Jak mohou občané kontrolovat čerpání rozpočtu obce

21. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

Obecní rozpočet je dokument, který určuje, jak bude obec v daném roce hospodařit. Obsahuje informace o příjmech a výdajích obce, o investičních a neinvestičních projektech, o daních a poplatcích, o úvěrech a o dalších finančních operacích obce.

Kontrola čerpání rozpočtu obce je důležitým nástrojem, který občanům umožňuje sledovat, jak obec hospodaří s jejich penězi. Kontrola primárně občanům umožňuje seznámit se s čerpáním rozpočtu obce a v ojedinělých případech může pomoci odhalit případné nesrovnalosti nebo zneužívání veřejných prostředků. Nakládání s prostředky obcí je v České republice ze zákona velmi transparentní, bohužel jen málo občanů zná způsob, jak se k informacím dostat.

Obec musí se svým majetkem nakládat účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona. Nakládání s majetkem nemusí vždy směřovat pouze k dosažení ekonomického zájmu na nejvýhodnější plnění. Obec může například upřednostnit zájem sociální a nemovitost, kterou vlastní, pronajmout například školské nebo neziskové organizaci, ačkoliv z pronájmu pro jiný komerční účel by mohla mít větší příjmy. Pokud obec sleduje jiný než ekonomický zájem, musí to vždy řádně odůvodnit.

Obec ovšem musí svůj majetek chránit před zničením, poškozením a odcizením. Obec musí dbát o to, aby její dlužníci plnili řádně a včas své dluhy. Pokud je neplní, měla by dluhy vymáhat.

Jak kontrolovat čerpání rozpočtu obce?

1. Získat informace o rozpočtu obce

První krok je získat informace o rozpočtu obce. Tyto informace musí obec za zákona zveřejnit, a to jak před schválením rozpočtu, tak po jeho projednání v zastupitelstvu obce. Informace se ve zkrácené podobě zveřejňují na úřední desce, v podrobné podobě je lze dohledat na webových stránkách obce. V rozpočtu obce naleznete informace o příjmech a výdajích obce a o případném zapojení cizích prostředků. Součástí jsou i rozpočty investičních akcí a neinvestičních projektů, či vztah ke zřízeným a založeným společnostem obce. Povinnou součástí rozpočtu je i zapojení peněžitých fondů, pokud má tyto obec zřízeny, stejně tak ekonomická podnikatelská doplňková činnost obce, je-li zastupitelstvem povolena.

2. Sledovat čerpání rozpočtu obce

Pro sledování plnění a čerpání rozpočtu obce může veřejnost využít buď informační systém státní pokladny MONITOR (povinné pro všechny obce) nebo vlastní rozklikávací rozpočty, pokud jej má obec k dispozici na webových stánkách (mají zpravidla větší města). V těchto aplikacích nalezne veřejnost informace o tom, jak obec plní své závazky, zda dodržuje rozpočtové limity a zda nedochází k přečerpání rozpočtu či nesrovnalostem. Kontrola může být prováděna rovněž náhledem do registru smluv. Některé transparentnější obce publikují v rozklikávacích rozpočtech výdaje až do úrovně dokladu/faktury, což však zákon neukládá. Každý doklad však podléhá vyžádání.

3. Zkontrolovat závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce je dokument vyhodnocující hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. V závěrečném účtu jsou obsaženy všechny údaje o plnění rozpočtu a o dalších finančních operacích, včetně hospodaření s peněžními fondy, v podrobném členění a obsahu. Jedná se o zhodnocení celého finančního hospodaření obce, včetně jejích příspěvkových organizací a také hospodaření s jejím majetkem. Obsahem závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Současně se vyhodnotí použití dotací, příspěvků apod., a zda z nich nevzniká např. povinnost vrácení jejich nevyčerpaných zůstatků. Stejně tak jako rozpočet podléhá zveřejnění a schválení v zastupitelstvu obce. Povinnou součástí je rovněž zpráva o přezkoumání hospodaření krajským úřadem nebo soukromou auditorskou společností. Pokud kontrolu realizuje krajský úřad, můžete žádost adresovat i jemu.

4. Ptát se na vysvětlení

Pokud máte nějaké dotazy nebo pochybnosti o čerpání rozpočtu obce, můžete se na obec obrátit. Můžete požádat o vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu nebo o informace o konkrétních investičních nebo neinvestičních projektech.

Kontrolu hospodaření s majetkem obce provádí v zákonném rozsahu finanční výbor. Zastupitelstvo obce tento výbor může pověřit i další kontrolní činností. O kontrole pořídí výbor zápis, který obsahuje i to, jaké případné nedostatky zjistil a jaká opatření k jejich nápravě navrhuje. Tento zápis musí být předložen zastupitelstvu. Daný zápis si může veřejnost vyžádat.

Veřejnost může dát i podnět finančnímu výboru, nicméně tento je poradním orgánem zastupitelstva obce, které by muselo výbor kontrolou pověřit. Proto jsou dotazy směřovány zpravidla přes nějakého zastupitele, který může podnět otevřít na jednání zastupitelstva obce a kontrolu iniciovat.

Pokud vám obec neposkytne požadované informace, můžete uplatnit své právo na informace. Toto právo je zakotveno v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Jako občan obce se můžete obracet na orgány obce (nejčastěji půjde o starostu obce, zastupitelstvo nebo radu obce) se svými podněty a připomínkami.

5. Využití dozorových orgánů

Kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí, která zahrnuje i hospodaření, provádí Ministerstvo vnitra a krajské úřady. Ministerstvo vnitra kontroluje to, zda orgány obcí postupují v souladu se zákony a jinými právními předpisy (např. zákonem o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o registru smluv apod.). Ministerstvo však nekontroluje, zda obce hospodaří účelně a hospodárně. Ministerstvo vnitra tedy kontroluje pouze postup obce a může doporučit případnou nápravu. Doporučení ministerstva pak musí zastupitelstvo obce projednat na svém nejbližším zasedání.

Krajské úřady kontrolují dodržování vybraných ustanovení ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde vybraná pochybení jsou i přestupkem proti zákonu s možností uložení sankce.

U zadávání veřejných zakázek je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kam lze rovněž podat podnět.

6. Podání trestního oznámení

Nehospodárné nakládání s finančními prostředky a majetkem obce může být v závažných případech i trestným činem. Trestní oznámení je oprávněn podat každý, kdo se domnívá, že došlo ke spáchání trestného činu.

Tipy na kontrolu čerpání rozpočtu obce

Při kontrole čerpání rozpočtu obce se zaměřte na následující oblasti:

  • Příjmy a výdaje obce: Zkontrolujte, zda příjmy obce pokryly výdaje. Zkontrolujte také, zda výdaje obce jsou v souladu se stanovenými závaznými ukazateli.
  • Investiční a neinvestiční projekty: Zkontrolujte, zda investiční a neinvestiční projekty obce jsou řádně schválené a zda jsou v souladu s obecními zájmy. Zkontrolujte také, zda jsou projekty obce realizovány efektivně a hospodárně.
  • Daně a poplatky: Zkontrolujte, zda obec vymáhá poplatky a jiné příjmy, např. z nájemného, v souladu se zákonem.
  • Úvěry a jiné finanční operace: Zkontrolujte, zda obec uzavírá úvěry a jiné finanční operace (např. leasing, návratná finanční výpomoc) v souladu se zákonem.

Kontrola čerpání rozpočtu obce je důležitým nástrojem, který občanům umožňuje sledovat, jak obec hospodaří s jejich penězi. Kontrola může pomoci odhalit případné nesrovnalosti nebo zneužívání veřejných prostředků.

Několik dalších tipů, jak kontrolovat čerpání rozpočtu obce:

  • Spolupracujte s dalšími občany. Kontrola čerpání rozpočtu obce je efektivnější, pokud se na ní podílí více lidí.
  • Využijte pomoci odborníků. Pokud nemáte dostatek zkušeností s kontrolou rozpočtů, můžete se obrátit na odborníky, například na auditory nebo na zástupce neziskových organizací, které se zabývají kontrolou veřejné správy.
  • Buďte trpěliví. Kontrola čerpání rozpočtu obce může být časově náročná.
  • Kontrola čerpání rozpočtu obce je důležitým způsobem, jak občané mohou ovlivnit hospodaření své obce.

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., vedoucí odboru ekonomiky, statutární město Chomutov