MP/01/2024 – Daňový řád – Vratitelný přeplatek na místním poplatku nižší než 200 Kč

5. 2. 2024 MF ČR Legislativa

Dotaz: Může správce poplatku vrátit vratitelný přeplatek na místním poplatku, který je nižší než 200 Kč?

Odpověď

Vratitelný přeplatek se vrací na žádost poplatkového subjektu (poplatníka nebo plátce poplatku). Podle § 155 odst. 2 daňového řádu správce poplatku žádosti o vrácení vratitelného přeplatku vyhoví pouze tehdy, pokud vratitelný přeplatek dosahuje v době podání žádosti částky nejméně 200 Kč.

V opačném případě správce poplatku žádosti vyhoví, pokud vratitelný přeplatek této částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Ustanovení § 155 odst. 4 daňového řádu dále stanoví, že vratitelný přeplatek nižší než 200 Kč správce poplatku vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti. To znamená, že správce poplatku musí v každém jednotlivém případě posoudit, zda výše vratitelného přeplatku je přiměřená k nákladům, které je třeba vynaložit v souvislosti s jeho vrácením.

Správce poplatku bude také před vrácením vratitelného přeplatku nižšího než 200 Kč přihlížet k dalším skutečnostem, například k tomu, zda existuje předpoklad, že poplatkovému subjektu budou vznikat další poplatkové povinnosti.