Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

22. 1. 2024 MF ČR Energetika

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné zdroje.

V této souvislosti je nutné upozornit na nutnost souhlasu jejího zřizovatele s takovou účastí, resp. na nutnost tuto skutečnost odpovídajícím způsobem promítnout do zřizovací listiny dané příspěvkové organizace.

V této souvislosti lze odkázat na ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., dle kterého musí zřizovací listina obsahovat:

  1. vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně

Možnost účasti ve výše uváděných společenstvích není v rozporu ani s obecným vymezením příspěvkové organizace, neboť ta je zřizována pro výkon činností zřizovatele v samostatné působnosti, přičemž její činnost je zpravidla nezisková.

Nad rámec uvedeného je však nezbytné upozornit na rizika, která mohou být s účastí příspěvkové organizace v konkrétním společenství spojena a která bude muset každý jednotlivý zřizovatel zvážit před povolením účasti příspěvkové organizace v daném společenství. V prvé řadě se jedná o případné majetkové povinnosti, které budou z účasti příspěvkové organizace ve společenství vyplývat. Vzhledem ke skutečnosti, že jak energetické společenství, tak společenství pro obnovitelné zdroje budou právnickými osobami s formou spolku, družstva nebo jiné korporace, jejichž vnitřní poměry bude vždy upravovat konkrétní zakladatelské právní jednání, nelze předvídat, jaké případné závazky (včetně majetkových) budou s účastí ve společenství spojeny (lze si například představit, že společenství uzavře smlouvu o úvěru, na jehož zaplacení se budou podílet jednotliví členové). Stejně tak bude muset zřizovatel příspěvkové organizace vždy pečlivě uvážit, jestli účast ve společenství nebude narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace.

Výše uvedené lze tedy shrnout tak, že příspěvková organizace členem energetického společenství a společenství pro obnovitelné zdroje být může, přestože zřizovatel příspěvkové organizace bude muset vždy takové společenství pečlivě zvážit, a dále rovněž upravit práva a povinnosti příspěvkové organizace ve zřizovací listině.