Kvalifikace dodavatele – vybraná problematika zadávání zakázek

25. 1. 2022 OF 5/2021 Veřejné zakázky

S ohledem na to, že v průběhu času může v případě dodavatelů veřejných zakázek docházet k jejich přeměnám, vyvstává v praxi otázka, zda je zadavatel, častokrát je to obec či město, oprávněn akceptovat doklady k prokázání kvalifikace (nyní již zaniklého) právního předchůdce daného dodavatele, či zda má zadavatel tohoto dodavatele z účasti v zadávacím řízení vyloučit.

Prokazování splnění kvalifikace právním předchůdcem dodavatele

K této problematice se přitom již vyslovil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), z jehož rozhodovací praxe plyne, že v případě právního nástupnictví lze dříve poskytnuté stavební práce, dodávky nebo služby považovat za stavební práce, dodávky nebo služby nástupnické právnické osoby pouze za předpokladu, kdy skutečnosti a dokumenty jasně prokazují, jakým způsobem k právnímu nástupnictví došlo – k tomu viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 4. 2014, č. j. ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/Dma. V něm se Úřad k problematice právního nástupnictví právnických osob a s tím spojené problematice prokazování splnění kvalifikace „předchozím“ subjektem vyjádřil následovně: „Dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele a vybraného uchazeče, ani veřejný seznam, kterým je obchodní rejstřík, neobsahují žádné skutečnosti a dokumenty, které by prokazovaly, jakým způsobem došlo k právnímu nástupnictví a vypořádání práv a povinností mezi subjektem […] a vybraným uchazečem.

Vzhledem k tomu, že není možné bez dalšího považovat vybraného uchazeče za právního nástupce subjektu […], nelze uznat stavební práce obsažené v seznamu stavebních prací dokládající prokázání kvalifikačního předpokladu […] k prokázání kvalifikace vybraného uchazeče, jakkoliv jsou osvědčení vyhotovená objednateli referenčních zakázek vystavena ve prospěch vybraného uchazeče.“

Samotný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže shrnul, že pro posouzení naplnění požadavků kladených na kvalifikaci dodavatelů nestačí, že dodavatel v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení objednatele o splnění služeb, dodávek nebo stavebních prací, když z ostatních (veřejně přístupných) informací plyne, že tento dodavatel předloženou významnou službu, dodávku či stavební práce v požadovaném rozsahu neplnil – a de iure ani plnit nemohl.

Lze tedy konstatovat, že je nepochybně možné a přípustné, aby přeměněná právnická osoba (dodavatel) prokazovala splnění kvalifikace prostřednictvím jí předcházející právnické osoby, jejímž je právním nástupcem – vždy však musí být jasně a objektivně prokázáno, že tato přeměněná právnická osoba je skutečně právním nástupcem předchozí právnické osoby, jejímž prostřednictvím naplnění požadavků kladených na technickou kvalifikaci prokazuje.

Nelze pak nechat bez povšimnutí ani závěr ÚOHS, dle něhož osvědčení vyhotovené objednatelem ve prospěch dodavatele nejsou dostatečným podkladem pro uznání kvalifikačního předpokladu, pakliže z jiných dokladů nevyplývá, že dané stavební práce (či poskytnuté dodávky nebo služby) nebyly skutečně plněny tímto dodavatelem či jeho prokazatelným právním předchůdcem.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím společnosti ze stejného holdingu

Situace, kdy jednotliví dodavatelé prokazují splnění kvalifikace (a to ať už profesní způsobilosti či technické kvalifikace) prostřednictvím poddodavatele, nejsou při zadávání veřejných zakázek ničím neobvyklým – co však může činit v praxi komplikace, jsou situace, kdy dodavatel prokazuje splnění zadavatelem požadované kvalifikace prostřednictvím osoby (případně osob) tvořících s dodavatelem podnikatelské seskupení, a to např. prostřednictvím své mateřské či sesterské společnosti. Vzhledem k tomu, že zákon o zadávání veřejných zakázek[1] otázku prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím třetí osoby ze stejného podnikatelského seskupení výslovně neupravuje, je třeba vycházet z rozhodovací praxe ÚOHS (jakož i judikatury Soudního dvora Evropské unie), který se k této problematice vyslovil následovně.

Ve světle uvedené rozhodovací praxe je totiž nezbytné, aby dodavatel prokázal naplnění podmínky možnosti „přivlastnění si“ naplnění daného kvalifikačního kritéria (např. provedení stavebních prací ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. a zákona o zadávání veřejných zakázek), které je prokazováno jinou společností (byť ze stejného holdingu).

K problematice prokazování kvalifikace prostřednictvím společnosti ze stejného holdingu se vyjádřil předseda ÚOHS ve svém rozhodnutí o rozkladu ze dne 5. 9. 2014, č. j. ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs. V závěru uvádí: „Navrhovatel … se domáhá uznání toho, že v rámci sesterských společností v rámci jednoho holdingu disponují tyto společnosti prostřednictvím své mateřské společnosti všemi svými prostředky. S tímto tvrzením však nemohu souhlasit. […] Je třeba vyvodit závěr, že navrhovatel byl zcela jistě oprávněn prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím své sesterské společnosti v rámci jednoho holdingu, avšak za předpokladu, že bude skutečně schopen prokázat, že má prostředky této sesterské korporace k dispozici k provedení předmětné veřejné zakázky.“

Shodně plyne již i z rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 9. 2012, č. j. S185/2012/VZ-11529/2012/550/ML[2]: „[…] uchazeč, případně subdodavatel (v případě, kdy uchazeč prokazuje chybějící část kvalifikace subdodavatelsky), je při prokazování kvalifikace oprávněn využít i referenčních zakázek společností, které s ním tvoří stejný koncern, pokud prokáže, že při plnění zakázky bude disponovat zdroji ostatních členů koncernu, a to v rozsahu nezbytném pro zhotovení zakázky.“

Závěrem

Zjednodušeně lze tedy shrnout, že dle ÚOHS lze mít v případě, kdy mateřská společnost prokazuje naplnění kvalifikačního kritéria prostřednictvím své dceřiné společnosti, za to, že naplnění kvalifikačního kritéria je zpravidla naplněno, neboť mateřská společnost uplatňuje vůči jí ovládané dceřiné společnosti svůj vliv a jsou tak naplněny podmínky možnosti ovládající osoby disponovat s prostředky jí ovládané osoby.

Ve vztahu ovládané společnosti ke společnosti ovládající je posouzení naplnění podmínek složitější, neboť v takovém případě je dodavatel povinen objektivně prokázat, že má prostředky sesterské společnosti (či mateřské společnosti) k provedení předmětné veřejné zakázky k dispozici. Na závěr tak obcím a městům jako zadavatelům nelze než doporučit při zkoumání prokázání kvalifikace dodavatele prostřednictvím jiné osoby ze stejného společenského uskupení (holdingu), aby byli obezřetní a splnění podmínek kladených na tento způsob prokazování kvalifikace vždy pečlivě ověřili.

Poznámky

  1. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Byť se citovaná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže váží k předchozímu zákonu, tj. k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 30. 9. 2016, je na závěry těchto rozhodnutí odkazováno i v rámci rozhodovací praxe dle nyní účinného zákona o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Anna Blažková, advokátní koncipientka, KVB advokátní kancelář, s. r. o.