Strategie romské integrace a vyhlášky obcí

6. 6. 2024 Obec a finance Sociální problematika

Dokument Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021–2030 známý jako Strategie romské integrace schválila vláda v květnu 2021. Obsáhlý materiál se zabývá integrací romské menšiny a aktivního postupu na tomto úseku v jednotlivých oblastech státní správy. Pro obce a města například vyplývá řada úkolů při zajištění podmínek pro kvalitní inkluzivní vzdělávání Romů na všech stupních vzdělávací soustavy.

V souvislosti s plněním strategických cílů vlády zpracovalo Ministerstvo vnitra zprávu, jejímž cílem je informovat o počtech a závěrech z výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí (OZV). Jedná se o obecně závazné vyhlášky, stanovující školské obvody základních a mateřských škol, se zaměřením na segregační charakter těchto vyhlášek za uplynulé období roku 2023.

Základní školy

V roce 2023 Ministerstvo vnitra obdrželo a posoudilo celkem 152 nově vydaných OZV, ve kterých bylo upraveno stanovení školských obvodů základních škol, z čehož bylo při posouzení zákonnosti shledáno šest OZV v rozporu se zákonem. Důvodem nezákonnosti u pěti rozporných OZV bylo chybné stanovení školského obvodu i na území jiné obce (každá obec musí školský obvod či část společného školského obvodu stanovit na svém území vlastní obecně závaznou vyhláškou) a u jedné OZV byl stanoven školský obvod toliko pro žáky s trvalým pobytem (opomenuty byly jiné druhy pobytu).

Mateřské školy

V témže roce pak Ministerstvo vnitra obdrželo a posoudilo 95 nově vydaných OZV, ve kterých bylo upraveno stanovení školských obvodů mateřských škol, z nichž byly při posouzení zákonnosti dvě OZV shledány v rozporu se zákonem. Důvodem nezákonnosti bylo v obou případech rovněž chybné stanovení školského obvodu na území jiné obce.

Tab. 1. Obecně závazné vyhlášky upravující stanovení školských obvodů v posledních letech
Typ školy 2020 2021 2022 2023
Základní školy 164 131 126 152
Mateřské školy 74 82 74 95

Tabulka obsahuje srovnání obecně závazných vyhlášek (OZV), které obdrželo MV ČR v uvedených letech. V rámci jedné vydané OZV může obec stanovit školské obvody mateřských a zároveň i základních škol. Pro potřeby statistiky je OZV upravující stanovení ZŠ i MŠ započítána jednak jako OZV upravující stanovení školských obvodů ZŠ, jednak jako OZV upravující stanovení školských obvodů MŠ.

Segregace nezjištěna

Ministerstvo vnitra v rámci abstraktní kontroly obecně závazných vyhlášek nezjistilo, že by nastavení školských obvodů mělo segregační charakter. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že segregační charakter zjištěných rozporů se zákonem u předmětných vyhlášek nebyl v rámci abstraktní kontroly shledán u žádné obecně závazné vyhlášky. Ministerstvo vnitra v roce 2023 obdrželo jeden podnět na obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů základních škol; tento podnět byl shledán jako nedůvodný.

Pro úplnost k výše uvedenému počtu posouzených nově vydaných obecně závazných vyhlášek Ministerstvo vnitra dodává, že od 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce“), kterým byl zřízen informační systém s názvem Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“), jež slouží jak k vyhlašování nových obecně závazných vyhlášek vydaných po 1. lednu 2022, tak ke zveřejnění dosavadních platných a účinných obecně závazných vyhlášek, kdy územní samosprávné celky mají povinnost nejpozději do tří let od nabytí účinnosti zákona o Sbírce nahrát do informačního systému i všechny své doposud platné a účinné obecně závazné vyhlášky, v opačném případě tyto obecně závazné vyhlášky ze zákona pozbydou platnosti a účinnosti.

Obecně závazných vyhlášek, ve kterých bylo upraveno stanovení školských obvodů základních škol, Ministerstvo vnitra ve Sbírce obdrželo 887 a již opětovně posoudilo 688, z čehož dvě obecně závazné vyhlášky byly shledány v rozporu se zákonem. Důvodem nezákonnosti rozporných obecně závazných vyhlášek bylo ve všech případech chybné stanovení školského obvodu na území jiné obce.

Obecně závazných vyhlášek, ve kterých bylo upraveno stanovení školských obvodů mateřských škol, Ministerstvo vnitra ve Sbírce obdrželo 570 a již opětovně posoudilo 448, z čehož jedna OZV byla shledána v rozporu se zákonem. Důvodem nezákonnosti rozporné obecně závazné vyhlášky bylo chybné stanovení školského obvodu na území jiné obce.