Kvalitu života podle mladých nejvíce ovlivňuje doprava, Liberecký kraj má novou studii s vizemi i po roce 2050

15. 11. 2023 Liberecký kraj Regiony

Vyvolat diskusi o kvalitní a udržitelné dopravě v regionu a zmapovat potřeby kraje v této oblasti s přesahem do roku 2050+. To je cílem dokumentu s názvem Vize Libereckého kraje po roce 2050. Ten vychází zejména ze strategických materiálů, jako je analýza dopravy či plán udržitelné městské mobility. Výrazným zdrojem pro jeho vyhotovení byl i studentský průzkum a workshop, v nichž mladí lidé představili své vlastní vize o řešení dopravy nejen na území Libereckého kraje. Ze studie mimo jiné vyplývá, že kvalitu života mladých ovlivňuje nejvíce právě oblast dopravy.

Liberecký kraj

„Díky studii můžeme zjistit, jaké jsou představy současných studentů o budoucnosti v oblasti dopravy. Jsem rád, že mladá generace se zajímá o to, aby byl pro ně Liberecký kraj perspektivní a atraktivní a nabídl jim v budoucnu možnosti, které by je motivovaly v něm zůstat,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Dokument Vize Libereckého kraje po roce 2050 zpracovaly společnosti SUDOP GROUP a.s., SUDOP PRAHA, a.s., Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Středoevropský institut pro rozvoj dopravy, přičemž Liberecký kraj jako zadavatel studie pak její výsledky připomínkoval. Sponzorem vize byla společnost SUDOP GROUP a.s. a její vznik tedy nekladl žádný nárok na rozpočet kraje.

Stěžejními oblastmi zpracovaného materiálu jsou kvalita života, ekonomika a doprava. „Je potřeba říct, že tyto oblasti jsou vzájemně propojené. Jestliže budeme chtít mladou generaci udržet v regionu, je nezbytné, abychom jim dokázali zajistit kvalitní podmínky, jako je možnost hodnotného uplatnění na trhu práce, adekvátní plat a také moderní dopravní propojení,“ vysvětlil Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy Libereckého kraje.

Klíčovou otázkou celého dokumentu bylo dozvědět se, jaké jsou potřeby Libereckého kraje v oblasti dopravy v dalších dekádách. Proto se odborníci na udržitelnou dopravu z Fakulty dopravní ČVUT v Praze obrátili na současné středoškolské studenty na území kraje a na konci března letošního roku uspořádali odborný studentský workshop, na který navázali plošným dotazníkovým šetřením. Odborného studentské workshopu v libereckém hotelu Pytloun se zúčastnilo 42 středoškoláků napříč všemi regiony Libereckého kraje a společně s odborníky diskutovali aktuální potřeby a vnímání života v regionu. Na základě výstupů z tohoto interaktivního workshopu pak byl sestaven dotazník, ve kterém 675 respondentů, opět z řad současných středoškolských studentů, odpovídalo na otázky spojené s kvalitou života, perspektivy, a především dopravy na území regionu.

Až 302 z celkového počtu 575 respondentů neví, zda se po studiu usadí v Libereckém kraji. „Pevně věřím, že u nás v kraji zůstanou. Vzhledem k tomu, že jsme průmyslový region, pro část absolventů, kteří jsou ze strojírenství, mechatroniky a podobných oborů, zde určitě existuje velká nabídka pracovních míst. A je po nich také vysoká poptávka,“ podotkl hejtman Půta.

Oblast veřejné dopravy studenti hodnotili spíš kriticky. Chybí jim například dostatečná frekvence spojů do okrajových částí regionu či dostavba tramvajové linky do Jablonce nad Nisou. V železniční dopravě pak postrádají větší spolehlivost v dodržování jízdních řádů. Naopak pozitivně je hodnocena například dálková autobusová doprava ve směru na Prahu. „Dlouhodobě usilujeme o kvalitní propojení Liberce s Prahou po železnici. Výrazně tomu pomohlo schválení studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice, kterou obstaralo Ministerstvo dopravy, konkrétně Správa železnic, v květnu letošního roku. Tato varianta by měla přinést zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Libercem přibližně na polovinu, konkrétně na 69 minut. Vlaky v některých úsecích by měly dosáhnout až dvousetkilometrové rychlosti. Jsem za to upřímně rád, jelikož železniční spojení mezi Libercem a hlavním městem České republiky je nyní stejné jako v roce 1938. Doba jízdy ani zdaleka neodpovídá současným nárokům na moderní železniční propojení regionů. Nově zpracovaná studie proveditelnosti na úsek Mladá Boleslav – Liberec – státní hranice má ambici tento nevyhovující stav změnit,“ dodal Půta.

Kromě toho se studenti zaobírali také stavem silnic a cyklostezek v regionu. Jejich rekonstrukcemi a výstavbami se kraj dlouhodobě zabývá. Liberecký kraj spravuje 477,8 kilometru silnic II. třídy a 1583,5 kilometru silnic III. třídy. Na letošní rok má kraj na jejich rekonstrukce 1,18 miliardy korun, a to včetně státních a evropských dotací. Přes miliardu korun využije kraj na opravy a rekonstrukce komunikací i v roce příštím.

Celková délka cyklotras v regionu činí 2130 kilometrů. „Rok od roku navyšujeme na opravy cyklostezek peníze v dotačním fondu a pomáháme také individuálními dotacemi. Na nich jsme jen letos rozdali zhruba 13 milionů korun. Naším hlavním cílem je nyní zejména dokončit modernizaci Cyklostezky svaté Zdislavy. Pro Liberecký kraj je důležité umožnit bezpečné cyklistické propojení Chrastavy, Bílého Kostela, Jítravy, Jablonného v Podještědí, Kunratic, Cvikova a Svoru, kudy vede rušná silnice číslo I/13 směrem na Děčín. Chceme zajistit dobré podmínky nejen pro rekreační cyklisty, kteří objevují krásu Lužických hor, ale i pro ty, kteří na kole dojíždějí za prací,“ uzavřel statutární náměstek Jan Sviták.

„Vize rozvoje Libereckého kraje vznikla na základě potřeby vyvolat diskusi o zajištění kvalitního a udržitelného života v kraji. Zaměřili jsme se nejen na oblast dopravy, ale i na oblast ekonomiky a vzdělávání. Na základě výsledků průzkumu jsme navrhli konkrétní opatření, která, pevně věřím, mohou motivovat obyvatele kraje, aby v něm i nadále setrvávali. Jako klíčové, nejen pro Liberecký kraj, ale i pro celou Českou republiku, vnímám technické vzdělávání studentů. Právě tyto mladé lidi budeme potřebovat pro další rozvoj regionu a státu. Osobně jsem rád, že se tato témata objevují v diskusích na nejvyšší úrovni napříč regiony. O tom svědčí i fakt, že Vize rozvoje kraje v současnosti zpracováváme také pro Královéhradecký a Pardubický kraj,“ dodal Pavel Havlíček ze SUDOP GROUP a.s.

„Tato spolupráce mezi naší fakultou a průmyslovými partnery mimo jiné opět zdůraznila potřebu vychovávat další generace inženýrů a odborníků na udržitelný koncept dopravy, stejně tak na nutnost vnímat dopravu jako multidisciplinární obor. Na podobných projektech pak můžeme současným středoškolským studentům demonstrovat jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce a ukázat jim, že studium technických oborů na vysokých školách není jen o teorii, ale speciálně na naší fakultě o velmi úzkém propojení s praxí,“ komentoval celý projekt Patrik Horažďovský, proděkan pro pedagogiku Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

„Můj velký vzor Jan Antonín Baťa kdysi řekl: ‚V myšlenkách můžeme být králi. To nic nestojí. Ale v provádění realisté, kteří se zařizují podle běhu světa.‘ Tato vize je právě prováděním toho, jak studenti svýma očima vidí běh světa kolem sebe. Nebojme se toho a zkusme jejich vidění světa realizovat a vytvořit tak prostředí, ve kterém budou dospívat a žít,“ uzavřel Vladimír Kremlík, ředitel a zakladatel Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy.

Filip Trdla