Dáváme odpadům druhou šanci

13. 11. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

V závěru minulého týdne se v Hrotovicích uskutečnil tradiční dvoudenní seminář na podporu komunálního odpadového hospodářství ve městech a obcích Kraje Vysočina, určený starostům, zastupitelům, pracovníkům v odpadovém hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí i zástupcům regionálních svozových společností.

Kraj Vysočina

Zahájení semináře se účastnila Hana Žáková, senátorka za Třebíčsko a členka Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Dále Olga Dočkalová, předsedkyně Komise životního prostředí Svazu měst a obcí, zároveň starostka obce Sudice a úvodního slova a prezentace se ujal radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek. „Podporou předcházení vzniku odpadů, investicemi do technologií třídění a opětovného využití a hlavně používáním výrobků z recyklovaných materiálů tak dáváme odpadům druhou šanci. Kraj Vysočina pravidelně spolufinancuje projekty obcí z programu Fondu Vysočiny a ve spolupráci se správci kolektivních systémů také organizuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost,“ shrnul některé z aktivit Kraje Vysočina radní pro životní prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém listopadovém zasedání schválilo aktualizaci Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV) pro období 2016 až 2025 s výhledem do roku 2035, aby POH KV byl v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství České republiky a byly zapracovány změny související s přechodem EU na oběhové hospodářství a implementací evropských směrnic do českého práva s ohledem na vydávání stanovisek k projektovým záměrům do Operačního programu životní prostředí

„Kraj Vysočina má velkou výhodu v tom, že odpadové hospodářství ve většině obcí zajišťují dobře fungující společnosti zcela vlastněné obcemi a ty jsou nejdůležitějšími články v systému odpadového hospodářství u nás. Díky aktivnímu přístupu komunálních svozových společností, obcí a jejich občanů ale i Sborů dobrovolných hasičů patří dlouhodobě Kraji Vysočina přední příčky mezi kraji v třídění odpadů, proto poděkování patří všem, kdo třídí odpad a také spolupracujícím kolektivním systémům,“ dodává gesční radní.

Vedle realizovaných a plánovaných aktivit kraje byly na semináři představeny praktické zkušenosti měst Havlíčkův Brod o edukativním projektu pro téměř 1500 žáků ze základních škol a Žďáru nad Sázavou o osvětové akci pro občany s ukázkou odpadů, které se musí odklízet kolem popelnic a kontejnerů, přičemž úklid tohoto nepořádku vyjde ročně na 400 000 korun. K recyklaci odpadního dřeva a nových technologií předkládal informace zástupce společnosti Kronospan CR a tyto informace doplnila i Eva Drimlová ze společnosti EKO-KOM s ohledem na legislativní povinnost od 1. 1. 2023 ve vykazování dřeva zařazeného dle katalogu do odpadů. O možnostech sběru, třídění a recyklaci pěnového polystyrénu informoval zástupce Sdružení EPS ČR a o odpadu z tabákových výrobků podle nové legislativy přednášela Martina Vrbová ze společnosti Nevajgluj. O přehledu legislativních změn v odpadovém hospodářství a finančních možnostech z národních zdrojů informoval zástupce Ministerstva životního prostředí Vlastislav Kotrč. Závěr prezentací patřil zástupcům kolektivních systémů, kteří představili svoje aktivity a nabídky pro obce včetně přehledů a porovnání Kraje Vysočina mezi kraji nebo s ČR.

Seminář uspořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci s Krajem Vysočina, odpadářskou společností ESKO-T a kolektivními systémy pro zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií ASEKOLem, ELEKTROWINem a ECOBATem.

Eva Horná