K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Daň z nemovitostí u nás a v Evropě

Datum: 15. 9. 1999, zdroj: OF 3/99, rubrika: Ekonomika

Daň z nemovitostí tvoří jeden z příjmů místních rozpočtů. Nemovitost je majetek nemobilní, nepřipadá v úvahu přesun do jiné obce a navíc služby spojené s nemovitostmi jsou vždy místně vázané. Podle principu prospěchu mají poplatníci obcím poskytovat náhradu za místní služby, které cenu nemovitosti zvyšují. Daně z nemovitostí jsou poměrně neoblíbené, což vyplývá z toho, že vlastnictví nemovitosti nemusí nutně nést příjem, ze kterého by se daň dala odečíst. Změny ve zdaňování nemovitostí jsou tudíž vždy záležitostí citlivou, což je v České republice v současné době navíc umocněno celkově vysokou úrovní daňového zatížení.

Požadavek na sbližování práva České republiky s právními normami EU se daně z nemovitostí netýká. Směrnice EU neukládají sjednocení předmětu daně, základu daně ani sazeb u daní z nemovitostí. Přesto se sbližování s EU často uvádí jako důvod zamýšlených změn ve zdaňování nemovitostí v naší republice. Příčinou takového tvrzení může být skutečnost, že v Evropě se daň z nemovitosti odvíjí od její ceny.

Přestože zatížení daní z nemovitostí není u nás příliš významné, Česká republika ve srovnání s některými vybranými státy nevykazuje nijak dramaticky nízké hodnoty pokud jde

o podíl daně z nemovitostí na HDP a na všech daních. V tomto ohledu je ČR srovnatelná s Rakouskem, Švýcarskem i Německem a překračuje tyto podíly ve srovnání s Lucemburskem nebo s Řeckem (viz tabulka 1).

Připravené legislativní návrhy předpokládaly i v našich podmínkách změnu pojetí daně z nemovitostí, která by vycházela z ceny staveb i pozemků. Zavedení ovšem vyžaduje přecenit všechny nemovitosti, což je složitý a dlouhodobý proces. Proto bude zřejmě v první fázi projednána novela zákona, která změnou sazeb přinese určitý fiskální efekt a zvýšení příjmů obecních rozpočtů.

Tab. 1: Daň z nemovitostí ve vybraných zemích v roce 1996 (%)
Země Podíl daně z nemovitostí
na HDP
Podíl daně z nemovitostí
na celkovém daňovém výnosu
Belgie*) 0,0 0,0
Česká republika 0,3 0,6
Dánsko 1,1 1,9
Francie 1,3 2,8
Irsko 0,8 2,4
Itálie 0,8 1,9
Lucembursko 0,1 0,3
Německo 0,4 1,0
Nizozemí 0,8 1,8
Portugalsko 0,4 1,1
Rakousko 0,3 0,6
Španělsko 0,7 2,0
Švédsko 1,4 2,7
Švýcarsko 0,1 0,5
Velká Británie 3,3 9,2

*) V Belgii se vlastnictví nemovitostí zdaňuje v rámci daně z příjmů.
Pramen: OECD, Revenue Statistics, 1965--1997

Schematické srovnání situace ve zdaňování staveb podle současné právní úpravy a původního návrhu zákona se situací ve vybraných čtyřech zemích uvádí následující tabulka 2.

Tab. 2: Schematické srovnání situace ve zdaňování staveb podle současné úpravy a původního návrhu zákona se situací ve vybraných čtyřech zemích
  ČR dnes Nizozemí Rakousko Francie Belgie ČR návrhy
Právní úprava Celostátní zákon o dani z nemovitostí Místní předpisy o daních, schválené celostátními orgány Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí
Daň rezidenční
Zdanění v rámci daně z příjmu fyzických osob z nemovitostí Daň ze staveb
Poplatník daně Vlastník, nájemce, uživatel Uživatel nebo majitel Vlastník, někdy uživatel Vlastník nebo uživatel u rezidenční daně Vlastník, držitel, dlouhodobý nájemník Vlastník ( i bytů a nebytových prostor), výjimečně nájemce
Daňový základ Výměra půdorysu nadzemních částí stavby
Nerozlišuje fyzický stav stavby
"volná tržní hodnota"= 100% cena celé neobsazené nemovitosti daňové měřítko = 0,05 % až 0,16 % ze standardní hodnoty, "standardní hodnota" = 10--20 % tržní hodnoty Katastrální nájemní hodnota majetku --50 % na správu, pojištění.,opravy apod. = katastrální renta Katastrální renta = Průměrný běžný čistý příjem za 1 rok --40 % na opravy a údržbu (nebo referenční nemovitosti) Nákladová hodnota druhu stavby × koeficient podle polohy obce a stáří stavby
Perioda určování Rok 5 let 3--9 let, nebo při změně tržní ceny o určité % 6 let 10 let Každoročně
Sazby daně Diferencované a pevné, 1 Kč na m2 Na 5000 NGL
Řídí se potřebami rozpočtu obce.
Sazby pásmové stanovené obcí, max. 500 % 3 %-- 8 %, u rezidenční daně,
0 %--1,7 % určují územní orgány podle potřeb rozpočtu
Federální vláda: 1,25 %
Obce vlastní sazby
Celkem mezi 5--25 %
Rozpětí stanovená nařízením vlády , sazba vyhláškou obce nebo 0,05 %
Platební výměry Ne Ano, stanoví obec Ano, federální daňové úřady Ano, stanoví obec,
Aktualizace po 3 letech
Stanoví katastrální správa ve spolupráci se správcem přímých daní Ano, finanní úřady ve spolupráci s obcemi
Správce daně Finanční úřady Obec: daňový odbor Spolkové daňové úřady (základ daně), obec (platební výměr a výběr daně) Daňové úřady Daňové úřady Finanční úřady

 

Sankce Penále, pokuty, zvýšení daně Žádné Exekuce Pokuty, penále, 10 % přirážky Úroky, pokuty, penále Pokuty, penále
Úlevy Pro novostavby obyt. domů, při změně vytápění,

 

Podle soc. postavení, příjmu nebo osobní situace poplatníka
Do hodnoty 25 000 NLG
Při postavení rodinného domu se vrátí daň z nemovitostí z pozemku za posledních 5 let Časové osvobození pro novostavby, přestavby, soc. postavení poplatníků s nízkou životní úrovní Zdaňuje se až od hodnoty 142 100 BEF, za manželku a děti vždy dalších 12 000 BEF osvobozeno Pro novostavby na 14 let

 

Oznamovací povinnosti poplatníka Ano
Daňové přiznání, zánik daňové povinnosti
Žádná Žádná Změny stavby, užívání, vlastnictví, do 90 dnů Daňové přiznání
Nové stavby, přestavby , změny do 30 dnů.
Daňové přiznání s podklady pro vyměření daně
Možnost splátek Ano Ano, až 12 splátek   Ano Zálohy v průběhu zdaňovacího období Ano, při povinnosti nad 3000 Kč

Ing. Lenka Láchová, CSc.
VŠE Praha