Stanovisko SMS ČR k právní úpravě hazardní daně z online her

19. 3. 2024 SMS ČR Legislativa

Sdružení místních samospráv ČR shrnuje tímto své stanovisko k aktuální podobě zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění (dále jen „zákon o hazardní dani“) ve vztahu k územně samosprávným celkům.

Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR jakožto připomínkové místo vládních návrhů nové legislativy uplatnilo připomínky k návrhům na změnu podílů obcí z výtěžku hazardní daně. Zároveň jsme se ale nebránili úpravám zákona, které budou zdůvodněné. V tomto směru jsme například konstruktivně navrhovali, aby zákon nově přiznával určitý příjem na výtěžku hazardní daně i pro kraje, neboť je známo, že kraje podporují poskytování např. adiktologických služeb a provoz řady sociálních zařízení.

Poslední novelou tzv. konsolidačním balíčkem (zákon č. 349/2023 Sb.) došlo ke změně podílu obcí na výtěžku hazardní daně. Do konce roku 2023 u technických her (provozované přímo sázejícím – např. videoloterijní přístroj, výherní hrací přístroj aj.) plynulo do 35 % státního rozpočtu a 65 % do rozpočtů místně příslušných obcí, zatímco u ostatních hazardních her (online hry) byl celostátní hrubý výnos daně ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí.

SMS ČR argumentovalo ve prospěch stanoviska neměnit takto stanovené poměry sdílení daní mezi obce a stat. Nakonec jsme byli ochotni ke kompromisu, který by zachovával u technických her podíl státu, zakládal podíl krajů a snižoval podíl obcí.

V případě online her jsme naopak zásadně nesouhlasili s tím, že veškerý výnos daně u online her má směřovat pouze státu (oproti dříve po řadu let platnému podílu ve výši 30 % pro obce). Nulový podíl obcí zcela pomíjí skutečnost, že se obce potýkají na svém území se sociálně patologickými jevy spojenými s online hazardními hrami, a to i když žádný hazard z technických her na svém území nepovolují (zvýšená drobná kriminalita, zásahy obecní policie, poskytování sociálních služeb ze strany obce) a také že online hazardní hry nejsou bezrizikové, neboť přinášejí přinejmenším obdobně intenzivní negativní sociální dopady (s ohledem na časově i místně neomezenou dostupnost možná i dokonce intenzivnější), jen je nelze pro potřeby rozpočtového určení daně lokalizovat tak, jako je tomu u land-base technických her. Proto 30 % podíl obcí z výnosu hazardu představoval určitou náhradu pro obce za dopady tohoto hazardu, jež povoluje jen stát, avšak důsledky stíhají i obce. Nelze rovněž odhlédnout, že obce také pro stát monitorují nelegální hazard a vytváření černých heren. Podíl obcí na celostátním výnosu z ostatních hazardních her proto představoval dlouhodobé pravidlo, které odráželo míru společenského konsensu ohledně podílu obcí na tomto výnosu daně s ohledem na jistou míru dopadů hazardních her v území a nezastupitelnou roli obcí při potírání nelegálního hazardu.

SMS ČR proto nesouhlasilo, že si stát ponechá veškerý příjem z výnosu online hazardních her, protože dopady hazardu doléhají v první linii na obce, nikoli na stát. Činnost obcí na tomto poli je nezastupitelná a nelze vůbec přisvědčit, že činnost obcí stát jakkoli nahradí. Jinými slovy – dopadům hazardu budou obce čelit nadále, nebudou moci jej ani regulovat (povolovací režim u online her zůstává plně na státu), ale jakýkoli příjem jim bude zapovězen. Takový přístup jsme nemohli akceptovat, protože doslova negovalo postavení obcí. Zároveň jsme také museli vzít v potaz, že podíl výtěžku daně z online her každoročně roste a výše ztráty pro obce tak bude neustále narůstat.

SMS ČR proto připravilo v rámci 2. čtení konsolidačního balíčku pozměňovací návrh, zachovávající podíl obcí alespoň ve výši 20 % na výtěžku online hazardní daně, který byl předložen pro jednání K5 a také předsedům koaličních stran a MF ČR. Bohužel návrh nebyl akceptován (viz Obcím hrozí ztráta milionů korun ročně. Vítězí nelegální on-line hazard, Ekonomický deník 6. 9. 2023). S ohledem na aktuální informace o výtěžku hazardní daně za rok 2023 je zřejmé, že odhad negativních dopadů těchto změn vůči obcím byl jak ze strany MF ČR, tak i za SMS ČR podhodnocen, neboť pro r. 2024 lze očekávat, že se bude jednat jen u online her o čistou ztrátu obcí −4 mld. Kč a tato ztráta bude dále každoročně narůstat.

SMS ČR ze shora uvedených důvodů nadále zásadně nesouhlasí s platnou úpravou zákona o hazardní dani a usiluje o změnu schválených pravidel dělení výtěžku daně z hazardních her v spravedlivém poměru mezi stát a samosprávné celky.