Středočeský kraj dokončil historicky první Strategii kultury

2. 5. 2024 Středočeský kraj Regiony

Zastupitelé Středočeského kraje schválili návrh Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030. Jde o historicky první dokument, který definuje dlouhodobou vizi a cíle Středočeského kraje v široké kulturní oblasti. Do přípravy Strategie se v průběhu let 2023 a 2024 zapojila více než stovka odborníků.

Středočeský kraj

Důležitost zapojení nejen odborníků, ale i široké veřejnosti, která na přípravě Strategie spolupracovala, vyzdvihuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Tvorba Strategie byla první skutečně komplexní příležitostí setkat se s velkým množstvím odborníků, kulturních organizátorů, aktérů i tzv. opinion leaderů. Během třinácti workshopů, které se uskutečnily ve všech dvanácti okresech Středočeského kraje, diskutovalo více než 300 účastníků z řad lokální i regionální angažované kulturní veřejnosti o tom, jak vnímají situaci kultury v místech, kde žijí a pracují. Díky jejich aktivnímu zapojení jsme získali cenné informace a racionální pohled na místní situace i doplňující data o dostupnosti a potřebách kultury pro různé cílové skupiny, a trendech kulturního prostředí ve Středočeském kraji. Známe tedy očekávání veřejnosti, jakou roli by měl Středočeský kraj jako veřejná instituce hrát při řešení jejich potřeb. Na základě těchto podnětů byly do Strategie zapracovány zásadní priority a cíle krajské podpory kultury až do roku 2030.“

Strategie formuluje pět hlavních oblastí rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví. Pro každou oblast je stanoven hlavní cíl, jež definuje finální stav, kterého má být naplňováním Strategie v dané oblasti dosaženo. První oblastí je Nabídka živého umění a kultury, ve které je primárním cílem vytvoření rozmanité kulturní nabídky živého umění a kultury pro různé cílové skupiny. „V rámci diskusí o nabídce živého umění jsme jako jeden z problémových faktorů identifikovali nedostatek kulturní nabídky a příležitostí pro mladou generaci ve věku přibližně 15–25 let. Díky znalosti jejich preferencí a životního stylu budeme například rádi podporovat vlastní tvorbu mladých lidí pro jejich vrstevníky, formou „mladí pro mladé,“ a to specifickými dotačními programy,“ vysvětluje radní Švenda.

Další oblastí strategického rozvoje kultury v kraji je Prostředí měst a obcí. V rámci workshopů na toto téma se hojně probírala problematika kultivace veřejného prostoru. Hlavním cílem je pro kraj kvalitní plánování a rozvoj fyzického prostředí v regionu. Jedním ze způsobů kultivace veřejného prostředí je důsledné prosazování a oceňování kvalitní architektury a rozvoj umění ve veřejném prostoru.

V rámci oblasti Vzdělávání a kultura byla navržena spolupráce s vysokými školami při nabídkách odborných praxí a budoucího uplatnění studentů v rámci kulturních vzdělávacích projektů krajských příspěvkových organizací. Dalším cílem je dále využití husté sítě základních knihoven, kterých se ve Středočeském kraji nachází přes 800, a podpora jejich komunitního potenciálu.

V posledních letech výrazným způsobem stoupá počet obyvatel Středočeského kraje. V některých oblastech kvůli tomu vzniká bariéra mezi nově přistěhovanými a starousedlíky. Během workshopů a diskusních skupin byla proto zmiňována potřeba propojování obou světů, přičemž právě kulturní činnost byla identifikována jako vhodný nástroj tohoto procesu. Jako hlavní cíl další oblasti byla proto stanovena Identita a značky míst a jejich kulturní rozvoj ve prospěch místních i návštěvníků. „Kultura hraje zásadní integrační roli v identitě a značce lokalit, jedné z klíčových oblastí naší strategie. To platí zejména tam, kde potřebujeme nalézt řešení pro úspěšné propojování starousedlíků a nově příchozích obyvatel našeho kraje, a to zejména v kontextu současného demografického trendu,“ zdůrazňuje Václav Švenda.

Samostatnou oblastí kulturní strategie jsou Kulturní a kreativní odvětví. „V současné době pracujeme na další fázi mapování tohoto sektoru. Uvědomujeme si potenciál jeho přínosu k rozvoji místní ekonomiky a kvality prostředí jako takového. Naší prioritou je tedy profilování kraje jako otevřeného a vstřícného prostředí pro rozvoj a fungování kreativních a kulturních odvětví. Aktivně proto podporujeme schopnost kreativního odvětví spolupracovat napříč obory, vytvářet příležitosti pro uplatnění talentů přímo v regionu, a hledat inspiraci v kulturních a uměleckých zdrojích našeho kraje. Věříme, že výsledkem bude nejen kulturní, ale také dlouhodobý ekonomický přínos pro náš region,“ uzavírá Václav Švenda. Pilotním projektem Strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví je web kreativnistrednicechy.cz. Ambicí projektu je vytvoření komunikační platformy pro aktivní zapojení a všestrannou podporu aktérů kultury, kulturního dědictví a kulturního a kreativního odvětví napříč celým krajem.

Michal Kroutil