Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023

2. 5. 2024 MF ČR Ekonomika

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023 na schůzi dne 24. dubna 2024. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí ČR

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění. Zpráva hodnotí výsledky finančních kontrol za rok 2023 na základě informací, které Ministerstvu financí předložily orgány veřejné správy. Za rok 2023 provedlo a odevzdalo zhodnocení výsledků finančních kontrol Ministerstvu financí celkem 2628 orgánů veřejné správy.

Dále zpráva vychází z výsledků finančních kontrol vykonaných Ministerstvem financí, z metodické praxe odboru Centrální harmonizační jednotka, z výsledků zadávaných do monitorovacích systémů MS2014+ a MS2021+, z informací orgánů finanční správy v oblasti správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, z informací o počtech opatření dle ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), z informací poskytnutých od vlastníků komponent Národního plánu obnovy a z informací o hlášení nesrovnalostí Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS.

Příloha