K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
Chci provozovat ParcelBox

Autorský dozor projektanta – kolize práv autorských, úpravy veřejných zakázek a stavebního zákona

Datum: 10. 1. 2018, zdroj: OF 5/2017, rubrika: Legislativa

Obce se nezřídka ocitají v roli stavebníka, který je povinen realizovat své stavební záměry v souladu se stavebním zákonem. Pokud obec svůj stavební záměr realizuje z veřejných prostředků a prostřednictvím stavebního podnikatele v roli zhotovitele stavby, je povinna zajistit technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta (viz § 152 odst. 4 stavebního zákona – č. 183/2006 Sb.).

Tomáš Hrstka

Takto popsaná povinnost obce vyznívá poměrně jasně a jednoduše. Problém však může přijít při snaze dostát povinnosti zajistit autorský dozor projektanta.

Obec je totiž též veřejný zadavatel, který je povinen dbát zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) a zadáváním veřejné zakázky je i uzavírání smlouvy o výkonu autorského dozoru. S tím se může pojit první zásadní problém. Rovněž pro obec vyplývají zvláštní povinnosti ze zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.), a to ve vztahu k nakládání se svým majetkem, který musí být užíván hospodárně a účelně. Na obě uvedené zákonné premisy pak může narazit tendence některých obcí zadávat výkon autorského dozoru až v okamžiku, kdy se zadává zhotovení stavby stavebnímu podnikateli. A to už může být pozdě, neboť hrozí, že nastane situace, kdy je obec lapena do pasti a nucena k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, k nehospodárnému nakládání se svým majetkem a v nejhorším případě k obojímu.

Autorské právo projektanta

Problémem mohou být nedostatečně smluvně ošetřená autorská práva projektanta, který je tvůrcem projektové dokumentace. Dle ustálené praxe je projektová dokumentace autorským dílem projektanta. Jako autorské dílo je pak projektová dokumentace chráněna před zásahy zvenčí, a především má autor vůči tomuto svému dílu určitá nezcizitelná práva. Pro předmětnou situaci jsou stěžejní osobní práva autora zakotvená v § 11 odst. 3 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.): „Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.“

Z uvedené právní úpravy je tedy zřejmé, že bez přistoupení dalších okolností může autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací vykonávat pouze projektant, který je tvůrcem projektové dokumentace, neboť byl-li by autorským dozorem pověřen někdo jiný (bez souhlasu autora), pak by to představovalo zásah do autorských práv tvůrce projektové dokumentace. A zde může právě nastat rozpor s právem zadávání veřejných zakázek, případně s veřejným zájmem na hospodárném a účelném nakládání s veřejnými prostředky.

Pokud projektant vytvoří projektovou dokumentaci na základě smlouvy s obcí a tato smlouva se žádným vhodným způsobem nevypořádává s možností výkonu autorského dozoru, pak je před zahájením výstavby obec postavena do situace, kdy je ze stavebního zákona povinna zajistit výkon autorského dozoru projektanta a jediný, komu může tuto veřejnou zakázku na služby svěřit, je tvůrce projektové dokumentace. Ten může v určitých případech zneužít tohoto svého výhodného postavení a požadovat po obci za výkon autorského dozoru i zcela nepřiměřenou odměnu. V takovém případě obec musí čelit rozhodnutí, zda zaplatit nepřiměřenou odměnu za výkon autorského dozoru, nebo zadat zpracování zcela nové projektové dokumentace, protože tu stávající není možné bez svolení projektanta použít k realizaci stavebního záměru. Obce si zpravidla (logicky) vybírají tu levnější variantu, totiž vyplacení nepřiměřené odměny za výkon autorského dozoru. Oba scénáře tak umožňují označit postup obce za nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Pravidla veřejných zakázek

Přímé zadání veřejné zakázky na výkon autorského dozoru tvůrci projektové dokumentace pak bude s velkou pravděpodobností narážet na zákon o zadávání veřejných zakázek, resp. na praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který dodržování zákona dozoruje. Úřad totiž postihuje za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek i ty zadavatele, kteří svou neopatrností při nastavování smluvních podmínek zcela vyloučili hospodářskou soutěž při zadávání navazujících veřejných zakázek. Přesně k tomu by pak došlo – stavební zákon neurčuje, že by autorský dozor musel zajišťovat vždy jen přímo autor projektové dokumentace (nebylo by to ani účelné), pročež by měla existovat možnost volby mezi projektanty, ta je však vyloučena, neboť v rámci zadávacích podmínek při zadávání zpracování projektové dokumentace nebyla smluvně ošetřena autorská práva projektanta.

Porušování zákona o zadávání veřejných zakázek nebývá v tomto případě častým problémem, neboť výkon autorského dozoru bývá zpravidla (přinejmenším v případě většiny obcí) předmětem veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nekontroluje (srov. § 248 zákona o zadávání veřejných zakázek). Není však vyloučeno, že u větších staveb by již mohla být i v rámci autorského dozoru dvoumilionová hranice překročena.

Dva vhodné postupy

S ohledem na potíže, které mohou nastat, lze doporučit dva vhodné postupy. Pokud bude obec chtít, aby autorský dozor vykonával projektant, který je tvůrcem projektové dokumentace, pak je namístě, aby bylo zpracování projektové dokumentace spolu s výkonem autorského dozoru zadáno jako jediná veřejná zakázka. Výběr projektanta pomocí postupů podle zákona o zadávání veřejných zakázek by měl zajistit, že výkon autorského dozoru nebude předražený, a zároveň budou ochráněna autorská práva projektanta, který si soulad stavby nad svým dílem bude dozorovat sám.

Druhou možností je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru rozdělit a zadat jako dvě samostatné veřejné zakázky. V takovém případě je však třeba vložit do smluvních podmínek s tvůrcem projektové dokumentace ujednání, že souhlasí s tím, aby autorský dozor nad souladem stavby s jeho projektovou dokumentací ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona prováděl někdo jiný.

Mgr. Tomáš Hrstka, advokátní koncipient, KVB advokátní kancelář, s. r. o.

TOPlist
TOPlist