Nový zákon o účetnictví

26. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

Po 34 letech od zavedení platného zákona o účetnictví se Česká republika chystá na razantní změnu. Návrh nového zákona o účetnictví přináší komplexní reformu účetního systému a navazuje na trendy v mezinárodním účetnictví. Cílem je zjednodušit a zefektivnit účetní procesy, posílit transparentnost a relevanci účetních informací a sladit je s požadavky globálního trhu.

V současné době Ministerstvo financí zveřejnilo pracovní znění aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví a rámcové návrhy věcného řešení, které bude obsahem jeho prováděcích vyhlášek. Tyto dokumenty se publikují v souvislosti se zahájením meziresortního připomínkové řízení k návrhu tzv. „doprovodného zákona,“ kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví. Nový zákon má nabýt účinnost od 1. ledna 2025, je však možné, že v rámci legislativního procesu dojde k posunutí účinnosti o jeden rok.

Zásadní principy

Nový zákon o účetnictví se opírá o několik klíčových principů:

 • Přednost obsahu nad formou: Zaměřuje se na ekonomickou podstatu účetních operací a transakcí, nikoliv na jejich formální právní vyjádření. To povede k věrnějšímu obrazu hospodaření účetní jednotky a k eliminaci zbytečných formálních účetních postupů. Důraz bude kladen na skutečný obsah účetních informací a jejich vypovídající hodnotu.
 • Větší použití reálné hodnoty: Zavádí se systematické oceňování aktiv a pasiv reálnou hodnotou, která lépe odráží jejich skutečnou hodnotu pro účetní jednotku. To povede k transparentnějšímu bilancování a k lepšímu hodnocení její finanční stability. Reálná hodnota tak bude hrát důležitější roli v ocenění aktiv a pasiv. To se týká například ocenění nemovitostí, investičního majetku a finančních nástrojů.
 • Účtování vs. vykazování: Zákon rozlišuje mezi účetním procesem a výkazem účetnictví. To umožňuje účetním jednotkám vést účetnictví v podrobnějším formátu než ten, který je prezentován v externím účetnictví.
 • Diskontování dlouhodobých aktiv a pasiv: Dlouhodobá aktiva a pasiva budou muset být diskontována na jejich současnou hodnotu, čímž se zohlední vliv času na peníze. To povede k transparentnějšímu zobrazení jejich hodnoty v rozvaze.
 • Leasing: Nový zákon upravuje účtování leasingu tak, aby lépe odrážel ekonomickou podstatu leasingových smluv. Leasing se tak bude účtovat podobně jako nákup s odpisy.
 • Rozšíření použití IFRS pro statutární účely: Větší počet účetních jednotek bude povinen používat Mezinárodní standardy pro účetní informace (IFRS) pro sestavování účetní závěrky.
 • Dopady na účetní jednotky
 • Nový zákon o účetnictví přinese řadu změn pro účetní jednotky všech typů a velikostí. Mezi nejvýznamnější dopady patří:
 • Změna kategorizace účetních jednotek: Zruší se kategorie malých účetních jednotek a nahradí se jednodušším systémem mikro, malých a velkých účetních jednotek. To povede k méně administrativní zátěži pro malé firmy a k nutnosti auditu u velkých firem.

Zjednodušení účetnictví pro malé firmy

 • Zavedení povinného elektronického podávání účetních výkazů a celková elektronizace vedení účetnictví
 • Nové účetní standardy: Zavede se nový soubor Českých účetních standardů, který nahradí některé dosavadní ČÚS a Postupy účetní a daňové evidence. Nový ČÚS bude vycházet z Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, ale s ohledem na specifické potřeby českých účetních jednotek.
 • Změny v oceňování: Zavádí se systematické oceňování aktiv a pasiv reálnou hodnotou, včetně reálného ocenění dlouhodobého majetku a finančních nástrojů. To povede k náročnějším účetním procesům, ale i k transparentnějšímu bilancování.
 • Změny v účetnictví leasingu: Leasing se bude nově účtovat jako financování, nikoliv jako nájem. To povede k zahrnutí leasingového majetku do aktiv a pasiv firmy a k odpisům leasingového majetku.
 • Změny v sestavování účetní závěrky: Upřesňuje se obsah a struktura účetní závěrky s důrazem na relevantní a srozumitelné informace pro uživatele.

Závěr

Nový zákon o účetnictví představuje významný krok k modernizaci českého účetnictví a jeho sladění s mezinárodními standardy. Přinese řadu změn pro účetní jednotky všech typů a velikostí, které si budou vyžádat adaptaci účetních systémů a procesů. I přes náročnost implementace slibuje nový zákon o účetnictví zjednodušení a zefektivnění účetnictví, posílení transparentnosti a relevance účetních informací a celkové posílení konkurenceschopnosti ve vztahu k zahraničí.

Vzhledem k rozsahu a komplexnosti změn doporučujeme účetním jednotkám se včas s novým zákonem seznámit. Změny a dopady budou nemalé.

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., vedoucí odboru ekonomiky, statutární město Chomutov

Odkazy