Výzva na podporu kultury a kreativity v regionech zajistí vybudování malých kreativních center spojujících knihovny a kulturní aktivity

5. 2. 2024 MK ČR Dotace

Výzva Malá kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Zajistí další rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.

Ministerstvo kultury

„Když jsme před rokem vyhlašovali výsledky výzvy na velká kulturní a kreativní centra, ocenil jsem zájem regionů o budování KKC a tím i budování a rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Znamenalo to totiž, že Národní plán obnovy úspěšně běží, a má smysl. Mezi 29 projektů bylo tehdy rozděleno téměř 2,6 miliardy korun. Následovala výzva na malá kulturní kreativní centra, která byla neméně úspěšná. Tentokrát bylo mezi 35 vybraných projektů rozděleno téměř 840 milionů. Projekty nejen zajistí rozvoj tvořivého potenciálu jednotlivých krajů, ale také podpoří spolupráci uměleckého, podnikatelského a občanského sektoru a budou motivovat k vícezdrojovému financování, které je, myslím, prospěšným krokem do budoucna pro všechny zúčastněné,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Centra budou středobodem kulturních a kreativních aktivit regionu. Podporu mohly získat projekty buď na výstavbu nového kulturního a kreativního centra, přestavbu stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum nebo rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra. Malá kulturní a kreativní centra jsou výjimečná tím, že v sobě spojují knihovnu a kulturní centrum.

O podporu mohly žádat městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, ústavy, spolky, zájmová sdružení právnických osob), obce a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Podmínkou ale bylo, že organizace byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti a žadatel současně musí vykonávat veřejné knihovnické a informační činnosti ve smyslu knihovního zákona a být uveden v Evidenci knihoven.

Expertní komise byla složena ze zástupců Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Ústřední knihovnické rady. Při hodnocení byl kladen důraz na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a schopnost kooperativního financování při realizaci i udržitelnosti projektu. Výška poskytnuté dotace nevychází jen z bodového hodnocení, odráží se v ní také přepokládaná výše nákladů.

V rámci výzvy bylo předloženo celkem 53 projektů, expertní komise ale nakonec posuzovala pouze 47 žádostí (5 projektů nesplnilo formální kritéria, jeden projekt odstoupil). Komise vybrala 35 projektů, mezi které bylo rozděleno téměř 840 milionů korun. Celkový objem prostředků byl z důvodu snahy o posílení a podporu rozvoje kulturních a kreativních odvětví v celé ČR rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé územní celky (tj. 40 milionů pro každý kraj).V některých krajích ale z důvodu nedostatečnosti některých projektů nebyla alokace dočerpána, proto hodnotící komise vybrala k podpoře další projekty dle bodového ohodnocení. Původní alokace stanovená výzvou činila 560 mil. Kč. Navýšení částky bylo motivováno také naplněním všech parametrů výzvy, splněním investičního cíle a maximálně efektivním využitím prostředků Národního plánu obnovy.