Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2024

24. 1. 2024 Plzeňský kraj Dotace

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4549/23 ze dne 22. 1. 2024 vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2024.

Plzeňský kraj

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2024 do 29. 3. 2024, do 12 hod. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2024.

Z programu je možné čerpat dotaci na ochranu vod formou výstavby, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod a výstavby kanalizací a na projekty, které povedou ke zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tj. výstavbu a rekonstrukci vodovodů a souvisejících vodárenských objektů. Dotace je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50 % podílem.

Dotační program se dělí na 2 dotační tituly:

Dotační titul č. 1: Kofinancování vodohospodářských projektů

Účelem dotačního titulu je podpora realizace výstavby vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě s doporučením k financování, nebo rozhodnutím o financování, nebo podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace od jiného poskytovatele, zejména ze státního rozpočtu (Ministerstva zemědělství) v rámci programů podpory opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a podpory výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací nebo z Národního programu Životní prostředí nebo projektů pro podporu z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027 v rámci Specifického cíle „1.4. Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ Téma: Odpadní vody a Pitná voda.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 80 000 000 Kč.

Dotační titul č. 2: Drobné vodohospodářské akce

Účelem dotačního titulu je finanční podpora realizace výstavby vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě, jejíž celkové náklady bez DPH nepřesahují 10 000 000 Kč, nebo projektů, které není možné financovat z jiných veřejných zdrojů, zejména ze státního rozpočtu (Ministerstva zemědělství), z Národního programu Životní prostředí nebo z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027, anebo projektů realizovaných v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 25 000 000 Kč.

Martina Landová