Nedostatky hospodaření územních samospráv

14. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

Setkáváme se s různými úvahami o hospodaření obcí a zpravidla všeobecně posuzujeme územní samosprávy jako celek. Obcí a měst je však v Česku více než šest tisíc a každá z nich je unikátní. Liší se velikostí území, počtem obyvatel, rozsahem infrastruktury, občanskou vybaveností, umístěním v krajině i historickým vývojem.

Různorodost obcí se odráží i v podmínkách pro jejich hospodaření. Proto všeobecný pohled na obce jako celek bývá z mnoha důvodů zjednodušující. Ovšem v každé jednotlivé obci můžeme její hospodaření posuzovat objektivně a na základě jednotných pravidel, která stanoví zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků (č. 420/2004 Sb.). Každá obec každoročně do 30. června projedná závěrečný účet za uplynulý rok spolu se závěry zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce. Přijme současně opatření k nápravě nedostatků (§ 43 zákona o obcích).

Kategorie nedostatků

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samospráv velmi podrobně a precizně stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření má své náležitosti (§ 10) včetně popisu zjištěných chyb, nedostatků i uvedení všech povinností a předpisů, které nebyly dodrženy. Vše je nutno mít náležitě dokladováno a pro náš další text je důležitý zejména závěr z přezkoumání (§ 10, odst. 3).

Závěr z přezkoumání musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání hospodaření

 1. nebyly zjištěny chyby a nedostatky;
 2. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c), anebo
 3. byly zjištěny nedostatky, spočívající
  1. v porušení rozpočtové kázně nebo spáchání přestupku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
  2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví;
  3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy;
  4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy;
  5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo
  6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle kontrolního řádu, znemožňující splnit požadavky stanovené v ustanoveních § 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření územních celků.

Přezkoumání hospodaření obcí provádí většinou krajský úřad nebo auditor. Nejčastějším závěrem zpráv o přezkoumávání hospodaření obcí bývá závěr kategorie „a“ – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Problémem a častým dotazem bývá, jak v rámci zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územních celků kategorizovat zjištěné nedostatky kategorie „b“ a „c“? Má být jakékoliv porušení právního předpisu hodnoceno jako nedostatek typu „c“? Co lze zařadit mezi méně závažné nedostatky typu „b“?

Odborné stanovisko

K uvedeným dotazům vydalo odborné stanovisko Ministerstvo financí, konkrétně odbor Centrální harmonizační jednotka (stanovisko č. 1/2024):

Identifikoval-li kontrolní orgán v průběhu přezkoumání hospodaření jakékoliv porušení právního předpisu, musí ho uvést a popsat v rámci Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále jen „Zpráva“) a také kategorizovat v závěru přezkoumání jako nedostatek podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření územních celků, a to bez ohledu na to, zda se jedná o formální pochybení nebo nedostatek, který má významný dopad na hospodaření s veřejnými prostředky.

Významnost identifikovaného zjištění by měla být patrná ze samotného popisu zjištěných chyb a nedostatků. Zjištěnou skutečnost spočívající v porušení povinnosti stanovené právním předpisem nelze zahrnovat do „upozornění“, „doporučení“ nebo neformálních „sdělení pro územní celek“, aniž by tato skutečnost byla uvedena ve Zprávě jako zjištěný nedostatek a řádně kategorizována jako nedostatek podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření územních celků.

Pokud v rámci přezkoumání hospodaření bylo zjištěno nedodržení postupu či povinnosti stanovené například vnitřním předpisem nebo smlouvou, aniž by současně došlo k porušení právního předpisu, pak v těchto případech se jedná o nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření územních celků.

V případě, že kontrolní orgán v rámci dílčího přezkoumání hospodaření provedl kategorizaci dle jiných pravidel, je povinen v rámci Zprávy uvést kategorizaci zjištění, která odpovídá zákonu o přezkoumávání hospodaření územních celků.

Podle materiálů MF ČR.

Podrobnější informace