Novinky ve financování přenesené působnosti obcí v roce 2018

13. 12. 2017 OF 5/2017 Ekonomika

Příspěvek na výkon přenesené působnosti obcí je jedním z významných zdrojů pro financování územní samosprávy. Pro rok 2018 se zavádí hned několik novinek, které v této oblasti připravilo Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra České republiky

Celkový objem prostředků, který bude mezi obce rozdělen na zabezpečení výkonu přenesené působnosti je pro rok 2018 téměř 8,6 mld. Kč, což je o 417 mil. Kč více než v roce 2017. Došlo tak k navýšení celkového objemu prostředků na přenesenou státní správu o 5 %, a obdobně by to mělo být i v letech 2019 a 2020, což je založeno v rozpočtovém výhledu na uvedené roky. Ke stejnému procentnímu navýšení došlo i v roce 2017. Stejné parametry navýšení jako pro obce jsou také u příspěvku pro Prahu a pro kraje.

Pro jednotlivé obce to však neznamená automatické navýšení výše jejich příspěvku, ale změny mohou být různé vzhledem k individuálním okolnostem. Někde dochází k poklesu obyvatel samotných obcí, jinde pak k poklesu obyvatel v obcích správního obvodu, pro které je kumulativně příspěvek stanovován. Pokud tedy vedení obce chce znát výši určeného příspěvku na přenesenou působnost v roce 2018, je možné se s touto informací seznámit na webových stránkách ministerstva vnitra, kde je zveřejněn návrh rozdělení příspěvku na rok 2018 po jednotlivých obcích. Samotné schválení celkového příspěvku na výkon přenesené státní správy je součástí zákona o státním rozpočtu, který bude projednáván a schvalován v Poslanecké sněmovně nejspíše v prosinci letošního roku.

Veřejné opatrovnictví

I pro rok 2018 zůstává zachován způsob financování veřejného opatrovnictví. Do obecních rozpočtů se dostane částka 29 000 Kč na jednoho opatrovance v péči obce k rozhodnému dni, který je pro rok 2018 stanoven na 31. 3. 2017. Seznam obcí s příslušným počtem jejich opatrovanců, které po verifikaci jednotlivými obcemi nahlásily krajské úřady krajské úřady, je rovněž dostupný na webových stránkách ministerstva vnitra. Pro rok 2018 dochází k nárůstu v celkovém počtu opatrovanců o 643, což s sebou nese i navýšení celkového přiděleného objemu peněz určeného na veřejné opatrovnictví o 18,6 mil. Kč na celkových téměř 310 mil. Kč. Stejně tak je zachováno financování dvou pracovních míst na všech krajských úřadech, které by měly zajišťovat koordinační a metodickou úlohu směrem k obcím v oblasti veřejného opatrovnictví.

Agenda občanských průkazů

Pro rok 2018 je v rámci příspěvku na přenesenou působnost obcí počítáno se dvěma novinkami. První z nich je rozdělení části prostředků připadající na obce s rozšířenou působnosti, ne však jen na základě klasického rozdělení, vycházejícího z počtu obyvatel ve správním obvodu a poměru velikosti správního centra k velikosti správního obvodu ORP, ale na základě počtu nabraných žádostí o vydání občanského průkazu. Jedná se o vyslyšení dlouhodobé poptávky z řad představitelů obcí po zvýšení adresnosti financování přenesené působnosti. Rovněž tak dochází k naplňování cílů Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014–2020, kde je právě posilování adresnosti a transparentnosti přenesené působnosti uváděno. Prakticky bude příspěvek pro OPR zahrnovat částku vzešlou z počtu nabraných žádostí o vydání občanského průkazu na základě údajů z databáze Ministerstva vnitra, a to za rok 2016, a částky 107 Kč na jeden doklad. Celkově je takto rozděleno necelých 150 mil. Kč.

Proces vydání občanského průkazu zahrnuje jak fázi náběru žádosti, tak fázi vyzvednutí hotového dokladu, přičemž počty takovýchto úkonů se v jednotlivých ORP se mohou lišit, neboť občan si může podat žádost o vydání v jednom městě a hotový doklad si vyzvednout v jiném městě, a to bez ohledu na jeho trvalé bydliště. Pro rozdělení prostředků je uvažována pouze první fáze, která je časově náročnější, nicméně do samotné kalkulace hodnoty 107 Kč na jeden občanský průkaz byly zahrnuty samozřejmě fáze obě. Při stanovení částky 107 Kč na jeden průkaz byly zohledněny jednak časové nároky na náběr žádosti a vyzvednutí dokladu, dále, ale i určitá časová rezerva pro dojezd za občanem domů při vyřizování dokladu v případě imobilních občanů. Částka počítá s průměrnými mzdovými výdaji, ale i výdaji na režijní zabezpečení chodu agendy na úřadě, včetně dovolených či nemocenských.

Cílem tohoto kroku je zohlednit skutečnou produkci jednotlivých úřadů ORP v této agendě, neboť díky zrušení místní příslušnosti se občanské průkazy vydávají i mimo místa trvalého bydliště, dojde tak ke spravedlivější distribuci peněz, kdy občan je nositelem určitých prostředků pro jednotlivý úřad. Mezi úřady tak může vzniknout pozitivní motivace ve snaze získat více příspěvku, ať už např. formou prodloužení úřední doby, zavedením moderních objednávkových systémů nebo vhodnějším umístěním příslušných úředních prostor (např. obchodní centra apod.).

Jednotná kontaktní místa

Další novinkou v oblasti financování přenesené působnosti pro příští rok je financování jednotných kontaktních míst (JKM). Jedná se o poradenská centra pro podnikatele. Jednotná kontaktní místa jsou zřízena na 15 živnostenských úřadech, a to v jednotlivých krajských městech při příslušném živnostenském úřadu, v Praze pak na Městských částech Praha 1 a Praha 7.

Jednotná kontaktní místa zabezpečují poskytování informací pro začínající podnikatele i podnikatele zajímající se o expanzi do zahraničí v rámci EU. Dosud bylo zajištěno financování JKM prostřednictvím dotací, které přinášely městům určité administrativní zatížení, stejně jako gestorovi, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nově bude financování zajištěno prostřednictvím příspěvku na přenesenou působnost, administrativa tedy odpadne, finance budou poskytnuty automaticky, a to na základě počtu dotazů, které jednotlivá kontaktní místa vyřídila v předešlém období. Konkrétně budou údaje za rok 2016, evidované v informačním systému SINPRO, směrodatné pro příspěvek v roce 2018. Celkově je takto rozděleno víc než 5 mil. Kč.

Příspěvek v roce 2018 registruje i drobné změny v lokální úrovni v návaznosti na změny správních obvodů, konkrétně se jedná o obvody stavebních úřadů Hranice, Olomouc a Šternberk. V případě změn matričních obvodů se změny dotknou Šlapanic a Kamenice.

V příspěvku na přenesenou působnost je pro rok 2018 opět posílena složka paušálních plateb, které se snaží zohlednit četnost vybraných agend na jednotlivých úřadech, dochází tak k posilování prvků transparentnosti a adresnosti v souladu s plněním Strategického rámce rozvoje veřejné správy.

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR