K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (aktuální stav)

Datum: 8. 11. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Ostatní

Právní postavení a činnost Jednotek požární ochrany (JPO), jakož i jednotek požární ochrany podle jednotlivých kategorií, které jsou složené ze členů dobrovolných hasičů obcí, upravuje zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.). Zřizovatelem jednotek sborů dobrovolných hasičů obce (JSDH obce) je obec (jako územně samosprávný celek).

Členové JSDH obce jsou zpravidla získáváni ze členů spolků působících na úseku požární ochrany (což byla občanská sdružení, podle nového občanského zákoníku spolek). Celkem je v České republice evidováno 7077 jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce (v některých obcích je více jednotek). V těchto jednotkách je organizováno cca 70 000 členů. Jednotky se člení na kategorie:

 • JPO II (výjezd do 5 minut i mimo katastrální území obce a drží pohotovosti) 236 jednotek (2940 členů);
 • JPO III (výjezd do 10 minut i mimo katastrální území, obce nedrží pohotovost) 1341 jednotek (16 800 členů);
 • JPO V (výjezd do 10 minut, zasahují pouze ve své obci) 5414 jednotek (48 726 členů).

Celkem je počet JPO (JPO II, III a V) 6991, počet členů 68 466. Jistě, vše je úměrné času a změně osob v jednotkách.

Spolupráce jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce s dalšími složkami integrovaného záchranného systému (zejména Hasičských záchranným sborem ČR) je převážně v zásahové činnosti, kdy zasahují JSDH obce u 27 % událostí. Společně s jednotkami Hasičského záchranného sboru ČR tak zasahovaly u téměř 38 000 událostí. U všech jednotek se provádí školení, výcvik strojníků i velitelů dobrovolných jednotek a další činnosti.

Podpora jednotek v obcích

V současné době se na činnost JSDH obce, ale i spolků působících na úseku požární ochrany, zaměřuje pomoc nejenom ze strany státu (vlády a Ministerstva vnitra), ale i územní samosprávy (krajů a obcí, i když intenzita této pomoci je různá podle jednotlivých regionů).

Podnětem k současným snahám pomoci činnosti JSDH obcí je změna působení jednotek obce, zejména v rámci činnosti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení, ale i požární ochrany. K dané problematice existují závazné dokumenty, postupy, ale zejména finanční dotace pro činnost JDSH obce. Na základě dílčích jednání, diskuzí a setkávání všech aktivistů na úrovni integrovaného záchranného systému včetně setkání s ministrem vnitra vznikl soubor opatření k řešení hlavních problémů s cílem zlepšení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce.

JSDH obce je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), kdy působí jak v jeho rámci (§ 4 odst. 1 zákona o integrovaném záchranném systému), tak i v rámci krizového řízení. Patří k pilířům (základům) zabezpečení bezpečnosti státu. Řada členů JSDH obce jsou profesionálními hasiči, a to buď příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR nebo podnikových hasičů.

Současné okruhy řešení zlepšení činnosti JSDH obce:

 • Možnost převodu majetku;
 • Výhody zaměstnavatelům, kteří uvolňují členy JSDH obcí;
 • Nemocenské pojištění u členů JSDH obcí;
 • Odškodnění členů JSDH obcí;
 • Zpřesnění činnosti JSDH obce (jejích členů) v obecném zájmu;
 • Finanční prostředky pro krytí nákladů spojených s činností spolků působících ve prospěch integrovaného záchranného systému;
 • Hasičský sport;
 • Pojištění členů JSDH obcí;
 • Státní neinvestiční dotace.

Aktivity posledních let

Na tomto místě by bylo vhodné se podrobněji vyjádřit k dosud vykonaným aktivitám pro činnost JSDH obce za poslední roky. Jistě je nutné uvést, že nelze paušalizovat a požadovat „nereálné“ či ekonomicky náročné potřeby, kdy logicky např. není možné zajistit okamžité zlepšení techniky JSDH obce.

Investiční dotace

Novela zákona o požární ochraně v roce 2015 umožnila, počínaje rokem 2016, vytvořit nový dotační systém pro obce – zřizovatele všech kategorií JSDH obcí na dopravní automobily a požární zbrojnice všech kategorií JSDH obcí, vedle již stávající dotace na cisternové automobilové stříkačky (CAS).

Na rok 2018 se opět rozdělí v dotaci na dopravní automobily a požární zbrojnice JSDH obcí částka 310 mil. Kč, což ovšem bude záviset na schválení státního rozpočtu na rok 2018. Výběr žadatelů však probíhá už v letošním roce (výsledky jsou na stránkách www.hzscr.cz).

Obcím se poskytují dotace na cisternové automobilové stříkačky (CAS) od roku 1997 a jako motivační pobídku pro JSDH obcí kategorie JPO II a JPO III na nákup nových CAS, účelovou státní dotaci do výše do 50 % jejich pořizovací ceny. Do roku 2009 činila výše dotace na jednu CAS maximálně 2,5 mil. Kč, poté v letech 2011 až 2014 jen jeden milion korun, protože celková schválená dotace tvořila jen 10 mil. Kč. Měnil se také celkový objem investiční dotace na CAS, což je patrné z uvedeného grafu.

Graf: Investiční dotace pro jednotky SDH (mil. Kč)
Graf: Investiční dotace pro jednotky SDH (mil. Kč)

Pokles dotace na cisternové stříkačky ze 116 mil. Kč (v letech 2011 až 2014) na 10 mil. Kč. Důvodem byla úsporná opatření ve státním rozpočtu. V roce 2015 byla investiční dotace na CAS hrazena z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů v celkové výši 97 mil. Kč (na základě zřízeného fondu zábrany škod zákonem č. 160/2013 Sb.). Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zajišťuje minimálně 60 % z ročního výnosu do fondu HZS ČR, a z těchto prostředků minimálně 20 % pro obce pro JSDH obcí. To je významný a stabilní zdroj, který dává záruku stabilního naplnění investiční dotace na CAS. V roce 2016 bylo z prostředků fondu zábrany škod poskytnuto pro Hasičský záchranný sbor ČR celkem 380 mil. Kč. Z toho bylo určeno 281 mil. Kč na techniku pro Hasičský záchranný sbor ČR a částka 98,5 mil. Kč pro JSDH obcí formou účelových investičních dotací na pořízení nebo rekonstrukci CAS. Na rok 2017 bylo z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů pro obce vyčleněno 84,4 mil. Kč (v návaznosti na vybranou výši pojistného, od které se částky odvíjejí), investiční dotaci na CAS obdrželo 31 obcí na novou CAS ve výši 2,5 mil Kč a 5 obcí na rekonstrukci své CAS. Uvedená oblast je nastavena finančními prostředky každoročně navrženými ze státního rozpočtu na tuto dotaci.

Státní neinvestiční dotace

Pro srovnání vývoje s investičními dotacemi je v uvedené tabulce uveden celkový objem účelové neinvestiční dotace od roku 2007 do roku 2017.

V roce 2013 byla neinvestiční účelová dotace krajům pro JSDH obcí mimořádně navýšena v důsledku povodní o 200 mil. Kč na základě usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 532 a dále o 100 mil. Kč z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra.

Tabulka: Neinvestiční účelové dotace pro JSDH obce (tis. Kč)
Rok Celkový poskytnutý objem účelové neinvestiční dotace
2007 55 310
2008 99 970
2009 105 486
2010 76 962
2011 59 788
2012 54 160
2013 359 997
2014 68 400
2015 60 000
2016 60 560
2017 100 000

Z uvedené tabulky je vidět, že v roce 2017 se dotace po letech úsporných opatření vrátila na úroveň roku 2009, která je z hlediska účelu dotace optimální.

Uvedená dotace se do roku 2015 poskytovala do rozpočtu krajů se závazným rozpisem na uvedené položky – akceschopnost, odborná příprava, zásady mimo území zřizovatele jednotky a věcné vybavení. Kraj pak dotaci dále rozděloval na základě rozpisu HZS kraje jednotlivým obcím. Tento systém zkomplikovala novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která neúměrně zbyrokratizovala rozdělování dotace z úrovně kraje do rozpočtu obcí, a tak bylo od roku 2016 přistoupeno k tomu, že dotace na jednotlivé obce přímo rozděluje MV-GŘ HZS ČR, zasílá jim uvedené prostředky prostřednictvím krajů.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění pro členy JSDH obce je řešeno novelou zákona o nemocenském pojištění. Jedná se o úpravu i pro členy ostatních složek integrovaného záchranného systému, který k této složce není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. Umožnilo se poskytování nemocenského pojištění ve zvýšené výměře 100 % denního vyměřovacího základu těm členům JSDH obce – pojištěncům, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo jim byla nařízena karanténa z důvodu, že se prokazatelně podíleli na provádění záchranných nebo likvidačních prací při mimořádných událostech. Podmínkou rovněž je, že JSDH obce byla povolána k zásahu operačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje. Další podmínkou k přiznání nemocenského ve zvýšené výměře je, aby hasičský záchranný sbor kraje, jehož operačním střediskem byla jednotka k zásahu povolána, vyhotovil potvrzení o tom, že žadatel o nemocenské je členem této jednotky, zúčastnil se zásahu, a že k jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo v souvislosti se zásahem, k němuž byla jednotka povolána. V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně byla úprava doplněna i na další osoby, tedy člena ostatní složky integrovaného záchranného systému, který v ní nemá uzavřen pracovněprávní vztah.

Preventivní očkování

Z hlediska zdravotní prevence (zdravotní péče) bylo osloveno Ministerstvo zdravotnictví s návrhem umožnit bezplatné očkování (např. zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem). Proběhlo jednání Národní imunizační komise, kde zástupci zdravotních pojišťoven zastávali spíše postoj, aby tuto možnost hradilo ze svého rozpočtu Ministerstvo vnitra a nebylo domluveno podřazení pod systém zdravotního pojištění. V současné době se jedná se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, že pro členy JSDH obce zajistí z fondu prevence příspěvek pro tyto členy (zejména pro jednotky přímo zasahující, tedy kategorie JPO II a III) na očkování proti žloutence typu A, jistě na dobrovolné bázi.

Základním důvodem očkování členů JSDH obce je skutečnost, že v řadě případů se jedná o společné zásahy s Hasičským záchranným sborem ČR, kdy příslušníci HZS ČR zařazení v jednotce požární ochrany mají „vyšší“ preventivní činnost než členové JSDH obce. Na místě zásahu může dojít k výskytu celé řady infekčních chorob, které mohou být přeneseny na zasahující hasiče. Z tohoto plyne, že riziko je tedy obrovské, hasiči zasahují při povodni, v prostorách, kde nejsou dodržovány základní hygienické návyky, při dopravních nehodách. U členu JSDH obce doposud „plošné“ preventivní očkování neexistuje.

V našem textu se jedná se o několik oblastí, které byly nastíněny a mají doložit, že v současné době se řešením otázek JSDH obce někdo zaobírá, jejich činnost je brána jako vysoce efektivní a prospěšná pro bezpečnost ČR.

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

TOPlist
TOPlist