Předložený návrh ministerstva životního prostředí na povinné zálohování PET lahví a AL plechovek musíme odmítnout

Hledáme však i levnější, pro občany vstřícnější řešení, která budou v souladu s evropskou legislativou

29. 4. 2024 SMO ČR Životní prostředí

Životní prostředí je jednou z priorit Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), potvrdili i delegáti loňského XIX. sněmu SMO ČR v Olomouci. Velice zásadně tedy Svaz vnímá vývoj odpadové legislativy, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni Evropské unie.

Svaz měst a obcí České republiky

„Naším společným cílem je podpora recyklace a minimalizace množství odpadu v životním prostředí. Zálohování PET lahví a plechovek může vést k vyšší míře sběru těchto obalů a jejich následnému recyklování,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Cílem je také snížení negativních dopadů na životní prostředí spojených s nevhodným nakládáním s obaly, které mohou končit v přírodě a způsobovat znečištění,“ pokračuje, „nicméně v podmínkách České republiky upozorňujeme na reálnou možnost narušení stávajícího funkčního a pro občana srozumitelného systému obecního odpadového hospodářství.“

Proto SMO ČR stále trvá na vyhodnocení záměru na povinné zálohování jako zásahu do celkového systému odpadového hospodářství a jeho dopadů (včetně finančních), přičemž je již nyní zřejmé, že zálohování nelze považovat ze nejekologičtější a nejekonomičtější řešení z obecného pohledu. Svaz také postrádá v návrhu zákona o zálohování transparentní a vymahatelná pravidla pro to, aby nedocházelo k obchodování se zálohovaným odpadem přes hranice. V neposlední řadě je nezbytné řešit problematiku stávajících investic do třídicích linek (viz požadavek udržitelnosti při dotačním financování) včetně nákladů do univerzální třídicích linek. Lze zvažovat i dobrovolné zálohování, podpora multikomoditních sběrů a rozšíření sběru Door To Door podporovaných i dotacemi ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V zahraničí (např. Belgie, Rakousko) se ověřuje i možnost sběru a využívání tříděných odpadů s pomocí digitálních technologií (např. QR kódy).

V důsledku výše uvedeného a také v kontextu schváleného evropského Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby byla vypracována celková koncepce udržitelného odpadového hospodářství ve světle této evropské legislativy a nastavených společných cílů EU v odpadovém hospodářství s akcentem na ekonomickou a ekologickou udržitelnost pro ČR, municipality, soukromý i veřejný sektor a občany.

„A protože se i evropská legislativa v této oblasti posunula, doporučujeme časové rozvolnění přípravy zákona o zálohování z důvodu nutné implementace evropského nařízení a zapracování relevantních připomínek i od komunální sféry,“ dokončuje předseda Lukl.