ÚZ 98187 – Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích, 98193 – Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů, ÚZ 98348 – Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu).

Součástí schváleného rozpočtu ÚSC jsou také výdaje, které jsou kryté příjmy z výše uvedených neinvestičních transferů poskytovaných ze státního rozpočtu.

V případě zahrnování neinvestičních transferů na základě příslušného podkladu[4] nebo provedeného kvalifikovaného odhadu[5] do návrhu rozpočtu, ÚSC postupují podle metodického pokynu Ministerstva financí nejpozději při sestavování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2025.

Zdroj: Zprávy MF č. 1/2023, Metodický pokyn čj.: MF-25289/2023/2202-1 – ref. Ing. T. Sluka

Poznámky

 1. Pro posílení právní jistoty je v tomto duchu připravována úprava zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 2. Obdobně se postupuje u příjmů z transferů poskytovaných zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu zprostředkovaných prostřednictvím rozpočtu zřizovatele (ustanovení § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
 3. Pokud byl právní akt nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace vydány do okamžiku sestavení návrhu rozpočtu.
 4. Např. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb; výše skutečně realizovaných výdajů, které budou v následujícím roce refundovány ze státního rozpočtu; na základě uzavřené smlouvy.
 5. Např. výše transferu minulého rozpočtového období upravená o případnou inflační doložku nebo podle žádaného objemu a aktuálních parametrů pro příslušný rozpočtový rok.
 6. Např. příspěvek poskytovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě.