Vyjádření Kraje Vysočina k sněmovnou schválenému návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

16. 11. 2023 Kraj Vysočina Energetika

Ještě v lednu letošního roku ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo, že finální výběr lokality pro úložiště jaderného odpadu bude společným rozhodnutím vlády i obou komor Parlamentu s tím, že zdůvodnění bylo postaveno na posílení legitimity pro výběr lokality. Nakonec sněmovnou schválený návrh zákona zní jinak a s původně domluveným postupem v souladu není. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny předložil ke schválení verzi zákona, kdy o výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště rozhodne samotná vláda ČR s vědomím obou komor Parlamentu, které jej mohou vzít pouze na vědomí.

Kraj Vysočina

Podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka vedení Kraje Vysočina se znalostí místních poměrů a po intenzivní komunikaci s dotčenými územími považovalo původně ministerstvem průmyslu a obchodu avizovaný a představený návrh, potvrzující rozhodnutí vlády souhlasným stanoviskem parlamentu, za vhodný kompromis a určitou pojistku v rozhodovacím procesu výběru. „Musím bohužel konstatovat, že finální změna znění návrhu zákona nebyla s obcemi, kterých se má týkat, ani s námi jako zástupci samosprávy Kraje Vysočina ze strany MPO komunikována,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Vedení kraje vstoupilo do celého procesu s cílem najít dostatečný prostor pro vyvážený dialog mezi obcemi a státem. „Výslednou podobu nevnímáme jako optimální. Chápeme, že asi nebylo možno nalézt shodu na výběru úložiště se souhlasem obcí, ale předložit konečný návrh bez toho, aby s ním byly obeznámeny dotčené obce, rozhodně neprospěje několik měsíců budované důvěře zástupců obcí v celý legislativní proces. Nevyváží to ani fakt, že byla do návrhu zapracována změna v povinnosti vlády vypořádat připomínky obcí. Uvidíme v tuto chvíli, jak tento návrh posoudí Senát, ale nepochybuji o tom, že naše obce i kraj senátorům zpětnou vazbu na dosavadní průběh poskytnou. Kraj Vysočina s obcemi v regionu uzavřel memorandum o společném postupu právě proto, abychom deklarovali snahu se za ně postavit, hledat řešení společně, ale další nesplněný slib směrem k nim je v celém procesu výběru nešťastný a nedokážu si představit, jak v tom, co jsme začali, budeme pokračovat,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Schválení jiného návrhu zákona, než byl původně koncem loňského roku představen obcím, je pro ně velkým zklamáním a může představovat další z řady komplikací v hledání kompromisu při jednání o budoucí lokalitě úložiště jaderného odpadu na území ČR.

Místo pro úložiště vyhořelého paliva má být vybráno v roce 2030. Podle dostupných informací by finální lokalita měla být následně dále potvrzována realizací podzemního průzkumného díla. Získání povolení podle nového stavebního zákona je pak naplánováno na přelomu čtyřicátých a padesátých let.