Vyhlášení dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji – 3. výzva“

25. 1. 2024 Plzeňský kraj Dotace

Plzeňský kraj na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4507/24 ze dne 22. 1. 2024 vyhlašuje dotační program OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji – 3. výzva (dále jen Program) na podporu úhrady části provozních nákladů maloobchodních prodejen potravin a smíšeného zboží na venkově pro provozovatele prodejen v souladu s výzvou Programu podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+, který je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Plzeňský kraj

Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Cílem/důvodem podpory z tohoto Programu je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje náhrada, a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech. Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.

Žadatelem o poskytnutí dotace z toho Programu (dále jen Žadatel) může být podnikatelský subjekt (podnikající právnická či fyzická osoba nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci Plzeňského kraje do 1000 obyvatel, nebo v obci Plzeňského kraje do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Žadatel o poskytnutí dotace musí splňovat také další podmínky stanovené pravidly programu.

Minimální výše dotace na jednu maloobchodní prodejnu je 40 000 Kč. Maximální výše na jednu maloobchodní prodejnu je 100 000 Kč. Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 90 %. Na naplňování tohoto účelu Plzeňský kraj alokuje prostředky ve výši 3 800 000 Kč a současně si vyhrazuje právo rozhodnout o navýšení alokace dotačního programu.

Dotace budou poskytovány na základě žádostí, které musí být podány elektronicky prostřednictvím systému/aplikace eDotace v době od 1. 3. do 15. 3. 2024 do 12.00.

Způsobilými náklady jsou především náklady na zaměstnance, náklady na energie, náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu, náklady spojené s bezobslužným provozem prodejny a náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb

Administrátorem Programu je Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje.