Kraj Vysočina má za sebou úspěšný dozorový audit

5. 12. 2023 Kraj Vysočina Energetika

Akreditovaná certifikační společnost Bureau Veritas v říjnu provedla úspěšný dozorový audit Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací. Audit se uskutečnil dle normy ČSN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií. Posuzována byla funkčnost systému a úroveň úrovně zavedeného systému hospodaření s energiemi a jeho zkvalitňování jak u kraje, tak i jeho příspěvkových organizací.

Kraj Vysočina

„Efektivní energetický management není jenom volba, ale i naše povinnost s ohledem na stávající geopolitickou situaci, kdy snižování spotřeby energií již není pouze o ekonomice, ale jedná se také o náš závazek k zajištění stability a udržitelné budoucnosti,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Předmětem posuzování byla především kritéria uvedená v normě, například odpovědnost vedení, zavádění úsporných opatření, metodika postupů pro snižování energetické náročnosti, existence energetické politiky kraje, úroveň systému managementu a jeho uplatňování v praxi, dodržování legislativních a jiných požadavků nebo procesní řízení nápravných opatření. Audit byl ověřován jak na konkrétních dokumentech, softwaru, ale také místním šetřením u vybraných příspěvkových organizací.

„Nemalou měrou se na zefektivňování energetického managementu a snižování energetické náročnosti budov podílí i investiční výstavba, při které se nám daří stavět nebo rekonstruovat objekty ve vysokém energetickém standardu,“ doplnil Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku.