Odborný seminář pro vlastníky lesů tentokrát na téma ochrany lesa, legislativy nebo pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření

28. 2. 2024 Kraj Vysočina Ostatní

Kraj Vysočina je regionem, kde péče o lesy sehrává významnou roli. Zvlášť, když Vysočinu v předchozích letech postihla významná kůrovcová kalamita, která na značné části území poškodila většinu starších, zejména smrkových porostů. Díky přístupu vlastníků lesa, ale i práci odborných lesních hospodářů, kteří poskytují vlastníkům lesa potřebný informační servis, dochází k rychlé obnově lesa a zakládání nových, mnohem pestřejších lesů, než které zde rostly doposud.

Kraj Vysočina

„V této, pro lesní hospodářství překotné době, je víc než kdy jindy, třeba o problémech diskutovat a komunikovat témata pro oblast nejaktuálnější. Právě proto se dne začátkem února uskutečnil už 16. ročník odborného semináře pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Hlavními tématy se staly problematika ochrany lesa, dále legislativa na úseku nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Diskuse velice dobře ukázala, které otázky a témata jsou pro lesníky aktuální. Z oblasti poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích je to především nová podoba tzv. ohlášení žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích,“ zmínil Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, který v úvodní části semináře vyzdvihl práci lesníků.

Prvním přednášejícím byl Jan Lubojacký z Lesní ochranné služby, který komentoval dosavadní vývoj a prognózu na další období u hlavních škodlivých činitelů našich lesů. Potvrdil obavu sdílenou mnohými vlastníky lesů, že i když se situace s kůrovcovou kalamitou zklidňuje, nemusí být její sestupný trend trvalý a neustále hrozí, alespoň lokálně, zhoršení situace. Poškození jehličnatých porostů může nastat opět hmyzími škůdci „kůrovci“ nebo i bekyní mniškou.

Navazující příspěvek Vlasty Knorové z Ministerstva zemědělství připomenul účastníkům semináře pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a poukázal na nezbytnost precizní práce s průvodními listy pro sadební materiál. Závěrečný příspěvek Tomáše Smejkala taktéž z Ministerstva zemědělství byl zaměřen na dotační programy Ministerstva zemědělství. V úvodní části se věnoval problematice nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které bylo opakovaně novelizováno a jehož aktuální podoba tzv. „ohlášení“ budí nemalé emoce. V průběhu přednášky Tomáše Smejkala dále zazněly informace o dotačním programu dříve nazývaném Program rozvoje venkova, nyní Projektová intervence společné zemědělské politiky pro období 2023–2027. Ve svém příspěvku krátce okomentoval i dotační program – Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022–2026.

V souvislosti s odborným seminářem a poskytováním příspěvků do lesů bylo vysloveno poděkování radním Pavlem Hájkem a zástupci Ministerstva zemědělství nejen vlastníkům lesů a odborným lesním hospodářům, ale i zástupcům Krajského úřadu Kraje Vysočina za příkladnou spolupráci: „Kraj Vysočina přijal za rok 2023 celkem 5866 žádostí o příspěvky ve výši 823 milionů korun. Doposud bylo rozhodnuto o 2542 žádostech v celkové hodnotě 444 milionů korun, o zbylých žádostech bude rozhodnuto ihned po uvolnění finančních prostředků ze strany Ministerstva zemědělství. V roce 2022 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství 4552 žádostí o celkovém objemu 848 milionů korun a bylo vydáno 4503 kladných rozhodnutí o objemu 845 milionů korun. Finanční prostředky mají žadatelé už na svých účtech. Za rychlou administraci všech došlých žádostí patří poděkování také úředníkům krajského úřadu, protože i díky nim získal Kraj Vysočina do svého území za posledních 5 let téměř 2,5 miliardy korun.“