Jan Kasl nadále předsedou ČKA

24. 4. 2024 ČKA Ostatní

Představenstvo České komory architektů (ČKA) na svém prvním zasedání po volbách, konaných 20. dubna na valné hromadě, zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. První místopředsedkyní se stává Markéta Zdebská, druhým místopředsedou byl zvolen Petr Lešek.

Česká komora architektů

Programové priority ČKA na rok 2024

Valná hromada schválila na svém zasedání 20. dubna hlavní body vytyčující programové priority ČKA na následující období. Pozornost bude stejně jako v předchozích letech věnována prosazování architektonických soutěží upřednostňujících kvalitní návrh před nejnižší nabídkovou cenou a propagování pozic městských a krajských architektů.

Dále bude ČKA věnovat větší péči novému systému celoživotního vzdělávání architektů zaměřenému na udržitelnost a klimatickou změnu, a to i v souvislosti s iniciativou New European Bauhaus, jež v rámci politiky Green Deal propojuje architekturu a umění se světem vědy, vzdělávání a inovací. Vybrané semináře a školení budou nabízeny i mladé generaci čerstvých absolventů oborů architektury, se kterými se na začátku letošního roku podařilo navázat bližší kontakt. Jako každý rok bude ČKA prostřednictvím České ceny za architekturu či ve spolupráci s vybranými spolky a subjekty propagovat kvalitní architekturu a systematickou péči o vystavěné prostředí.

V neposlední řadě bude ČKA nadále usilovat o zadávání veřejných zakázek s důrazem na kvalitu; zaměří se přitom také na nevýhodné smlouvy o dílo, které jsou architektům často předkládány ze strany veřejných zadavatelů, resp. ve spolupráci s MMR se pokusí dokončit vydání Vzorových smluv pro veřejné zadavatele.

Valná hromada zároveň vyjadřuje znepokojení nad opožděnou přípravou procesu digitalizace stavebního řízení stejně jako Národního geoportálu územního plánování.

Ing. arch. Jan Kasl
Ing. arch. Jan Kasl
Předseda Jan Kasl
Jako předseda ČKA zastupuje architekty od dubna 2019, opřít se přitom může o své bohaté zkušenosti a vědomosti nejen z oblasti architektury a politiky. Je zároveň členem správních a akademických rad, grémií, poradních sborů a komisí; je aktivní v oblasti strategického a prostorového plánování Prahy i bytové či komerční výstavby; v poslední době se věnuje také krajinářskému a urbanistickému zasazení velkých dopravních záměrů do struktury města (dokončení Městského okruhu a další stavby). Ve svých návrzích prosazuje komplexní, holistický přístup založený na principech dlouhodobé udržitelnosti a kvality vystavěného prostředí. Obor architektura a urbanismus vystudoval v roce 1976 na Fakultě stavební ČVUT a hned po studiích se začal věnovat praxi, v současnosti vede atelier JK ARCHITEKTI. V letech 1990 až 2006 byl aktivní v komunální politice, přičemž v letech 1998 až 2002 byl pražským primátorem.