Videokonference jako standard ve státní správě a samosprávě

12. 12. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Veřejná správa online

Pod záštitou ministra spravedlnosti Pavla Blažka se ve středu 15. listopadu 2023 uskutečnil seminář o digitalizaci ve státní správě a samosprávě. V rámci něj byl představen záměr standardizace videokonferenčních jednání ve státní správě a samosprávě a jednotlivé projekty ve veřejném sektoru realizované v souladu s touto koncepcí, a to v duchu best practice.

Ministerstvo spravedlnosti

Úvodního slova se ujal náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav. „Ministerstvo spravedlnosti intenzivně pracuje na elektronizaci. Jsou realizovány projekty jako eSPIS, Videokonference, automatické zpracování audiozáznamu do textové podoby. V letošním roce byl dokončen projekt Elektronizace jednacích síní. Cílem projektu Videokonferencí je se zástupci Ministerstva spravedlnosti i Ministerstva vnitra a Policie České republiky co nejvíce rozšířit fenomén videokonferencí. Pokud budou videokonference využívány v dostatečné míře, dojde k tomu, že veřejná správa jednak uspoří v dnešní době potřebné finance a dosáhne zefektivnění prostřednictvím kýžené digitalizace,“ uvedl Stanislav.

V rámci semináře pak vystoupili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Policie ČR a Kraje Vysočina, kteří v konkrétních příspěvcích prezentovali skutečné úspěchy, které by měly posloužit jako inspirace dalším institucím.

Pandemie COVID 19 v uplynulých letech významným způsobem zasáhla do řady oblastí našeho života. Naučili jsme se více komunikovat on-line, významně se rozšířil institut práce z domova (tzv. home-office). Tyto aspekty pak významně přispěly akceleraci aktivit a kroků veřejného sektoru směrem k rozvoji digitalizace a to mj. i k rozvoji a rozšiřování videokonferencí. Uplynulé roky potvrdily, že tento způsob vzdáleného jednání může být značně efektivní – jak z hlediska času, tak i z hlediska nákladů. „Pokud se koná větší soudní řízení, tak může díky videokonferencím dojít k úspoře nákladů ve výši cca 200 tisíc Kč. Čím více bude podobných jednání probíhat, tím větší bude úspora,“ uvedl příklad náměstek ministra spravedlnosti a dodal, že konkrétně je možné tento systém využít například při vazebním jednání, výslechu svědků ve výkonu trestu, opatrovnických řízeních, při rozvodech apod.