Na podporu vodohospodářských staveb letos Kraj Vysočina vyčlenil rekordní sumu

25. 6. 2024 Kraj Vysočina Dotace

Kraj Vysočina každoročně podporuje výstavbu vodohospodářských staveb, jak projektovou dokumentaci, tak i samotné stavební práce. Prostřednictvím Fondu Vysočiny poskytuje dotace na zařízení sloužící k zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nebo k ochraně před povodněmi a zadržování vody v krajině.

Kraj Vysočina

„V letošním roce kraj rozhodl o dotaci ve výši 124 milionů korun, což je ročně historicky nejvyšší částka,“ sdělil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek. Podle něj jsou od roku 2021 finanční prostředky určeny především na dofinancování projektů už podpořených z národních nebo evropských zdrojů, a to až do výše 85 %. „Finančně náročné vodohospodářské stavby si tak mohou dovolit realizovat i ty nejmenší obce,“ doplnil.

V programu Stavby ve vodním hospodářství byly dotace rozděleny zastupitelstvem kraje už v květnu. Alokovaná částka v tomto programu byla navýšena z 81 na 111 milionů korun, největší převis byl v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. „Z celkem 704 obcí v kraji má odvádění a čištění zajištěno pouze něco málo přes 40 %. Pokud má obec jednotnou kanalizaci bez zajištěného čištění odpadních vod, musí při prodlužování platnosti povolení k vypouštění nečištěných odpadních vod z takové kanalizace do vodního toku dokládat, proč nelze vybudovat čistírnu nebo co dělá pro zajištění čištění odpadních vod tak, jak vyžaduje evropské a národní právo“ vysvětlil Pavel Hájek.

Druhý program Projektová příprava ve vodním hospodářství podporuje zpracování projektových dokumentací. Rada kraje na zasedání ve druhé polovině letošního června rozhodla o poskytnutí dotací obcím a jejich svazkům v celkové výši 13 milionů korun. „Podpořené projektové dokumentace slouží jako podklad ke stavebnímu povolení staveb a zároveň jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky na vlastní realizace staveb,“ informoval radní Hájek. Za uplynulé čtyři roky Kraj Vysočina podpořil téměř dvě stovky těchto projektových dokumentací.