Energetický jízdní řád pro město

27. 11. 2023 Obec a finance Energetika

Pakt starostů a primátorů je dobrovolná iniciativa obcí a měst, které se zavázaly k aktivní ochraně klimatu. Hlavní náplní paktu je klimatický a energetický plán, tzv. SECAP, který obsahuje výchozí bilanci emisí a zásobník mitigačních a adaptačních opatření. Jaké jsou hlavní součásti SECAPu a jaká jsou obvyklá opatření?

Evropská politika je plná pojmů, které nemusí být na první pohled srozumitelné. Klimatická politika, nebo také politika ochrany klimatu, se v evropské anglofonní hantýrce objevuje jako climate action nebo climate protection. Ochrana klimatu postupuje ve dvou doplňujících se směrech: mitigaci a adaptaci.

Mitigace (z angl. mitigation) znamená zmírnění klimatické změny. Zahrnuje všechna opatření ke zpomalení nebo zvrácení změn klimatu. Nejčastěji jde o snižování emisí skleníkových plynů. Hlavní díl mitigačních opatření proto tvoří úspory energie a zavádění obnovitelných zdrojů, ale také třeba vývoj bezuhlíkových technologií, zachytávání uhlíku a další.

Adaptace (přizpůsobení) nás připravuje na následky klimatické změny. Jde o řadu opatření v oblasti hospodaření s vodou, městské zeleně a infrastruktury, řešení tepelných ostrovů, ale také třeba pobřežní bariéry proti zvedající se hladině moří a další.

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima vznikl s cílem zapojit a podpořit města a regiony, aby se zavázaly ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Pakt sdružuje tisíce místních samospráv po celé Evropě. V ČR je připojeno do výzvy necelých 200 samospráv. Obce a města se zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 40 % (tzv. mitigace). Toho lze dosáhnout prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.

Klimatický a energetický plán

Po přistoupení k Paktu vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále „SECAP“). SECAP si můžeme představit jako strategický energetický plán, zjednodušeně řečeno jízdní řád pro obecní energetiku. Stěžejní částí SECAP je vize, tedy představa, čeho chce samospráva dosáhnout a kam se chce posunout. Analytickou součástí SECAP je výchozí bilance emisí, vůči které se pak poměřují úsporná opatření. Výchozí bilance emisí (zkratka BEI) se tvoří ke vztažnému roku v minulosti a k aktuálnímu roku, kdy jsou dostupná nejnovější data (např. 2000 a 2022). BEI uvádí spotřeby energie a emisí v daném roce. V návaznosti na dva (nebo více) analyzovaných roků se pak určí cílový stav emisí a spotřeby, typicky pro rok 2030 nebo pozdější. Návrhová část SECAP obsahuje vytipovaná úsporná a adaptační opatření, které má obec v úmyslu postupně realizovat, aby dosáhla stanoveného cíle. Úsporná opatření jsou ohodnocena nejen podle investiční náročnosti, ale také je vyjádřena poměrná cena uspořené energie. Díky tomuto ukazateli je možné opatření seřadit a jednoduše prioritizovat. Nedílnou součástí SECAP jsou dále vhodná adaptační opatření.

Příklady úsporných opatření

Nejčastěji zastoupené opatření je v první řadě zateplení budov, které přináší výrazné provozní úspory na vytápění. To je obvykle nejvýznamnější opatření, neboť vytápění tvoří jednu z největších položek ve výdajích energie.

Mezi investičně středně náročná opatření patří rekonstrukce vnitřních osvětlovacích soustav, rekonstrukce veřejného osvětlení či rekonstrukce technologických provozů (např. kuchyně, prádelny apod.). Příkladem opatření s nízkou až střední investiční náročností je zavedení energetického managementu, kdy se podrobně sledují a regulují spotřeby energie, např. díky instalaci termostatických hlavic nebo instalace dálkové regulace.

Specifickou oblastí jsou komplexní úsporná opatření, která vyžadují celkovou znalost energetických systémů v obci a jejich umístění. Lze tak např. nalézt možné využití odpadního tepla či chladu nebo provázání několika energetických systémů.

Michal Staša, SEVEn

Článek vznikl v rámci projektu OwnYourSECAP.