Kraje sjednotí terminologii při označování cyklotras, vzorem je nová cyklokoncepce Středočeského kraje

27. 5. 2024 Středočeský kraj Doprava

Všechny tuzemské kraje budou při pojmenování kategorií cyklotras a cyklostezek používat jednotnou terminologii. Domluvili se na tom cyklokoordinátoři všech krajů s Ministerstvem dopravy ČR na nedávném pracovním setkání v Benešově, které zorganizoval Středočeský kraj. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální.

Středočeský kraj

Nové pojmenování, které budou používat všechny kraje, bude platné ve chvíli, kdy budou cyklokoncepce schválené v každém jednotlivém kraji. Přesný termín tedy ještě není znám. Nová terminologie je využívána i v rámci nové Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji, kterou schválili radní a kterou budou na svém pondělním zasedání projednávat i zastupitelé.

Doposud se využívaly terminologie uvedené v různých metodikách, například Cyklovize 2030, kde bylo rozdělení na hlavní dopravní cestu, významnou regionální dopravní cestu a méně významnou regionální cestu. Asociace krajů ČR pak používala termíny cyklotrasa národního významu, nadregionálního významu a regionálního významu. „Pojmenování bylo nejednotné, zmatečné. Sjednocená terminologie bude využívána všemi kraji v celé republice a navazovat na ni budou i podpůrné programy od SFDI,“ potvrzuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Nová terminologie je využívána i v rámci nové Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030, kterou budou krajští zastupitelé schvalovat už v pondělí 27. 5. 2024.

Petr Borecký zároveň připomíná, že všechny kraje, ale i většina měst a obcí usilují o rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu. „Cílem je, aby tento druh dopravy mohl fungovat jako plnohodnotná součást dopravního systému. Infrastruktura je doposud nepropojená a území republiky pokrývá nerovnoměrně, někde zcela chybí. Kraje by k jejímu rozvoji měly využívat své kompetence a legislativní nástroje. Takto to prosazujeme i v rámci Asociace krajů ČR, přičemž jednotná terminologie by měla být základem, kdy bude jasné pojmenování při majetkoprávních vypořádáních pozemků pod budoucími cyklostezkami nutnými pro propojení sítě a koordinace jejich přípravy se stavbami silnic a železnic. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že cyklodoprava, silniční i železniční doprava nemají stát proti sobě, jak je někdy v Česku špatně interpretováno, ale mají se navzájem doplňovat,“ vysvětluje Petr Borecký. Cyklokoordinátoři krajů se pak dohodli i na barvách cyklostezek a cyklotras podle kategorií. Pro národní určili červenou, pro nadregionální modrou a pro regionální cyklotrasu pak zelenou.

Národní páteřní cyklotrasa propojuje jednotlivé kraje, nadregionální se zaměřuje na spojení významných rozvojových center a regionální pak napojují na trasy vyšší kategorie významná, krajská, spádová a hlavní rozvojová centra.

Zároveň byly na setkání představeny priority Středočeského kraje podle této kategorizace. V rámci národních a nadregionálních prioritních cyklotras směřujících do Prahy bude cyklostezky projektovat, stavět a financovat kraj. V případě nadregionálních a regionálních tras bude kraj pracovat například i na projektových dokumentacích, poskytovat dotace obcím a městům na budování, financovat odstraňování kritických míst a začleňovat cykloinfrastrukturu do staveb silnic. Obce a města pak mohou zároveň s tím projektovat a stavět. „V případě místních tras, které nebudou tvořit páteřní síť a které budou připravovat města a obce, bude kraj posuzovat vhodnost začlenění do dalších dopravních staveb, koordinovat značení a spolufinancovat výstavbu cykloinfrastruktury mikroregionů, měst a obcí. Již dnes má na to Středočeský kraj určený samostatný Fond cyklistické infrastruktury,“ konstatuje Petr Borecký.

V případě Středočeského kraje bude cyklodoprava integrována do systému dopravní obslužnosti. V běhu je již řada projektů a dotačních titulů na výstavbu cyklověží, koláren a cykloboxů, připravuje se i propojení cyklověží s mobilní aplikací PID Lítačka. Kvůli řízení a koordinaci rozvoje cyklistiky a cykloturistiky bude modernizována i databáze v geografických informačních systémech. „Znovu bych chtěl připomenout, že cyklistická doprava je jedním z plnohodnotných způsobů dopravy, a to nejen za sportem a rekreací. Jestli nikomu nepřijde divné, že stát a kraj investují do silnil a železnice, nemělo by nikoho překvapit, že investují i do cyklostezek, a že to stojí peníze. V době elektrokol odpadá i častý argument, že u nás to nejde, protože je v Česku kopcovitý terén,“ uzavírá Petr Borecký.

Josef Holek