Rozpočtové hospodaření obcí a krajů v roce 2023

15. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

Česká republika od druhé poloviny minulého roku čelila poklesu reálné ekonomiky a vysoké inflaci. Ekonomická stagnace a pomalu ustupující inflace provázela i letošní rok a k očekávané revitalizaci ekonomického růstu prozatím tedy nedošlo. Dokonce se tuzemská ekonomika, jako jediná ekonomika v celé Evropské unii, stále nedostala nad úroveň před začátkem pandemie (tj. rok 2019).

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že by tato ekonomická situace měla mít negativní dopad na hospodaření územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“), tak dle dosažených výsledků tomu tak není. Územní rozpočty hospodařily na konci roku s historicky nejvyšším kladným saldem rozpočtu ve výši 72,2 mld. Kč. Meziročně vzrostlo saldo rozpočtu více než dvojnásobně. ÚSC se tedy nacházejí v nejlepší finanční kondici za poslední dekádu.

Jak již naznačoval vývoj hospodaření územních rozpočtů od poloviny roku 2023, kraje a obce jsou schopny čelit hospodářskému útlumu bez pomoci státního rozpočtu, a to v důsledku dostatku vlastních příjmů, což vyplývá z významného přebytku provozního salda a výše úspor.

Od poloviny roku 2023 začal sílit dezinflační trend, který byl patrný zejména v posledních měsících. Cenová hladina v prosinci meziročně vzrostla o 6,9 % a oproti listopadu klesla o 0,4 p. b. Je důležité poznamenat, že by prosincová meziroční inflace byla o 2,7 p. b. nižší bez vládních opatření na pomoc s vysokými cenami energií implementovaných v posledním čtvrtletí roku 2022, tj. úsporným tarifem a odpuštěním poplatku na podporované zdroje energie. I přesto však průměrná inflace v roce 2023 dosáhla třetí nejvyšší hodnoty od vzniku samostatné České republiky.

Inflace v letošním roce nadále zvyšovala výdaje ÚSC (např. růst cen stavebních prací, zvýšení cen energií), ale zároveň přispěla ke zvýšení celorepublikového inkasa daňových příjmů (zejména z titulu růstu inkasa DPH a DPPO), a tedy i daňových příjmů ÚSC. Vyššího inkasa daňových příjmů bylo také docíleno v důsledku posílených výnosů firem podnikajících v oblasti energetiky a finančního zprostředkování.

Růst daňových příjmů se v průběhu celého roku vyvíjel v souladu s predikcí MF a v případě krajů ještě překonal predikovaný růst o více než 1 mld. Kč, v případě obcí dokonce o 6 mld. Kč. Inflační tlaky samozřejmě vedly ke zdražení investic a tím pádem i k určitému poklesu plánovaných investičních aktivit krajů a obcí. Navzdory tomu investiční aktivity ÚSC v průběhu roku rostly. Na tom se podílely výlučně kraje, které rekordně investovaly. Naopak obce a zejména hl. m. Praha v roce 2023 omezovaly investice. ÚSC v letošním roce nevyužily plně svůj investiční potenciál ve výši 42 mld. Kč. Nevyužití investičního potenciálu se stalo trendem především u obcí a u hl. m. Prahy, které své investiční možnosti nevyužily ve většině období od roku 2013.

Zatímco kraje v komparaci s rokem 2022 mírně zvýšily svůj dluh a zároveň meziročně zvýšily investiční výdaje, tak obce (včetně hl. m. Prahy) meziročně snížily svůj dluh, ale zároveň i investiční výdaje.

ÚSC, vč. zřízených příspěvkových organizací, v letošním roce pokračovaly v akumulaci peněžních prostředků na bankovních účtech (dále jen „BÚ“) na závratných 479,7 mld. Kč, což s ohledem na nízké úrokové sazby z vkladů a probíhající inflaci nebylo příliš výhodné, a to ani za účelem budoucí realizace investic převážně z vlastních zdrojů. V době inflace, kdy dochází ke ztrátě kupní síly peněz, představují investice jednu z možností, jak jejich kupní sílu uchovat. Je tedy nepochopitelné, proč obce, zejména hl. m. Praha, nerealizovaly investiční akce a naopak šetřily. Vklady na BÚ tak zbytečně ztrácely na hodnotě. Jelikož je hlavním cílem obcí dle zákona o obcích pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, čehož může být dosaženo právě investicemi, které vedou k modernizaci krajské a obecní infrastruktury a tím ke zlepšení celkové životní úrovně obyvatel, tak obce vytvářením nadměrných úspor nemohly tento cíl plnit.

Ministerstvo financí včera zveřejnilo Zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 12. 2023.