Stanovisko CHJ č. 4/2024 k postupům předběžné řídicí kontroly u přijetí dotací s určením pro příspěvkové organizace a obce

3. 4. 2024 MF ČR Ekonomika

Jak má probíhat předběžná řídicí kontrola u finančních operací, kdy rozpočet územního samosprávného celku zprostředkovává vztah k jinému veřejnému rozpočtu nebo Národnímu fondu?

V případech, kdy rozpočet územního samosprávného celku pouze zprostředkovává vztah příspěvkové organizace nebo jiného územního samosprávného celku k jinému veřejnému rozpočtu nebo Národnímu fondu, se jedná o finanční operace, ke kterým dochází na základě zákona a u nichž zprostředkující územní samosprávný celek objektivně nemůže ovlivnit jejich uskutečnění, výši ani podmínky, za nichž je veřejná finanční podpora poskytována, a tudíž nemůže z objektivních důvodů provést předběžnou řídicí kontrolu podle zákona o finanční kontrole.

Konkrétně se jedná o případy, které jsou upraveny v následujících právních předpisech:

  • Ustanovení § 28 odst. 15 rozpočtových pravidel územních rozpočtů: „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.“
  • Ustanovení § 19 odst. 2 rozpočtových pravidel: „Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, s výjimkou dotačních investičních akcí, se poskytují prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti.“

V obou výše uvedených případech platí, že žádný právní předpis nestanoví povinnost příjemce veřejné finanční podpory informovat zprostředkující územní samosprávný celek o svém záměru žádat, resp. přijmout veřejnou finanční podporu. Zároveň v dotčených případech platí, že územní samosprávný celek, který zprostředkovává vztah příjemce veřejné finanční podpory k jejímu poskytovateli, do tohoto vztahu nemá oprávnění zasáhnout, tzn., že sám nevystupuje v roli poskytovatele veřejné finanční podpory ani nemůže ovlivnit její výši nebo podmínky, za nichž je poskytována. Zprostředkující územní samosprávný celek de facto jen přepošle prostředky, které přijal na svůj bankovní účet od poskytovatele veřejné finanční podpory, na účet příslušného příjemce veřejné finanční podpory.