Nahlížení občanů do rozpočtu obce

6. 6. 2024 MF ČR Ekonomika

Ministerstvo financí obdrželo dotazy ke zveřejnění schváleného rozpočtu a k možnosti občanů územního samosprávného celku (ÚSC) nahlížet do rozepsaného rozpočtu.

Ministerstvo financí ČR

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá ÚSC povinnost zveřejnit návrh rozpočtu na internetových stránkách a na úřední desce a schválený rozpočet na internetových stránkách (§ 11). Uvedená povinnost se však netýká rozepsaného rozpočtu, tj. tzv. rozpisu rozpočtu (§ 14).

Tento zákon nestanoví, v jakých podrobnostech má být rozpočet schválen, stanoví pouze povinnost sestavit rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby. Rozpočet tak může být sestaven a schválen v nejvyšších i v nižších jednotkách rozpočtové skladby a v tzv. dalším třídění. Není vyloučeno, že je rozpočet schválen i v nejnižších jednotkách třídění dle rozpočtové skladby, tj. v podobě odpovídající rozepsanému rozpočtu. Po schválení rozpočtu následuje povinný rozpis rozpočtu až do nejnižších jednotek třídění rozpočtové skladby (na tzv. položky a paragrafy), pokud nebyl rozpočet takto již schválen.

Zákon č. 250/2000 Sb. nestanoví povinnost zveřejnit rozepsaný rozpočet. Občané ÚSC mohou získat informaci o rozepsaném rozpočtu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. (obdobnou úpravu obsahuje i zákon o krajích a zákon o hl. m. Praze).

Na základě konzultace této otázky s Ministerstvem vnitra, gestorem zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 129/2000 Sb., o krajích, a č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze dále uvádíme:

Z hlediska zákona o obcích je nahlížení do některých dokumentů upraveno v § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, v němž je uvedeno, že občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Citované ustanovení opravňuje občana obce seznamovat se (nahlížet a pořizovat si výpisy) s vyjmenovanými dokumenty, aniž by stanovilo jakákoliv omezení. Občan má tudíž k těmto dokumentům z obsahového hlediska neomezený přístup, tj. včetně uvedených osobních údajů. Vyslovené závěry potvrzuje též správní judikatura (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 40/2004-62, ze dne 25. srpna 2005). Ani z dotčeného ustanovení ovšem explicitně nevyplývá do jaké „podoby“ rozpočtu mohou občané nahlížet, tedy zda mohou nahlížet do rozpočtu schváleného v nejvyšších jednotkách třídění rozpočtové skladby či v nejnižších jednotkách rozpočtové skladby, tedy v podobě odpovídající rozepsanému rozpočtu.

Na základě shora uvedených skutečností, tj. zejména na základě možnosti občanů obce seznámit se s návrhem rozpočtu do nejmenších detailů a naopak v důsledku nemožnosti omezení informování občanů o příjmech (a výdajích) obecního rozpočtu se Ministerstvo vnitra přiklání k širšímu výkladu ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, který zastává Ministerstvo financí. Ministerstvo vnitra má za to, že na základě ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích by občanům obce mělo být umožněno nahlížet do rozepsaného rozpočtu, pakliže jím obec disponuje.

Uvedené platí obdobně i pro ostatní územní samosprávné celky.

Neomezený náhled na rozepsaný rozpočet všech obcí a krajů v ČR je možný přes webové stránky Ministerstva financí na adrese monitor.statnipokladna.cz.