Středočeský program „Věda v praxi obcí“ se rozšíří o nové oblasti, jako je například zdravotnictví nebo lesní hospodářství

30. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) upravil dotační program Věda v praxi obcí. Program poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. Nový program Věda v praxi obcí II, který dnes schválilo krajské zastupitelstvo, počítá například s rozšířením oblastí nabízených služeb.

Středočeský kraj

„Cílem programu je podpora inovačního prostředí, spolupráce mezi veřejným a výzkumným sektorem a vytvoření příkladů dobré praxe. Nabízíme obcím pomoc při hledání chytrých řešení například v oblasti energetiky, vodohospodářství nebo adaptace na klimatickou změnu. V novém programu jsme témata rozšířili, a to například o sociální služby a zdravotnictví, lesní hospodářství nebo územní plánování. Současně se snižuje krajská míra podpory o 10 %, a to ze současných 100 na 90 %,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Program je určen obcím Středočeského kraje nebo jimi zřízeným příspěvkovým organizacím či dobrovolným svazkům. Administruje ho Středočeský kraj a je dotován z projektu Smart Akcelerátor III. Dosud byl k dispozici například při zpracování koncepce rozvoje obecní energetiky, posouzení současného stavu obecních budov a technologií nebo pro zpracování koncepce pro zapojení obcí do komunitní energetiky. V oblasti veřejných prostranství mohly obce požádat o dotaci na zpracování dokumentu koncepce rozvoje území, stanovení regulativů nebo na konzultace řešení modrozelené infrastruktury v intravilánu obce. Další oblasti, kde mohly obce žádat o dotace, je adaptace na klimatickou změnu nebo vodohospodářství.

Navazující program Věda v praxi obcí II pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje obsahuje dílčí změny. Míra podpory klesla ze 100 na 90 procent, všechny žádosti budou hodnoceny společně podle hodnotících kritérií, dosud šlo o průběžnou výzvu. Délka příjmu žádostí se zkrátí ze 6 měsíců na tři týdny. Oblast nabízených služeb se rozšiřuje o nová témata: koroze a volba materiálů, integrovaný záchranný systém, sociální služby a zdravotnictví, lesnictví a lesní hospodářství, územní plánování.

Stejný zůstává cíl programu: formulovat a ověřit nabídku výzkumných organizací pro obce a ověřit poptávku obcí (předpoklad realizace cca 6–10 projektů) a vytvořit co nejpestřejší soubor projektů, které poslouží jako příklady dobré praxe v budoucnu. Cílová skupina jsou i nadále obce, obcemi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.

Finanční alokace je 1,2 mil. Kč, výše podpory 100 000 Kč až 200 000 Kč na jeden projekt. Program poskytuje přímou podporu prostřednictvím účelové neinvestiční dotace na spolupráci výzkumných organizací s veřejným sektorem.

Michal Kroutil