Sedmá novela energetického zákona

5. 4. 2024 Obec a finance Energetika

Vláda schválila v březnu novelu energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků na trhu s energiemi. Novela v zákoně ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu sítě a agregaci.

Nová pravidla dají spotřebitelům možnost lépe řídit jejich spotřebu a umožní jim tak snižovat jejich výdaje za elektřinu. Kromě toho posílí energetickou soběstačnost zákazníků a zmírní tlak na růst regulované složky ceny elektřiny. Nyní návrh projednají poslanci. „Hlavním cílem této novely je aktualizace pravidel trhu s elektřinou. Tyto změny pomohou vytvořit chytřejší a modernější energetický systém a přinesou nové příležitosti pro všechny spotřebitele, jak řídit svou spotřebu,“ říká ministr průmyslu obchodu Jozef Síkela s tím, že návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropské unie.

„Nová pravidla ukotvují akumulaci elektřiny, tedy ukládání jejích přebytků, flexibilitu a jejich agregaci. Cílem těchto pravidel je zmírnit důsledky nepravidelné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To posílí stabilitu sítě. Výsledkem bude možnost ušetřit na výdajích za energie a vydělávat na přizpůsobení své spotřeby, výroby či poskytnutí vlastních úložných kapacit elektřiny příliš vysoké či naopak příliš nízké poptávce,“ dodává Síkela.

Akumulace energie umožní „uskladnit“ přebytečnou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie či odkládat spotřebu elektřiny na dobu, kdy se to na základě podmínek na trhu s energiemi nejlépe vyplatí. Zákazníci tak budou moci využívat elektřinu v době, kdy je levnější. Kromě toho budou moci ze svých zařízení nabízet poskytování služeb posilujících stabilitu sítě.

Flexibilita přinese reakci na poptávku a nabídku energie – přizpůsobení systému výroby a distribuce energie podle aktuálních potřeb. To může vést ke snížení energetických špiček, které se často vyskytují v době vysoké poptávky. Zároveň umožní rozložení spotřeby energie rovnoměrně v průběhu dne.

Moderní energetika bude decentralizovaná na desítky až stovky tisíc různých zdrojů, jejichž výroba elektřiny nebude vždy pravidelná či předvídatelná. Princip agregace umožní sdružovat více výrobců do jedné větší, efektivnější, ale také z hlediska výroby elektřiny předvídatelnější skupiny. Tato skupina může zahrnovat více druhů elektráren od větrné po solární, které se mohou navzájem doplňovat. „Agregovat navíc bude možné nejen výrobu, ale také spotřebu elektřiny. To znamená, že například, když bude nabídka elektřiny omezená, bude moci agregátor regulovat spotřebu odběratelů sdružení členů své skupiny,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

V rámci zákona půjde o činnost vykonávanou fyzickou nebo právnickou osobou, takzvaným agregátorem. Tato osoba bude sdružovat výrobu, spotřebu, ale také možnosti akumulace jednotlivých účastníků trhu s elektřinou, s nimiž jednotlivě má uzavřenu smlouvu za účelem nabízení sdružené flexibility na trzích s elektřinou. Na výkon činnosti agregátora bude nutná licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), podobně jako na činnost obchod s elektřinou.

Další součástí novely je posílení ochrany spotřebitelů. Novela zavádí povinnost pro obchodníky s energiemi stanovit takzvaný index zajištění. To posílí transparentnost a umožní spotřebitelům lépe se rozhodovat při výběru svého dodavatele podle toho, jestli má nakoupeno dostatek energií pro pokrytí poptávky svých zákazníků.

V neposlední řadě novela zavádí i přísnější pravidla pro udělování licencí obchodníkům s elektřinou a plynem. Tímto krokem chce MPO ochránit spotřebitele před obchodníky, kteří v minulosti přistupovali k nekalým praktikám. Nově stanovená pravidla prodlužují dobu po zrušení licence, kdy nelze získat novou licenci, na pět let a rozšiřují se kritéria pro hodnocení žadatelů, včetně předešlého selhání či úpadku.

Novela dále doplňuje předchozí novelu LEX OZE II v oblasti aktivního zákazníka, energetických společenství a datového centra. Na ně má akumulace, agregace a flexibilita přímý dopad.

Od roku 2022 MPO připravilo sedm novel energetického zákona. Novela LEX OZE I zjednodušila podmínky povolování a výstavby obnovitelných zdrojů energie. Novela LEX OZE II řeší komunitní energetiku a dále podrobně upravuje obchodování se spotovými a kvazi-spotovými (měsíčními) produkty.

Poslední novela energetického zákona se připravovala jako LEX OZE III a umožní v Česku budovat bateriová úložiště a další akumulační kapacity v průmyslovém měřítku. Podle studie Deloitte zpracované pro Svaz moderní energetiky má Česká republika do roku 2030 potenciál vybudovat bateriová úložiště o výkonu 1 GW, při stávajícím tempu výstavby OZE bude potřeba ještě vyšší. Dnes se v tuzemsku baterie budují zejména jako doplněk domácích či menších firemních střešních fotovoltaických elektráren s kapacitou v jednotkách či nižších desítkách kilowatthodin. Novela Lex OZE III obsahuje podmínky, které umožní budovat velká bateriová úložiště o kapacitě v řádu megawatthodin, určená přímo pro vyrovnávání sítě. Její stabilita je dnes závislá, na rozdíl od většiny okolních zemí, v podstatě výhradně na fosilních zdrojích, které je nutné v zájmu dekarbonizace a modernizace energetiky postupně utlumovat.

„Na uzákonění akumulace a agregace flexibility čekáme už řadu let a jsem rád, že vláda se rozhodla posunout věci dopředu. Tyto prvky nabídnou nové obchodní modely pro spotřebitele energie a celkově přispějí k účinné energetické transformaci,“ komentuje jednání vlády Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Konkrétní podmínky provozu akumulace a agregace flexibility budou ještě předmětem dalších diskusí. Velký vliv na ně bude mít například očekávané zavedení nové tarifní struktury nebo úpravy dotačních programů.

Souběžně s novelou Lex OZE III je nyní nutné pracovat třeba také na rozvoji schémat podpory tak, aby investoři měli motivaci budovat obnovitelné zdroje společně s novými akumulačními kapacitami.

Novela Lex OZE III nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. V platnost by podle dosavadních odhadů měla vstoupit začátkem příštího roku.

Podle materiálů Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svazu moderní energetiky.