Udržitelný rozvoj podpoří Liberecký kraj šesti sty tisíci korun

29. 5. 2024 Liberecký kraj Regiony

Poskytnutí příspěvku z krajského dotačního fondu, jehož cílem je naplňování zásad udržitelného rozvoje, schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo Na podporu Místní Agendy 21 je v něm připraveno šest set tisíc korun.

Liberecký kraj

„Smyslem této podpory je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, který chceme přenášet v konkrétních projektech do obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji. Program je také zaměřen na podporu zapojování veřejnosti do plánování rozvoje regionu,“ popsal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Dotační program podporuje tři okruhy činností. První jsou vzdělávací a osvětové akce, pod což spadají osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví. Druhou představují zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy – například rozklikávací či participativní rozpočty, mobilní aplikace pro komunikaci s veřejností, přímé přenosy jednání zastupitelstva a nástroje pro transparentnost veřejných zakázek. Poslední oblastí je strategické plánování – například tvorba či aktualizace strategických rozvojových dokumentů za účasti obyvatelstva.

K dispozici je šest set tisíc korun, díky úspoře z předchozích období se celková částka navýšila o dalších 46 190 korun. Kraj tak letos mohl rozdělit dohromady 646 190 korun. Vzhledem k tomu, že bylo podáno 17 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 882 930 korun, rozhodlo o podpoře pořadí projektů podle dosaženého bodového ohodnocení. Výbor hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova coby hodnoticí orgán navrhl podpořit v plné výši dvanáct žádostí v celkové výši 587 930 korun a částečně podpořit další dva projekty v pořadí. Zbývající tři projekty zůstaly bez podpory.

Mezi úspěšné žadatele patří i některá Zdravá města v Libereckém kraji, a to Rokytnice nad Jizerou, Turnov, Jilemnice a statutární město Liberec. Dále podporu získaly Rynoltice, Jindřichovice pod Smrkem, Hlavice, Česká Lípa, Raspenava, Lomnice nad Popelkou a Hejnice, Mikroregion Podkozákovsko a neziskové organizace MAS Achát a Sdružení Tulipan.

Podpora myšlenek udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do plánování rozvoje v Libereckém kraji úzce souvisí s členstvím Libereckého kraje v Národní síti Zdravých měst, obcí a regionů ČR www.zdravamesta.cz, naplňováním projektu Zdravý Liberecký kraj www.zdravylibereckykraj.cz a naplňováním oficiálních kritérií Místní Agendy 21.

Udržitelný rozvoj se definuje jako způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Za jeho koncepční základ lze považovat program Agenda 21, který přijala Organizace spojených národů v roce 1992 v Rio de Janeiru.

Místní Agenda 21 představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních specifik. Představuje proces, v němž je potřeba spolupráce veřejné správy s různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně lidí samotných.

Jan Mikulička