Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 804 záznamů.

1. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

V posledních letech mizí každý rok přibližně 700 hektarů zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby. Zhruba 40 % z toho na nejkvalitnější půdě. Právě ochranu nejcennější zemědělské půdy před plošnými zábory pro obchod a skladování přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), který schválila počátkem května ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.
13. 5. 2024 ALIES Životní prostředí

2. V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun

Zejména zvyšování retence vodních děl, zvyšování kapacity koryt vodních toků a budování ochranných protipovodňových hrází v letech 2021 až 2023 poslouží jako prevence před povodněmi. Informuje o tom aktuální zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde v pořadí o osmou hodnotící zprávu od roku 2000, kdy vláda schválila Strategii ochrany před povodněmi na území ČR.
10. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

3. Průlom v české legislativě na ochranu vod

„Havarijní“ novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny.
6. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

4. Dvacet let v EU přineslo zásadní zlepšení životního prostředí

Kvalita pitné vody i čistota řek a vodních nádrží, čistší ovzduší ve městech a obcích nebo větší podíl chráněné přírody na území České republiky. Ochrana životního prostředí prošla v posledních dekádách skokovým zlepšením, které odstartovalo v 90. letech. Vstup do Evropské unie v roce 2004 byl na této cestě důležitým milníkem, se stavem životního prostředí jsou Češi stále spokojenější.
2. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

5. Středočeský kraj podpoří péči o více než tisíc středočeských stromů

Výsadba nových stromů přispívá k lepšímu životnímu prostředí v obcích, důležitá je však i následná péče o stromy. Kromě pravidelné zálivky se jedná třeba o výchovný řez či opravy kůlů a dalších prvků kotvení. Stromy nejen zlepšují ovzduší, ale také pomáhají zadržovat vodu a vyrovnávat teplotní extrémy. Obce mohou žádat o částku 1500 Kč na péči o jeden vysazený strom. Zastupitelé schválili rozdělení 1,9 milionů korun mezi 13 obcí.
30. 4. 2024 Středočeský kraj Životní prostředí

6. Arnika letos pořádá jubilejní ročník Odpadového Oskara

V desátém ročníku soutěže obcí, kterou každoročně organizuje spolek Arnika, se budou hodnotit data o odpadovém hospodářství za rok 2023. Arnika dlouhodobě sleduje odpadové hospodářství obcí napříč celou ČR. Ocenění pak získávají nejen obce s produkcí směsného komunálního odpadu SKO pod 150 kg/na obyvatele za rok, ale také vynikající příklady dobré praxe odpadového hospodářství, které mohou inspirovat další. První ocenění udělila v roce 2015.
29. 4. 2024 Arnika Životní prostředí

8. Peníze z emisních povolenek půjdou výhradně do modernizace ekonomiky, adaptačních opatření i na pomoc domácnostem

Výnosy z aukcí emisních povolenek budou nově využívány ze 100 % na vybraná klimatická opatření, která pomohou průmyslu nebo teplárnám modernizovat, snížit emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech. Prostředky bude možné použít na podporu nových obnovitelných zdrojů energie, adaptační opatření, podporu a kompenzace pro energeticky náročný průmysl i zranitelné domácnosti. Česká republika bude výnosy z aukcí využívat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí, částečně také skrze Ministerstvo průmyslu a obchodu i státního rozpočtu.
26. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

9. IRZ slaví dvacet let: úspěšný nástroj na ochranu životního prostředí popularizuje spolek Arnika

Tento rok oslavíme dvacetileté výročí existence Integrovaného registru znečišťování (IRZ) v České republice. Od svého založení v roce 2004 slouží jako zásadní nástroj pro sběr a zpřístupňování informací o emisích a přenosu znečišťujících látek do životního prostředí. Inspirací pro vznik IRZ byla americká verze registru Toxics Release Inventory (TRI). Byla zavedena již v roce 1986 po havárii chemického komplexu v Bhópálu, vlastněného společností Union Carbide.
25. 4. 2024 Arnika Životní prostředí

11. Obce se zlepšují v třídění komunálního odpadu, ukazují data MŽP

Třídění komunálního odpadu v obcích se podle posledních dostupných dat zlepšuje. Tři nejlepší kraje třídí přibližně polovinu veškerého papíru, skla, kovů, plastů, biologického odpadu, dřeva, textilu, který vyprodukují domácnosti a malé firmy. Ukazují to data za rok 2022, které Ministerstva životního prostředí zveřejňuje v souvislosti s plněním třídících cílů obcí podle zákona o odpadech.
22. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

12. Naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je úkol pro budoucí lídry EU, apeluje Zpráva o udržitelném rozvoji

Vyšla Zpráva o udržitelném rozvoji v Evropě 2023/2024, kterou zpracoval tým nezávislých vědců pod hlavičkou Sítě řešení udržitelného rozvoje OSN (SDSN). Zpráva hodnotí pokrok v plnění SDGs v 38 evropských zemích i to, jak jsou na tom evropské státy v oblasti dopadů na další země a nerovností.
18. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

13. Jaká je skutečná cena spalování odpadů? A vyplatí se to?

Kolik nás stojí spalování odpadů? Nebo nám naopak vydělává? Na tyto otázky se pokusili odpovědět Jindřich Petrlík a Nikola Jelínek ze spolku Arnika v pravidelném webináři, které na téma spaloven spolek pořádá. Podle nich jsou (nejen) finanční náklady na provoz těchto zařízení příliš vysoké na to, aby byly spalovny vnímány jako jediné řešení odpadové krize.
18. 4. 2024 Arnika Životní prostředí

15. Prosperita změnou Green Deal

V současném předvolebním období představili Piráti tři kroky, které navrhují k oživení ekonomiky a prosperity. Trojice opatření má změnit Zelenou dohodu tak, aby skutečně naplnila svůj smysl. Tím je nejen boj s klimatickou krizí, ale i využití celosvětové ekonomické proměny k tomu, aby se v Evropě lidem se lépe žilo.
11. 4. 2024 Obec a finance Životní prostředí

17. Podzemní vody je nutno chránit, říká náměstek pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek

Královéhradecký kraj podporuje zemědělce, včelaře i myslivecké spolky. Zaměřuje se také na ochranu podzemních vod a jako první kraj v republice zahájil mapování starých průzkumných vrtů. Na podrobnosti jsme se zeptali náměstka Pavla Bělobrádka, do jehož gesce patří zemědělství, vodohospodářství a ochrana životního prostředí.
8. 4. 2024 Královéhradecký kraj Životní prostředí

18. Konec zápachu a emisím těžkých kovů, podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.
3. 4. 2024 SFŽP ČR Životní prostředí

23. Olomoucký kraj podpoří životní prostředí

Spolky a lidé, kteří se ve svém volném čase starají o přírodu, organizace vzdělávacích akcí a kroužků, výsadba stromů podél cest a zeleně v krajině. Na tyto projekty vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství na ně uvolnilo 8,7 miliónů korun.
19. 3. 2024 Olomoucký kraj Životní prostředí

25. Zelená modernizace, příležitost pro české občany, obce i firmy

Ministerstvo životního prostředí spouští komunikační kampaň zaměřenou na zelenou modernizaci. Cílem je informovat širokou veřejnost o příležitostech, které se zelenou modernizací do České republiky přicházejí. Na proměnu energetiky, adaptaci přírody a inovace má Česko stovky milionů korun, kampaň představuje možnosti, jak je lze efektivně využít.
13. 3. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

29. Chceme motivovat obce, aby začaly řešit problém rostoucího objemu odpadu, říká Hana Hajnová

Reuse centra i nábytkové banky představují účinný nástroj předcházení vzniku odpadu, který přináší environmentální i sociální benefity. Právě rozvoj těchto center byl hlavním tématem semináře organizovaného Českou federací nábytkových bank a reuse center, který se v sídle kraje uskutečnil 6. března 2024.
8. 3. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

30. Hospodaření s vodou

V České republice se za posledních třicet let hospodaření s vodou podstatně změnilo. Zatímco před rokem 1989 byl všude uměle stanoven jednotný poplatek za vodné a stočné, přechod k reálným hodnotám zahrnuje do ceny vody postupně všechny provozní náklady včetně nákladů na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Následkem zvyšování cen došlo samozřejmě k snížení spotřeby vody, která je nyní v Česku cca 90 litrů na osobu a den, což je zhruba polovina oproti spotřebě před třiceti lety.
6. 3. 2024 Obec a finance Životní prostředí

32. Ochrana proti povodním, ale i zlepšení hospodaření s vodou v krajině

Pod pojmem IEVA se skrývá Institut environmentálních výzkumů a aplikací, tedy organizace zaštítěná Pardubickým krajem pro řešení klimatických změn a adaptačních opatření v krajině Pardubického kraje. Ten v této oblasti patří mezi průkopníky, jelikož institut byl založen již v roce 2018 a má za sebou již řadu konkrétních výsledků, které jsou již v krajině pozitivně vidět a další se brzy zahájí.
5. 3. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

33. Kořenové čistírny řeší čištění odpadních vod v obcích s nízkými provozními náklady

Moderní kořenové čistírny s vertikálními filtry představují pro malé obce výhodné řešení, jak nakládat s odpadními vodami. Dokáží vodu vyčistit spolehlivě tak, aby s velkou rezervou plnila legislativní limity, navíc s nízkými provozními náklady a nenáročnou údržbou. Na kořenovou čistírnu mohou obce získat dotace, stejně jako na čištění odpadních vod za pomoci mechanicko-biologické čistírny.
4. 3. 2024 Kořenovky Životní prostředí

34. Čištění odpadních vod se prodraží

Řada obcí a měst stále ještě splácí úvěry, které byly nutné k zajištění čištění odpadních vod v souladu s požadavky evropských předpisů. A zdá se, že nároky v dalším období ještě porostou. Na úrovni Evropské unie probíhá závěrečný trialog mezi zástupci nejvyšších orgánů (Komise, Evropský parlament a Rada EU), který přinese definitivní znění revize Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
28. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

35. Evropský parlament dal zelenou obnově přírody

Evropský parlament dnes pohodlnou většinou schválil definitivní podobu Nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law). Právní normu ještě musí schválit členské státy, to se však již považuje spíše za formalitu. Příprava plánů, které mají zajistit obnovu významných ekosystémů včetně řek, lesů, zeleně ve městech a zemědělské krajiny, se tak v členských zemích může rozběhnout naplno.
27. 2. 2024 Arnika Životní prostředí

37. Nevyužité finance z rekultivace lomu ČSA pomůžou obcím zasaženým těžbou

Ministerstvo životního prostředí připravilo na základě usnesení vlády další krok rekultivace lomu ČSA. Těžební společnost Severní energetická poskytne část finanční rezervy na sanace a rekultivace na rozvoj místních obcí zasažených těžbou. Jde o peníze, které těžaři nevyužijí díky tomu, že na části dolu dostane přednost přirozená obnova, tedy ponechání území přírodě. Prostředky bude spravovat Státní fond životního prostředí ČR, který je využije na projekty pro tento region postižený hornickou činností. Materiál dnes projednala vláda.
22. 2. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

38. Ve jménu klimatu

Volby do Evropského parlamentu se opravdu blíží a zdá se, že Zelená dohoda budou pokračovat. Současné vedení už ohlásilo svoji kandidaturu, která je zárukou stávající cesty. Návrhy na případnou revizi nastaveného tempa v boji za vidinou změny klimatu zaznívají jen ojediněle.
22. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

39. Zálohování PET láhví

Každý z nás, dříve narozených, si pamatuje nedávné časy, kdy řada obcí, měst, škol a ochránců přírody prosazovala třídění odpadů včetně PET láhví, které se postupně stalo pro děti a většinu dospělých naprostou samozřejmostí. V Česku jsme dosáhli toho, že osm z deseti PET láhví se v procesu třídění vrací k dalšímu možnému zpracování. Evropská unie však požaduje využívat devět vratných „petek.“ Stačilo by zdokonalit osvědčený systém, budeme však zavádět povinné zálohování v zájmu výrobců nápojů.
20. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

40. Nový lesní zákon má zmírnit legislativu a odbourat protichůdnou byrokracii

Představení návrhu modernizovaného lesního zákona bylo hlavním tématem únorového setkání krajského radního pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslava Krčila a Radomíra Charváta, ředitele Lesního družstva Vysoké Chvojno – jednoho z autorů nové legislativy a také zástupce Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice.
8. 2. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

41. MŽP aktualizovalo Politiku ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí připravilo aktualizaci základního dokumentu, který určuje cíle a strategii v ochraně klimatu. Aktualizovaná Politika ochrany klimatu v ČR (POK) přináší plán, který povede k zásadnímu omezení skleníkových plynů a dlouhodobě ke klimatické neutralitě do roku 2050. Ode dneška se k dokumentu mohou vyjadřovat ostatní resorty a odborová sdružení v rámci meziresortního připomínkového řízení.
7. 2. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

42. Hydrologie Kraje Vysočina v roce 2023: vyšší průměrná teplota, sucho, ale i povodně

Konec loňského roku byl na Vysočině, stejně jako na značném území České republiky, spojen s povodněmi. Den před Štědrým dnem napadlo velké množství mokrého sněhu, následovalo výrazné oteplení a s ním i velké množství vody. V tomto období bylo zaznamenáno dosažení několika různých stupňů povodňové aktivity.
7. 2. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

43. Vysočina se o své přírodní památky a rezervace stará

Kraj Vysočina pečuje o přírodní památky a rezervace na svém území. Ruční kosení bylinných porostů, pastva na některých pozemcích, odstraňování náletových dřevin, doplnění tůní nebo asanace invazních druhů a další opatření jsou k zachování předmětů ochrany nezbytná. V loňském roce bylo na zajištění těchto činností vynaloženo z krajského rozpočtu 14,8 milionů korun.
2. 2. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

45. Sucho podle plánu: Pro případy vyhlášení celostátního sucha sáhne ústřední komise po operativním plánu

Česko má od loňského léta „aktualizovanou“ preventivní Koncepci ochrany před následky sucha a nyní i svůj Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Plán dle vodního zákona představuje legislativní nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody. Vznikl na základě plánů pro sucho pro území jednotlivých krajů České republiky. O tento dokument, vypracovaný resortem životního prostředí a zemědělství, se bude opírat Ústřední komise pro sucho při rozhodování o opatřeních ve stavu akutního nedostatku vody v ČR.
1. 2. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

46. Regulace zábavné pyrotechniky je nezbytná

Problematikou zábavné pyrotechniky se pravidelně zabývá řada měst a obcí, které se zejména po vánočních a novoročních oslavách musí řešit stížnosti občanů na hluk, který škodí nejenom zvířatům, ale také upozorňují na znečištění a nepořádek, který použitím pyrotechniky vzniká.
1. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

47. Obce Středočeského kraje budou moci i letos požádat o peníze na péči o nově vysazené stromy

I v letošním roce bude Středočeský kraj podporovat obce v péči o nově vysazené stromy. Pravidla 2024 pro poskytování darů obcím ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů schválilo krajské zastupitelstvo. Ve fondu jsou celkem dva miliony korun.
1. 2. 2024 Středočeský kraj Životní prostředí

48. Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards, nově ve spolupráci s Jihočeským krajem

Nové kategorie, vylepšená pravidla. Soutěž Adapterra Awards vstupuje do šestého ročníku v novém kabátě. Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting představují tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy, a také jednu speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Díky nové spolupráci s Jihočeským krajem si ocenění odnese také nejlépe hodnocený projekt z tohoto regionu. Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy.
31. 1. 2024 Jihočeský kraj Životní prostředí

49. Odstraňování starých ekologických zátěží jde stále pomalu, nezrychlilo se ani v posledních letech a stát už za ně zaplatil 66,2 mld. Kč

Po šesti letech se NKÚ loni opět vrátil ke kontrole starých ekologických zátěží způsobených činností bývalých státních podniků v období před jejich privatizací. Zjišťoval, zda se dřívější pomalé tempo odstraňování těchto zátěží v posledních letech zrychlilo a zda jsou peněžní prostředky na likvidaci ekologických škod vynakládány hospodárně. NKÚ došel k závěru, že ani v letech 2018 až 2022 k urychlení nedošlo a že opatření přijatá Ministerstvem financí (MF) nebyla účinná. Nevyřešené staré ekologické zátěže přitom představují závažné škody na životním prostředí a jsou rizikem jak pro přírodu, tak pro zdraví obyvatel.
30. 1. 2024 NKÚ Životní prostředí
Bylo nalezeno 804 záznamů.