Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 667 záznamů.

1. Máme pokračování komplexního plánu proti suchu na příští léta, na prevenci půjde téměř 16 miliard korun ročně

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) schválila vláda.
19. 5. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

2. Máme pokračování komplexního plánu proti suchu na příští léta, na prevenci půjde téměř 16 miliard korun ročně

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) schválila vláda.
18. 5. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

3. Nadace právě otevírá své největší letošní grantové výzvy na výsadbu stromů, chystá se rozdat 5,6 milionů

Zájemci o podzimní výsadbu alejí, sadů, remízků ale i samostatných stromů mimo les mohou nyní zažádat o granty Sázíme budoucnost. Aktuálně Nadace Partnerství nabízí hned tři výzvy: administrativně zjednodušený grant do 30 tisíc korun, výzvu do 150 tisíc a poslední, specifickou pro obec, která letos vysadí tradiční Alej svobody. Celkem má v úmyslu Nadace Partnerství prostřednictvím grantů na podzimní výsadby rozdělit téměř 5,6 milionů korun. V celoročním součtu pak počítá s částkou 18 milionů.
12. 5. 2023 Nadace Partnerství Životní prostředí

4. Je třeba změnit legislativu, shodli se odborníci na silniční zeleň v Trpišově

Po roce se v Trpišově na Chrudimsku opět řešila doprovodná silniční zeleň. Stejně jako loni se na seminář pořádaný Správou a údržbou silnic Pardubického kraje sjela řada odborníků z celé republiky. Vzhledem k tomu, že toto téma v mnoha ohledech naráží i na aktuální legislativu, nenechali si ho ujít vedle ekologů, arboristů, dendrologů a samozřejmě silničářů ani vrcholní politici, včetně ministra životního prostředí Petra Hladíka.
4. 5. 2023 Pardubický kraj Životní prostředí

5. Seminář o říční krajině pomáhá samosprávě

Spolek Arnika ukončil sérii seminářů, při kterých ve čtyřech městech (Pardubicích, Brně, Olomouci a Ostravě), informoval spolu s vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Ostrava, o možnostech využití říční krajiny při uvolnění územních rezerv po zrušení megalomanského projektu DOL.
2. 5. 2023 Arnika Životní prostředí

6. Rainstone – zatravňovací dlažba pro designové řešení vodopropustných ploch

Sucho je v posledních letech všudypřítomným problémem, se kterým se potýkají domácnosti i obce. Ke změnám lokálního mikroklimatu přispívá také odtok dešťové vody bez dalšího užitku do kanalizace. Až dvě třetiny zpevněných povrchů totiž tvoří nepropustné chodníky, parkoviště a další plochy související s automobilovou dopravou. Proto v rámci modrozelené architektury vznikají opatření, která mají pomáhat snížení povrchového odtoku a efektivnějšímu využití srážkových vod. Tato řešení jsou také často podporována z různých dotačních programů.
28. 4. 2023 LiaStone Životní prostředí

7. Starosty z francouzského regionu Grand Est zajímá výběr lokality pro uložení jaderného odpadu na Vysočině

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek tento týden přijal skupinu starostů z partnerského francouzského regionu Grand Est, konkrétně z lokality Bure, kde s největší pravděpodobností vznikne hlubinné úložiště pro jaderný odpad nejen z padesátky jaderných reaktorů. Francouzské státní úřady musí do roku 2027 rozhodnout o definitivní stavbě, už nyní se v lokalitě nachází podzemní laboratoře, kde odborníci už téměř 20 let studují možnosti ukládání opadu. Tuto lokalitu si loni v létě osobně hejtman Vysočiny prohlédl.
26. 4. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

8. Brňanům se bude lépe dýchat, Brno spolupracuje s Masarykovou univerzitou na zlepšení kvality ovzduší

Na území města Brna byl v dubnu 2021 zahájen projekt TROMSO, který má přispět k monitorování stavu ovzduší a zavádění opatření na jeho zlepšení. Projekt probíhá ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Mezi hlavní aktivity projektu patří roční monitoring kvality ovzduší ve 12 brněnských lokalitách a doplňkové senzorické měření kvality ovzduší v blízkosti dětí školního věku. Výstupem pak bude aktualizace Akčního plánu, který pomůže ke zlepšení kvality ovzduší. Projekt je ze 100 % financován z Norských fondů a výsledky budou známy v průběhu května letošního roku.
25. 4. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

10. Vědci se zaměří na zvířata volně žijící se městech, pomůžou s řešením krizových situací

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou zkoumat volně žijící živočichy ve městech, suchozemské i ty vázané na vodu. Kvůli jejich přítomnosti ve městech může docházet přenosu k chorob nebo parazitů na domácí mazlíčky i na člověka. V ojedinělých případech může docházet i ke krizovým situacím, jako je napadení člověka. Výstupem dvouapůlletého projektu bude návod pro města, jak tyto situace řešit a jak je komunikovat směrem k veřejnosti.
18. 4. 2023 Mendelova univerzita v Brně Životní prostředí

11. Nová zelená úsporám Light nabídne ohroženým domácnostem další miliardy korun na zateplení a zcela nově i na solární ohřev vody

Prostředky na financování programu na úsporná opatření pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) budou navýšeny z původních 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Kromě zateplení mohou žadatelé od května nově získat 90 tisíc korun na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody, které jejich domácnostem pomohou ušetřit i více než 10 tisíc korun ročně.
18. 4. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

15. Kraj se chystá zmapovat rizikové lokality, kde mohou hrozit rozsáhlé požáry

V loňském roce jsme byli svědky nebývalého požáru v Národním parku České Švýcarsko, který zasáhl přes 1000 hektarů lesních porostů. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám a opakovanému vláhovému deficitu lze očekávat, že se riziko vypuknutí požárů v krajině výrazně zvýší. Karlovarský kraj proto chce být na tyto případy připraven a chystá se analyzovat rizikové lokality v rámci celého regionu. Návrh bezpečnostní strategie mají zpracovat krajští hasiči.
11. 4. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

16. Hejtmani uhelných regionů podepsali na Ministerstvu životního prostředí vodíkové memorandum

Memorandum Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje je společným krokem ke spolupráci v oblasti využití vodíku, a to jak v oblasti podpory aplikace vodíkových technologií, tak v koordinaci rozvoje konceptu „vodíkových údolí“. V návaznosti na memorandum podepsali hejtmani také deklaraci s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), která vyjadřuje společný zájem na dosahování klimatických cílů, kvalitě životního prostředí a prosperitě České republiky a jejích regionů.
5. 4. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

17. Konec obřích logistických a nákupních center na nejkvalitnější zemědělské půdě

Česko potřebuje posílit ochranu zemědělské půdy, a to včetně její schopnosti uchovávat vodu a živiny. Ministerstvo životního prostředí proto v souladu s programovým prohlášením vlády představuje novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Nově dochází ke zdůraznění ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy před zábory pro plošné rozsáhlé záměry obchodu, skladování či fotovoltaických elektráren. Půda je cenná nejen pro úrodu, kterou poskytuje, ale též i pro své mimoprodukční funkce.
4. 4. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

18. Praha aktivně bojuje proti vzniku odpadu a chce rozvíjet síť městských re-use center

Hlavní město aktivně postupuje proti zvyšování množství odpadu a vyvíjí takové aktivity, které mají za úkol zajistit, aby se užitečné předměty, kterých se občané potřebují zbavit, vůbec odpadem nestaly. Za tímto účelem se Magistrát hl. m. Prahy spojil s Federací nábytkových bank a re-use center, aby uspořádaly dne 16. března 2023 workshop pro zástupce městských částí a iniciovaly debatu nad možností vzniku re-use center v Praze.
4. 4. 2023 Praha Životní prostředí

19. Další zpřísnění pravidel

V rámci závazků, které stanoví Zelená dohoda pro Evropu dojde v EU k dalšímu zpřísnění pravidel pro zvýšení energetické účinnosti. Evropská Komise vítá předběžnou dohodu, jíž bylo dosaženo v minulých dnech s Evropským parlamentem a Radou ohledně reformy a posílení směrnice EU o energetické účinnosti. Znovu se tak potvrzuje odhodlání EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.
30. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

20. Klima se mění, je potřeba připravit protipožární prevenci pro celé Česko, shodl se šéf hasičů s ministrem

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje navštívil také Národní park České Švýcarsko. Nad požárem zasaženým územím se setkal se šéfem Hasičského záchranného sboru generálem Vladimírem Vlčkem, ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko Petrem Křížem a starosty zdejších obcí.
29. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

21. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Již od začátku příštího roku tak stavebníci dostanou namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby razítko jediné. Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, by mělo nahradit jednotné environmentální stanovisko (JES). Žadatelům se tím zjednoduší povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, přitom ale zůstanou plnohodnotně zachovány zájmy na ochraně životního prostředí.
27. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

22. Havarijní novela vodního zákona stanoví jasná pravidla pro prevenci i řešení havarijních událostí na českých tocích

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení havárií na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe nově definuje, kdo má v případě havárie co dělat a zvyšuje sankce za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr všech výpustí odpadních vod do vodních toků. Návrh novely je v aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení, na vládu ho chce resort předložit na konci dubna.
24. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

23. Urychleme změny, dokud je čas

Mottem letošního Světového dne vody, který byl 22. března, je „Accelerating change“, což můžeme přeložit jako „Urychlení změny“. Heslo Organizace spojených národů, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, je zaměřeno zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy urychlení změny k lepšímu je životné důležité. Týká se to ovšem i zemí žijících ve vodním blahobytu, jako je Česká republika, protože takový stav nemusí trvat navždy.
23. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

24. Právě odstartoval první ročník soutěže Zelená obec roku

Skupina ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami a společností REMA Systém vyhlašují soutěž Zelená obec roku. Soutěž je otevřena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí. Doložit to mohou některým ze svých projektů, který právě realizovaly nebo jej připravují.
23. 3. 2023 ČSOB Životní prostředí

25. Díky osvětě vlastníků půdy budou obce odolnější vůči klimatické změně

Jak se obce připravují na klimatickou změnu, aby vůči negativním vlivům byly odolnější, zkoumají vědci z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU. K vyšší odolnosti venkova chtějí aktivně přispět působením na vlastníky zemědělské půdy. Právě ti totiž mohou ovlivnit, jak se v krajině bude hospodařit. V rámci projektu pro ně chystají výstavy, semináře i webový portál, který jim pomůže se v problematice zorientovat a následně aktivně podnikat kroky ke změně.
16. 3. 2023 Mendelova univerzita v Brně Životní prostředí

26. Nové podmínky zemědělských dotací by měly zajímat i obce

Ačkoli se změny ve Společné zemědělské politice EU (SZP) primárně týkají podmínek, které budou muset při čerpání dotací dodržovat podnikatelé v zemědělství, alespoň o některých z těchto podmínek, případně o přínosech či rizicích dotačních programů by měli mít představu také představitelé obcí a měst. Mimo jiné také proto, že nové podmínky budou mít, patrně více než v současné době, vliv i na majetek obcí a stav krajiny v jejich bezprostředním okolí.
16. 3. 2023 OF 5/2022 Životní prostředí

27. Projekty zaměřené proti suchu, přehřívání nebo záplavám mohou získat ocenění Adapterra Awards

Na cenu mohou být do konce března nominovány administrativní budovy, domy, veřejná prostranství, parky, úpravy řek či území v krajině. Podmínkou je, aby se jednalo o již realizované projekty, které jsou adaptované na budoucnost – tedy na častější období sucha, zvyšování teploty a vlny veder i četnější přívalové srážky. V rámci celostátní soutěže Adapterra Awards budou navíc udělena speciální ocenění projektům přímo z Moravskoslezského kraje.
14. 3. 2023 Moravskoslezský kraj Životní prostředí

28. Liberecký kraj chce pokračovat v odstraňování starých ekologických zátěží

S likvidací starých skládek a pozůstatků činnosti průmyslových podniků bude kraj odborně i finančně pomáhat. O pomoc mohou zažádat vlastníci pozemků, obce i právnické osoby s omezením na malé podniky, jejichž lokalita se nachází na území Libereckého kraje. Zvýšená pozornost má být věnována lokalitám umístěným v povodí vodárenských toků, v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo údolních nivách, kde stará ekologická zátěž představuje významné riziko pro člověka i přírodní ekosystémy.
13. 3. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

29. Arnika vyhlašuje devátý ročník Odpadového Oskara

Prostřednictvím soutěže Odpadový Oskar organizace Arnika motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství již od roku 2015. V devátém ročníku budou hodnoceny data za rok 2022. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.
10. 3. 2023 Arnika Životní prostředí

30. Slovo starosty a senátora: V pasti boje s klimatem

Tuto past připravili aktivističtí vědci, kteří získávají dotace na zkoumání změny klimatu, zakládají na to celé výzkumné ústavy a létají po celém světě tuto problematiku konzultovat. Z klimatických konferencí šíří strach, že planeta buď shoří žárem a suchem, nebo naopak bude zaplavena vodou oceánů v důsledku roztání všech ledovců. Vědci se netají tím, že jejich věda musí stát nad politikou a oni, vědci, budou určovat, jaká má být politika a co se smí a co ne. Tedy vládnout bez voleb.
9. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

31. Na Soutoku by nyní měla vzniknout chráněná krajinná oblast

Oblast Soutoku je pro své přírodní i kulturní hodnoty v celoevropském měřítku územím jedinečným a mimořádně cenným. Jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Nyní by se měl dočkat celoplošné ochrany a stát se chráněnou krajinnou oblastí. Na dnešním jednání ve Valticích se na tom shodli Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravský kraj a zástupci místních obcí.
7. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

32. Rostoucí požadavky na kvalitu vody zatíží rozpočty obcí

Především energetika, automobilový průmysl nebo odpadové hospodářství jsou všeobecně považovány za stěžejní oblasti, u kterých dojde v blízké budoucnosti k zásadním a investičně náročným změnám. Výrazné změny však čekají rovněž obor vodního hospodářství. A bude se to dotýkat také obcí a měst.
6. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

33. Norma o světelném znečištění začíná platit

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně směrované a zbytečně rozsvícené světlo má negativní vliv i na spotřebu energie a rozpočty měst a obcí i soukromých vlastníků. Proto vznikla první technická norma, která poprvé do legislativy zavádí maximální hodnoty nově zřizovaného osvětlení pro veřejný i soukromý sektor jako je veřejné osvětlení, sportoviště nebo reklamní plochy. Norma vstoupila v platnost 1. března 2023.
2. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

36. Národní park Křivoklátsko bude přínosem pro přírodu i obce v regionu

Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj pokračují v debatě s obcemi o budoucnosti Národního parku Křivoklátsko. MŽP ke kulatému stolu s náměstkem ministra životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN), radní Středočeského kraje Janou Skopalíkovou (Piráti) a zástupci resortu životního prostředí pozvalo zástupce dotčených obcí, Lesů ČR a senátory i zástupce médií.
24. 2. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

37. Na zlepšování dochovaných přírodních a kulturních hodnot krajiny míří 29 milionů, příjem žádostí odstartoval

Spustili jsme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Program péče o krajinu úspěšně funguje již sedmaadvacet let. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny a zajišťuje management cenných přírodních lokalit. Žádosti se podávají přes Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR).
20. 2. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

38. Udržitelný rozvoj, oběhové hospodářství a dezinformace

Často se hovoří o udržitelném rozvoji společnosti, ale zapomíná se, že jde o tři pilíře – soulad hospodářského rozvoje, sociálního pokroku a zachování plnohodnotného životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Z pohledu ekonomiky je hlavní snahou vytvářet kvalitnější produkty bez nadměrného konzumu, a v oblasti sociální jde o podporu komunitního života v sociálním státě s optimální péčí o občana.
17. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

39. Místo lesa pálení čarodějnic

Obec Souňov vlastní lesní pozemky, které místo řádného hospodaření využívala neoprávněně jako místo pro pálení čarodějnic, skládku bioodpadu a ukládání výkopové zeminy. Protože obec i přes upozornění svůj přístup nezměnila a naopak přes uložená opatření k nápravě ještě rozšiřovala plochu záboru jednoho z lesních pozemků, uložila jí Česká inspekce životního prostředí pokutu ve výši 2,5 milionu korun, která nabyla po odvolání právní moc v prosinci roku 2022.
9. 2. 2023 ČIŽP Životní prostředí

40. Liberecký kraj má plán, jak zvládat sucho a řešit nedostatek vody v regionu

Kraj chystá podat žádost na Ministerstvo zemědělství o poskytnutí podpory na dokončený Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje, který kraj pořídil a projednal v souladu se zákonem o vodách. Jeho cílem je zejména navrhnout opatření, která by zajistila dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, a minimalizovat negativní dopady sucha na životní prostředí a hospodářství.
9. 2. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

41. Jsou stanovené cíle reálné?

Spotřeba energie z obnovených zdrojů v Evropě má v roce 2030 dosáhnout na úroveň ve výši 32 %. Podle aktuální zprávy Eurostatu podíl hrubé konečné spotřeby energie, vyrobené z obnovitelných zdrojů, dosáhl v roce 2021 hodnoty 21,8 %. Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o pokles o 0,3 procentního bodu a je to vůbec první zaznamenaný pokles, výroba energie z obnovitelných zdrojů doposud stále rostla.
9. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

42. Lidi i přírodu pomůže ochránit před světelným znečištěním nová norma

Světelné znečištění neboli světelný smog je soubor všech nepříznivých účinků, které s sebou přináší umělé osvětlení. Jedná se o stále významnější celosvětový problém, jehož dopady můžeme pozorovat na lidském zdraví, životním prostředí nebo třeba na viditelnosti noční oblohy. V českém prostředí přinese zlepšení nově vydaná česká technická norma, která určuje parametry šetrného svícení, minimalizující nepříznivé dopady umělého světla.
7. 2. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

44. Význam vodárenských nádrží pro zabezpečení pitné vody v České republice

O tom, že území České republiky je ohroženo nedostatkem vody, svědčí nejenom zkušenost historická, ale i novodobá z let 2014–2019. Prokazuje to rovněž indikátor Evropské agentury pro životní prostředí[1], který vychází z posouzení procentuálních odběrů vody z disponibilních zdrojů vody v jednotlivých zemích. Pokud odběry přesahují úroveň 20 % objemu zdrojů vody, jde o nebezpečí nedostatku vody, pokud přesáhnou 30 %, pak jde o hrozbu a při překročení 40 % je výrazné ohrožení.
6. 2. 2023 OF 4/2022 Životní prostředí

45. Karlovarský kraj bude pokračovat v přípravě Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

Kdysi opomíjená oblast Krušnohoří, která se postupně stává vyhledávanou turistickou destinací i zajímavou lokalitou k bydlení, by se již brzy mohla dočkat potřebné ochrany. Pracovní skupina pro přípravu CHKO Krušné hory se shodla na tom, že nenašla zásadní překážky pro zahájení procesu vyhlašování CHKO a doporučuje samosprávě Karlovarského kraje iniciovat pokračování tohoto procesu směrem k Ministerstvu životního prostředí ČR.
3. 2. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

46. Osmnáct podpisů pod společným memorandem Kraje Vysočina a obcí o společném postupu při jednání o otázce potenciálního hlubinného úložiště jaderného od

Po zhruba půlročním schvalovacím maratonu na úrovni kraje a sedmnácti obcí na území Kraje Vysočina bylo 31. ledna 2023 podepsáno klíčové memorandum týkající se společného postupu při jednání se státními orgány o otázce potenciálního hlubinného úložiště jaderného odpadu.
2. 2. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

48. Snižování emisí bude bolet

Snižování emisí skleníkových plynů dlouhodobě napomáhá Evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS). Týká se to zejména velkých energetických zdrojů. V sektorech mimo systém EU ETS se však za posledních deset až patnáct let, i přes aplikaci moderních, environmentálně šetrných technologií, energeticky úsporných opatření a jiných environmentálních opatření, emise skleníkových plynů drží na přibližně stejných hodnotách.
1. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

49. Pardubický kraj chce s obcemi koordinovaně řešit odpadové hospodářství po zákazu skládkování

Poprvé po loňských komunálních volbách se uskutečnilo setkání starostů obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. Na pozvání starosty hostitelské Litomyšle Daniela Brýdla se setkání zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Řeč byla o problematice bytové politiky, odpadového hospodářství nebo nákladech na fungování městských úřadů.
31. 1. 2023 Pardubický kraj Životní prostředí

50. Při obnově lesů by mohly pomoci cizokrajné stromy, otestují to na Jihlavsku

Stovky druhově pestrých nepůvodních stromů porostou v následujících dvou letech na dvou vybraných lokalitách Vysočiny. Vědci Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou společně s lesníky ze Správy městských lesů Jihlava testovat vhodnost nepůvodních dřevin pro jejich případné využití v místních porostech. V navrhované skladbě zhruba desítky druhů se objevují i známí obři, jakými jsou sekvojovec obrovský nebo zerav obrovský.
26. 1. 2023 Mendelova univerzita v Brně Životní prostředí
Bylo nalezeno 667 záznamů.