Doporučení pro obce

16. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

V současném období připravují všechny obce rozpočet na příští rok. Odbor Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí vydal aktuální doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024. Přinášíme vybrané teze včetně případných odkazů k využití.

Jedním ze základních příjmů obcí jsou daňové příjmy. Pro vhodné nastavení daňových příjmů je třeba především vyjít z očekávané skutečnosti letošního roku a rozpočtovat tyto zdroje alespoň na úrovni roku 2023. V rozpočtu by se celkové daňové příjmy neměly snižovat, což podporuje následující tabulka celostátního očekávaného plnění v letošním roce a predikce vývoje daní na rok 2024.

Tab. 1. Očekávaná skutečnost plnění daní a predikce na rok 2024 (mld. Kč)
Obce vč. Prahy Predikce 2023 Predikce 2024
DPH 147,3 149,6
DPPO (sdílená část) 78,8 76,5
DPFO celkem 62,0 63,5
zvl. sazba 10,6 9,3
placená poplatníky (z přiznání) 3,6 3,5
placená plátci celkem 47,8 50,7
Daň z hazardních her (sdílená část) 2,0 3,6
Daň z nemovitých věcí 12,6 22,7
Celkem 302,7 315,9

Aktuální podíly jednotlivých obcí na stanovené části sdílených daních jsou uvedeny ve vyhlášce č. 264/2023 Sb.

Mezi kritéria pro stanovení podílu obce na sdílených daní patří údaje o počtu obyvatel obce a také o počtu žáků základních a mateřských škol. Tato data je třeba zohlednit při tvorbě návrhu rozpočtu na příští rok a použít aktuální údaje, které je rovněž možné získat z vyhlášky č. 264/2023 Sb. V počtu obyvatel dle bilance ČSÚ jsou zahrnuty i počty uprchlíků z Ukrajiny.

Zvláštní roli v letošní přípravě rozpočtu je třeba věnovat výnosu daně z nemovitých věcí, který se navýší v důsledku zvýšení základní sazby; od 1. ledna 2024 se v souvislosti se schválením konsolidačního balíčku ze zákona navyšují základní sazby daně o 80 %. Případně je nutno počítat i se změnou dalších koeficientů, pokud je zastupitelstvo upravilo obecně závaznou vyhláškou obce.

Konsolidační balíček upravil také rozpočtové určení daně z hazardu, což ovlivní daňový příjem obce. U obcí bez povolené lokální technické hazardní hry se odhaduje nárůst této daně cca o 70 % a u obcí s povolenou lokální technickou hazardní hrou se odhaduje pokles této daně cca o 70–80 %. Změny rozpočtového určení daní z hazardních her od 1. ledna 2024 ukazuje následující graf.

Graf. 1. Rozpočtové určení DHH od 1. ledna 2024
Graf. 1. Rozpočtové určení DHH od 1. ledna 2024

Pro příjmovou část návrhu rozpočtu na příští rok jsou důležité rovněž následující tři kroky:

  • zohlednit aktualizaci místních poplatků,
  • zohlednit aktualizaci cen dalších poskytovaných služeb, jako např. vodné a stočné (viz vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích) a
  • odhadnout nedaňové příjmy (z vlastní činnosti, nájemné, …)

Upozorňujeme také na potřebu rozpočtovat příjmy z pronájmů bytů a nebytových prostor, které nejsou uskutečňovány za účelem zisku, tj. nenaplňují definici podnikatelské činnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

Financování (Sberbank)

Podle insolvenční správkyně obdrží všichni věřitelé Sberbank v prvním kole, tedy pravděpodobně do konce roku 2023, rozhodující většinu svých peněz odpovídající 95 % pohledávek, zbytek má být vyřešen na začátku roku 2024. Z uvedeného plyne, že prostředky obdržené do konce roku 2023 budou zdrojem financování (třída 8) pro účely rozpočtu roku 2024. (Přijetí prostředků od likvidačního správce Sberbank zatřídí ÚSC a DSO v roce jejich přijetí na položku 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené a § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené).

Transfery

Jako součást příjmové části návrhu rozpočtu je potřeba rozpočtovat všechny běžné transfery (pravidelné, provozní) a příspěvek na státní správu.

Příspěvek na výkon státní správy

Model propočtu příspěvku na rok 2024 se nemění, ale v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů se oproti roku 2023 celkový objem příspěvku krátí o 2 %. Výši příspěvku na rok 2024 pro každou jednotlivou obec je možné nalézt na stránkách Ministerstva vnitra. Obec zde získá informaci nejen o výši příspěvku ale i o jeho struktuře.

Další informace

O aktuálních otázkách financování územních rozpočtů hovořil podrobně na konferencích Dny malých obcí Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů MF ČR – prezentace Aktuální otázky hospodaření obcí včetně dopadů konsolidačního balíčku.