Stanovisko Ministerstva vnitra ke kvalifikačním požadavkům na pracovní pozici matrikáře

22. 4. 2024 MV ČR Legislativa

Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko, které upřesňuje požadavky na pracovní pozici matrikáře, jak je uvádí zákon o úřednících.

Ministerstvo vnitra České republiky

Podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), obecně platí, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Výjimečně tyto činnosti může vykonávat i úředník, který nemá zvláštní odbornou způsobilost, nejdéle však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.

Jde-li o činnost zaměstnance obce na úseku matrik, platí podle § 9 odst. 1 zákona o matrikách, že matrikářem může být státní občan České republiky, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.

V § 9 odst. 1 zákona o matrikách je jednoznačně stanoveno, že matrikářem může být státní občan České republiky, který prokázal odborné znalosti jednou ze zkoušek, to znamená, že zkoušku již úspěšně složil a předložil o tom příslušné osvědčení v souladu s § 9 odst. 2 zákona o matrikách.

Z uvedeného lze dále dovodit, že pro zaměstnance obce, který bude vykonávat pouze činnost matrikáře v souladu s § 3 zákona o matrikách (vedení matriky), postačí zkouška absolvovaná u krajského úřadu. Pokud by však měla být vykonávána činnost spadající do působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu (viz § 4 a § 4a zákona o matrikách, tj. např. kontrola vedení matričních knih a sbírek listin, ověřování matriční dokladů, vedení a aktualizace sbírky listin), pak je nutné, aby takový zaměstnanec – matrikář – vykonal zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství. Pokud již úředník disponuje zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o úřednících na úseku matrik a státního občanství, není potřeba, aby ještě vykonal zkoušku podle zákona o matrikách.

Ustanovení § 9 zákona o matrikách je speciálním vůči § 21 odst. 1 písm. a) zákona o úřednících. V případě prokázání odborné způsobilosti matrikáře podle § 9 zákona o matrikách tak nelze vycházet z obecného ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona o úřednících a neplatí přechodné období pro složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, ve kterém podle tohoto zákona může úředník vykonávat správní činnost.

Z uvedeného vyplývá, že úředník, který byl přijat na pozici matrikáře, musí od samého počátku splňovat podmínky stanovené v § 9 zákona o matrikách, mj. musí předložit osvědčení o tom, že úspěšně složil matriční zkoušku u krajského úřadu, popřípadě zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství. Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra vychází v této věci rovněž ze stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra (který je věcným gestorem zákona o úřednících) a výkladu odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra.