V pěti okresních městech Vysočiny se v březnu uskutečnily semináře k problematice komunitní energetiky

Zúčastnila se téměř stovka starostek a starostů

4. 4. 2024 Kraj Vysočina Energetika

V souvislosti s úspěšným ukončením transpozice evropských směrnic došlo v české legislativě k vytvoření podmínek pro vznik energetických společenství, jako základních kamenů pro rozvoj možnosti sdílení energie v jednotlivých komunitách. Přijatý zákon předpokládá tři základní modely možností sdílení vyrobené energie.

Kraj Vysočina

První z nich, model aktivního zákazníka, je směřován primárně na fyzické osoby, které si sdruží svá odběrná místa, například k instalované fotovoltaické elektrárně. Další, rozsáhlejší formu sdílení, představuje společenství pro obnovitelné zdroje, které sdružuje komunitu v blízkosti výrobny elektrické energie, tedy například kolem větších fotovoltaických, vodních nebo i větrných elektráren. Poslední a nejrozsáhlejší forma sdílení, kterou je energetické společenství, umožňuje sdílení nejen elektrické energie, ale i tepla a ostatních forem energií.

Série odborných seminářů, kterou připravil Kraj Vysočina ve spolupráci s Energetickou agenturou Vysočiny a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, tuto problematiku starostkám a starostům obcí ucelenou formou představila. Přiblížila jim příležitosti i rizika spojená s využíváním obnovitelných zdrojů energie a realizací projektů sdílení energií, nastínila, co obnáší založení a fungování energetického společenství, a v neposlední řadě se dotkla otázek požární bezpečnosti při instalaci a provozu fotovoltaických elektráren.

„Rozvoj komunitní energetiky vnímám jako velkou příležitost a krok ke stabilní a čisté energetice, posílení energetické soběstačnosti a odklonu od fosilních zdrojů energie,“ vyzdvihla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. „Velmi mě proto těší, že starostky a starostové nejenom měst, ale i malých obcí na Vysočině se o toto téma aktivně zajímají a hledají cesty, jak prostřednictvím sdílení energie optimalizovat energetické hospodaření,“ dodala Hana Hajnová.

Semináře se konaly postupně v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a Třebíči. S ohledem na vysokou aktuálnost tématu komunitní energetiky byl zájem o účast na seminářích značný a celkem se zúčastnilo 89 představitelů místních samospráv z Vysočiny.