Ústavní soud zamítl návrh veřejného ochránce práv na zrušení vyhlášky o nočním klidu

30. 5. 2024 Ústavní soud Legislativa

Veřejný ochránce práv se návrhem domáhal zrušení obecně závazné vyhlášky Píšť č. 1/2022, o nočním klidu. Obec Píšť vyhláškou zavedla výjimky z nočního klidu. Ministerstvo vnitra provedlo šetření v rámci výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek a dospělo k závěru, že napadená vyhláška neodporuje zákonu, neboť rozsah výjimek není neobvyklý a neodchyluje se od běžné praxe.

Ústavní soud

Navrhovatel naopak považoval rozsah výjimek stanovený vyhláškou jako příliš široký a nesplňující požadavek výjimečnosti či ojedinělosti. Považoval napadenou vyhlášku za rozpornou s § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích i judikaturou Ústavního soudu a navrhl proto její zrušení. Obec podle něj sice splnila všechny formální požadavky na podobu obecně závazné vyhlášky a jednotlivé výjimky z nočního klidu stanovila pro konkrétní akce nebo události. Výjimky však stanovila celkově pro 32 dní, což již podle navrhovatele nesplňuje charakter výjimky z pravidla.

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Daniela Zemanová) návrh zamítlo. Při posuzování výjimek z doby nočního klidu neshledal, že by obec postupovala v rozporu se zákonem či dosavadní rozhodovací praxí Ústavního soudu.

Právní věty

Podle čl. 101 odst. 4 Ústavy může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. Při posuzování výjimek z doby nočního klidu je třeba nahlížet na stanovení výjimek nejen optikou celkového množství akcí v rámci roku, měsíce či týdne, ale i jejich rozložením v průběhu roku či měsíce, které je často dáno povahou věci, tedy vazbou na konkrétní svátky či tradice v kombinaci s podmínkami, resp. možnostmi, které nabízejí letní měsíce či doba víkendů.

Koncentrace výjimek do období léta je přirozeným důsledkem vhodných podmínek pro venkovní akce právě v letních měsících. Referenčním rámcem pro posouzení splnění podmínky výjimečnosti však nemůže být pouze období letního času, či pouze období víkendů, neboť nic takového zákonodárce nepředvídá.