Zpoplatnění pozemních komunikací 2029+

12. 1. 2024 SMS ČR Doprava

Hned první týden v lednu se na Ministerstvu dopravy sešli zástupci SMS ČR, SMO ČR a SFDI, aby pokračovali v loni započaté diskusi, jak stanovit zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2029.

Sdružení místních samospráv ČR

Problematika objíždění zpoplatněných pozemních komunikací, potažmo regulace tranzitní (zbytné) dopravy na pozemních komunikacích je důležitým tématem které řeší pracovní skupina pro dopravu SMS ČR kontinuálně.

V současné době má Ministerstvo dopravy s dodavatele systému elektronického mýta uzavřenou smlouvu do 30. 11. 2029. Proto vypsalo veřejnou zakázku názvem Poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství souvisejícího s přípravou budoucí koncepce mýtného systému v České republice. Tato zakázka však byla z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v červenci 2023 zastavena, z podnětu neúspěšných účastníků zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že náprava výtek ÚOHS vůči předmětné veřejné zakázce by nevedla k možnosti doručit její plnění v požadovaném čase, proto Ministerstvo dopravy přistoupilo ke zpracování dokumentu s názvem Definice východisek pro zpoplatnění pozemních komunikací 2029+, kterým bude splněn cíl, tedy zasmluvnění dodavatele systému elektronického mýta po ukončení smlouvy se současným dodavatelem. Zpracování Dokumentu probíhá především s využitím interních kapacit resortu (MD, ŘSD, SFDI), za účasti Centra dopravního výzkumu.

Ministerstvo v podkladech pro říjnové i lednové jednání uvádí: „Systém výkonového zpoplatnění pozemních komunikací umožní v návaznosti na závěry předchozích kapitol zpoplatnění komunikací dalších vlastníků pozemních komunikací na jejich žádost a po uzavření dohody o sdílení nákladů a převádění výnosů z těchto zpoplatněných úseků pozemních komunikací mezi provozovatelem SEM a vlastníkem komunikace. Tato vlastnost systému výkonového zpoplatnění umožní zpoplatňování takových úseků pozemních komunikací nižších tříd, které jsou významněji zatížené nákladní dopravou, nebo jsou potenciálně výhodnou alternativou ke zpoplatněné komunikaci vyšší třídy.“

Současně upozorňuje, že na základě práva EU nelze stanovit odlišnou sazbu zpoplatnění pro tranzit a pro místní dopravní obsluhu. Ministerstvo dopravy tedy nesměruje k zásadní revoluci v oblasti zpoplatňování systému, ale spíše k jeho evoluci.

„Tranzitní doprava značně zatěžuje obce hlukem, prachem a snižuje bezpečnost v obcích, ale její důsledky dopadají na celou délku silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví krajů. Kraje by měly dát stanoviska, zda tyto silnice zpoplatnit či ne. Pokud budou mít řidiči povinnost mít zapnuté palubní jednotky 24 hod denně, mohou kraje nasbíraná data hodnotit a přijmout příslušná opatření. Například dopravní omezení či zpoplatnění úseků,“ sdělil ne jednání postoj samospráv předseda PS pro dopravu SMS ČR Václav Venhauer. Současně kvitoval, že Ministerstvo dopravy se nemíní vracet k mýtným branám a budoucnost výběru mýta směruje k satelitnímu sledování pohybu vozidel.

Jeden z dalších apelů směrem k resortu dopravy byl směrem ke zpoplatnění silnic I. třídy, které jsou souběžné s úseky dálnic a aktuálně jsou pro kamiony zpoplatněny výhodnější sazbou, než dálniční úseky a jsou tím pádem využívány pro kamionovou dopravu. „Tyto jedničkové silnice by měly být zpoplatněny minimálně stejnou částkou, jako souběžné dálnice,“ požadoval za SMS ČR starosta obce Pavlice Pavel Nechvátal.