Město Čáslav postupovalo příliš formalisticky, referenci mělo přijmout

20. 4. 2018 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj na počátku dubna svým pravomocným rozhodnutím zamítl rozklad města Čáslavi proti prvostupňovému rozhodnutí, jímž Úřad vyhověl návrhu uchazeče OK GARDEN s. r. o., který směřoval proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Navrhovatel byl městem Čáslaví vyloučen, neboť dle zadavatele nesplnil požadavky na prokázání technické kvalifikace, když v předloženém seznamu referenčních zakázek předložil osvědčení o splnění veřejné zakázky „Lochotínský park v Plzni“, které mu vystavila společnost GREEN PROJECT. Zadavatel však tvrdil, že navrhovatel byl sice u této zakázky členem sdružení dodavatelů právě se společností GREEN PROJECT, nicméně osvědčení pak bylo městem Plzní vydáno pouze pro společnost GREEN PROJECT. Tento druhý člen sdružení následně vystavil referenci navrhovateli, avšak zadavatel ji odmítl uznat. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí vyhodnotil, že navrhovatel kvalifikaci prokázal. Jako opatření k nápravě zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a všechny následující úkony učiněné zadavatelem.

V rozhodnutí o rozkladu nyní předseda Úřadu potvrdil, že je jednoznačně prokázáno, že navrhovatel sám, vlastními silami a na vlastní náklady plnění obdobné tomu, které je předmětem veřejné zakázky, opravdu plnil. Účel, za kterým jsou v rámci technické kvalifikace požadovány reference, byl navrhovatelem bezesporu naplněn.

Předseda Úřadu zdůraznil, že je nutno vycházet z toho, kdo fakticky plnění referenční zakázky poskytl. Smlouva o dílo u referenční zakázky byla uzavřena mezi statutárním městem Plzní a sdružením společností GREEN PROJECT a OK GARDEN. V rámci této smlouvy vystupovaly oba subjekty sdružení vůči zadavateli veřejné zakázky Lochotínský park společně a nerozdílně. Jejich vztah tedy nebyl založen na poddodavatelské bázi. Když pak Plzeň udělila osvědčení na veřejnou zakázku Lochotínský park, stala se nositelem této reference nikoliv pouze společnost GREEN PROJECT, ale také navrhovatel, jelikož plnění skutečně poskytl. V důsledku toho mohla společnost GREEN PROJECT Osvědčení (referenci) na danou veřejnou zakázku navrhovateli vystavit. Osvědčení v rámci veřejné zakázky Lochotínský park tedy bylo v pořádku a mělo být zadavatelem akceptováno. Rozporování subjektu, který referenci vydal, je v takovém případě možné chápat jako projev přílišného formalismu.

Milena Marešová