Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 735 záznamů.

1. Ústecký kraj nesouhlasí se snížením podílu RUD

Zastupitelé Ústeckého kraje nesouhlasí se změnou rozpočtového určení pro kraje, která by znamenala snížení podílu pro Ústecký kraj. Shodly se na tom všechny zastupitelské kluby a v tomto smyslu bylo jednomyslně přijato usnesení.
1. 3. 2024 Ústecký kraj Ekonomika

2. Česká „nároková“ ekonomika

Stále častěji se setkávám s jedním pozoruhodným fenoménem – mileniálové se slušným příjmem čerpají příspěvek na bydlení, díky kterému si mohou dovolit bydlet v těch nejlukrativnějších částech Prahy.
26. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

3. Aktuální makroekonomika

Obce a města, zřizovatelé mateřských a základních škol, v současnosti řeší především očekávané dopady redukce rozpočtu regionálního školství a omezení zdrojů pro nepedagogické pracovníky. Z hlediska makroekonomiky téměř nulový problém je ovšem v lokálním prostředí místních samospráv dost zásadní.
21. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

4. Rating obcí

Jedním z hlavních úkolů představitelů obcí je zajišťovat co nejlepší podmínky pro život obyvatel a pečovat o všestranný rozvoj území. Toto úsilí se neobjede mj. bez modernizace a rozšiřování obecní infrastruktury. Výčet povinností a působnosti obcí je velmi dlouhý. Zahrnuje oblasti jako je vzdělávání, péče o seniory, ochrana životního prostředí, bezpečnost v nejširším pojetí, vzhled obce a mnohé další.
15. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

5. Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ – rok 2023

Jedná se o finanční prostředky, které obce získávají v rámci podílů na vybraných daních na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Uvedené částky vycházejí z kritéria „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“, jsou pouze informativní. Samotné použití těchto prostředků spadá do samostatné působnosti obce a je tedy plně v pravomoci dané obce, jak s nimi naloží.
13. 2. 2024 MF ČR Ekonomika

6. Hospodaření ke konci listopadu 2023

Rozpočet všech územních samospráv skončil v listopadu loňského roku s výrazným přebytkem. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 byl přebytek o 66 % vyšší. Příjmy samospráv vzrostly o 12 % a výdaje „jen“ o 8 %. Daňové příjmy vykázaly růst 15 %, ještě výrazněji se zvýšily příjmy nedaňové, a to o 17 %. Celkové dotace sice vzrostly o 10 %, v jejich rámci ty investiční však o 1 % poklesly. Přebytek rozpočtu se na celkových příjmech podílel 11 %, což je nejvíce za poslední čtyři roky. Územní samosprávy za 11 měsíců loňského roku ušetřily téměř 50 mld. Kč.
8. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

7. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2023

Územní rozpočty mají v letošním roce nadále tendenci nevyužívat veškeré své disponibilní peněžní prostředky, o čemž svědčí i to, že v listopadu vykázaly historicky nejvyšší přebytek rozpočtu. Rekordní přebytky hospodaření vykazují územní rozpočty soustavně již od poloviny letošního roku, čímž jenom stvrzují svou výbornou finanční kondici, které dosahují bez ohledu na pokles tuzemské ekonomiky. Příjmová stránka územních rozpočtů je opakovaně posilována růstem inkasa daňových příjmů a vyšším objemem přijatých transferů (především neinvestičních transferů). Roste ale i investiční aktivita krajů a obcí, která v listopadu dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2013.
1. 2. 2024 MF ČR Ekonomika

8. Nové financování krajů? Ministr financí dal veřejný příslib

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se ve čtvrtek odpoledne vydal do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se zúčastnil projednání krajské legislativní iniciativy na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tu ve stejném znění podalo celkem šest krajů. Samotný návrh nakonec na jednání zařazen nebyl. Ministr financí Stajnura však přislíbil, že připraví návrh na změny ve financování regionů.
26. 1. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

9. Místní koeficient pro parcely nebude tak jednoduchý

Konsolidační balíček přinesl letos do daně z nemovitých věcí hodně změn, další pak budou následovat v roce příštím. Obce by se ovšem měly na platné, byť zatím neúčinné, změny začít připravovat co nejdříve. A to zejména, pokud mají stále zájem odlišně zatěžovat místním koeficientem vybraná parcelní čísla, tedy postupovat tzv. dle obce Řepov.
25. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

10. Makroekonomika a hospodaření územních samospráv

Hospodaření obcí a měst je v posledních letech trvale hodnoceno mnohem úspěšněji v porovnání se státním rozpočtem. Celkově vykazují územní rozpočty pravidelný přebytek hospodaření a relativně nízké zadlužení. Z makroekonomického pohledu však není příznivý trvalý růst prostředků na bankovních účtech obcí a měst. Malé využití těchto peněz k investování je, zejména v období vysoké inflace, pro obce jednoznačně neekonomické.
22. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

11. Hospodaření územních samospráv za deset měsíců 2023

Jak si vedly obce a kraje ke konci října 2023 rozebíráme v následujícím textu podloženém grafikou i tabulkami. Postupně rozebereme všechny tři segmenty samosprávných celků – hospodaření všech obcí (bez Prahy), hospodaření krajů, a nakonec samotné hlavní město.
17. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

12. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2023

Hospodaření územních samosprávných celků zaznamenává i na počátku posledního kvartálu roku 2023 rekordní přebytky hospodaření. Letos již počtvrté v řadě vykázaly kraje i obce historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu, čímž nadále potvrzují jejich výbornou finanční kondici. Mezi nejdůležitější faktory, které přispívají k tomu, že přebytky hospodaření dosahují od poloviny roku historicky nejvyšších hodnot, patří zejména posílené inkaso daňových příjmů a vyšší objem přijatých transferů (především neinvestičních).
11. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

13. Vstup do eurozóny – inflace, rozpočtová kázeň a výkonnost měny

Počátkem roku se opět rozeznívá diskuze o vstupu Česka do eurozóny. V nastávající debatě by měly fungovat fakta a argumenty, oproštěné od zbytečných emocí. Tři faktické pohledy na problematiku publikoval počátkem ledna Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Přestože se jedná především o makroekonomické záležitosti, konečné dopady se dotýkají každého občana, podnikatelské sféry, ale i veřejného prostoru, včetně hospodaření územních samosprávných celků.
10. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

14. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2022

V závěru roku zveřejnilo Ministerstvo financí souhrnné vyhodnocení zadluženosti územních rozpočtů v předchozím roce 2022. Hodnocení neprovádí pouze rozbor celkového zadlužení územních rozpočtů, ale sleduje také samostatně celkové výsledky krajů, hlavního města Prahy a obcí.
4. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

15. Zprávy MF ČR 2/2023 pro finanční orgány obcí

V posledních dnech loňského roku vydalo Ministerstvo financí druhé letošní Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů. Obsahem je devět sdělení a informací pro účetní v obcích, pro finanční odbory ve městech i na krajských úřadech. Některé příspěvky s vztahují i k hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků.
3. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

16. Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává aktualizovaný Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel, verze 2.0. Jedná se o doporučující metodický materiál, který dává návod všem poskytovatelům dotací dle rozpočtových pravidel (včetně OSS) pro řádné označení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, včetně správného způsobu stanovení tohoto sníženého odvodu dle zákonem daných možností.
3. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

17. Jak mohou občané kontrolovat čerpání rozpočtu obce

Obecní rozpočet je dokument, který určuje, jak bude obec v daném roce hospodařit. Obsahuje informace o příjmech a výdajích obce, o investičních a neinvestičních projektech, o daních a poplatcích, o úvěrech a o dalších finančních operacích obce.
21. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

18. Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále

Metodický pokyn obsahuje základní informace o roční zprávě o výsledcích finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zároveň slouží k upřesnění ustanovení § 33a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Metodický pokyn je určen všem orgánům veřejné správy.
19. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

19. Hospodaření územních samospráv za tři čtvrtiny roku

Finanční hospodaření územních samosprávných celků vykazuje dlouhodobě pozitivní výsledky. Nejinak tomu bylo i za tři čtvrtiny letošního roku, kdy všechny tři segmenty samosprávy – obce, kraje i hlavní město Praha vykazují kladné saldo rozpočtu, které je navíc příznivější než ve stejném období loňského roku.
12. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

20. Aktuálně k vývoji inflace

I když vývoj většiny makroekonomických ukazatelů není právě pozitivní, najdeme alespoň jednu výjimku, a to míru inflace. V listopadu klesla inflace na 7,3 % z říjnových 8,5 %. V říjnu přitom inflace povyskočila vinou technické operace, kdy se do výpočtu promítl dopad loňského úsporného tarifu na energie, který ovlivnil srovnávací základnu inflace.
11. 12. 2023 Moore Ekonomika

21. Inflace vítězí

Mzdy neustále rostou, ale inflace je rychlejší. Český statistický úřad ve své pravidelné zprávě informoval, že ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období loňského roku o 7,1 %, reálně však klesla o 0,8 %.
11. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

23. Obce a investice

Jak známo, české obce nemají příliš možností, jak zvýšit své příjmy. Svým rozhodnutím nemohou ovlivnit nejdůležitější příjmovou položku, sdílené daně, a ty představují v průměru 56 % celkových příjmů. Naproti tomu existuje velká volnost při rozhodování o obecních výdajích. Výjimkou jsou pouze dotace, u nichž je zaměření výdajů zadáno. Dotace se však na celkových příjmech podílejí v průměru pouze 16 %. Takže rozhodnutí, zda peníze v rozpočtu věnovat na investice nebo použít na provozní výdaje je plně v rukou představitelů obcí.
7. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

24. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 9. 2023

Územní samosprávné celky v září letošního roku zaznamenaly historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu. Již od srpna územní rozpočty vykazují rekordní přebytky rozpočtu a nic se na tom nezměnilo ani ve třetím čtvrtletí. Ačkoliv tuzemská ekonomika čelí i v třetím kvartálu hospodářskému propadu, tak se to na výsledcích hospodaření ÚSC prozatím nepromítá.
6. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

25. Vyjádření MF k započtení pohledávky a dluhu ve vztahu k rozpočtu ÚSC

Podle ustanovení § 2 odst. 3 se v rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů se rozpočtová skladba uplatňuje v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
16. 11. 2023 MF ČR Ekonomika

26. Doporučení pro obce

V současném období připravují všechny obce rozpočet na příští rok. Odbor Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí vydal aktuální doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024. Přinášíme vybrané teze včetně případných odkazů k využití.
16. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

28. Roste objem úspor územních samospráv

Hospodaření územních samosprávných celků za osm měsíců roku 2023 ukazuje, ve srovnání s předcházejícími lety, že u všech třech segmentů (obce, kraje i hlavní město Praha) se zvýšily jak úspory provozních prostředků, tak i rozdíl mezi objemem peněz, které mohly v daném období věnovat na investice a objemem uskutečněných kapitálových výdajů.
13. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

29. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
9. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

30. Nic nevzdáváme, osud samospráv je v rukou Senátu

Schvalování konsolidačního balíčku se posunulo z Poslanecké sněmovny do Senátu. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) apeluje na senátory, kteří prošli komunální politikou a mají za sebou práci pro obce ve funkci starosty či zastupitele, aby zvážili stávající podobu balíčku a jeho negativní dopady do obecních rozpočtů.
8. 11. 2023 SMO ČR Ekonomika

31. Změnou rozpočtového určení daní chceme řešit systém na další roky, říká hejtman Netolický po jednání s ministrem Výborným

Snaha Pardubického kraje o změnu rozpočtového určení daní pro kraje byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s ministrem zemědělství Markem Výborným, který je zároveň poslancem zvoleným v Pardubickém kraji. Řeč byla také o podpoře Záchranné stanice Pasíčka či dotacím do vodohospodářské infrastruktury.
7. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

32. Zástupci samospráv nesouhlasí s konsolidačním balíčkem a přístupem státu

Na přelomu října a listopadu byla starostům měst a obcí v České republice rozeslána Říjnová výzva samospráv, jejímž iniciátorem je hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Spolu s ním výzvu potvrdily další osobnosti z řad starostů měst a obcí, ale také senátorů. K výzvě se mohou prostřednictvím internetového formuláře připojit všichni zástupci místních samospráv. Kompletní znění výzvy včetně informací o dopadu konsolidačního balíčku na obce a kraje je možné nalézt na internetových stránkách hlassamosprav.cz. Zde je také možné se k výzvě samotné připojit.
2. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

33. Vláda zaujala k návrhu krajů na změnu rozpočtového určení daní neutrální stanovisko

Pardubický kraj patří mezi regiony, které dlouhodobě upozorňují na nespravedlivý systém přerozdělení rozpočtového určení daní. Přes 20 let starý systém nezohledňuje demografické změny ani reálné potřeby krajů. Současný systém tak vede k prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Zatímco některé kraje si mohou dovolit investovat do cenných papírů, jiné si na investice musí brát úvěry. Pro změnu stávajícího systému podalo hned šest krajů legislativní iniciativu, kterou se nyní zabývá vláda. Ta k těmto návrhům zaujala neutrální stanovisko. Podle hejtmana Martina Netolického je nyní důležité, jak se k návrhům postaví poslanci.
2. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

35. Transfery ze státního rozpočtu

Ve Zprávách Ministerstva financí č. 1/2023 byl publikován Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu. Problematika se týká zejména poskytování dotací, proto pro potřebu územních samospráv zveřejňujeme metodiku v plném znění.
31. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

36. Procesní hlediska uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
26. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

37. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 8. 2023

Územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“) hospodařily v srpnu letošního roku s výrazným přebytkem hospodaření. Velice dobrou finanční kondici ÚSC neohrožuje ani současná stagnace tuzemské ekonomiky nebo stále vysoká míra inflace. O tom svědčí i výsledky hospodaření, které v srpnu dosáhly nejvyšších kladných hodnot od roku 2013.
20. 10. 2023 MF ČR Ekonomika

39. Výše odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
19. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

40. Kraje chtějí spravedlivé rozdělení daní

Zástupci šesti krajů předali dnes do podatelny poslanecké sněmovny návrh na změnu rozpočtového určení daní (RUD). Hejtmanka a pět hejtmanů vytvořili iniciativu „Férové financování krajů“, která nesouhlasí se stávající úpravou rozdělení výnosů daní v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Společně upozorňují na nedostatky stávající právní úpravy.
18. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

41. Kdy dochází k porušení rozpočtové kázně?

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
12. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

42. Liberecký kraj již zná svůj střednědobý výhled rozpočtu, příjmy za letošek jsou vyšší, než byl předpoklad

Příjmy Libereckého kraje za prvních devět měsíců letošního roku rostou. Aktuálně je inkaso sdílených daní za měsíc leden až září roku 2023 o 413 milionů korun vyšší, než kraj předpokládal. Krajští radní schválili střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 až 2027. Ten se stane stěžejním dokumentem pro sestavení krajského rozpočtu na rok 2024. Kraj v něm počítá s celkovými zdroji ve výši 6 135 363 470 korun, což je o 1 202 856 270 korun více než vloni.
5. 10. 2023 Liberecký kraj Ekonomika

43. Co je porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
5. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

44. Karlovarský kraj předloží vlastní návrh na rozpočtové určení daní

Radní Karlovarského kraje schválili zákonodárnou iniciativu, prostřednictvím níž chtějí změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Reagují tak na problematický konsolidační balíček, který je nyní v legislativním procesu, a na zastaralé nerovnoměrné a nespravedlivé nastavení financování, podle něhož kraje hospodaří s rozpočty založenými na socioekonomických reáliích platných v době jejich vzniku. O předložení zákonodárné iniciativy budou ještě jednat zastupitelé na říjnovém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje.
4. 10. 2023 Karlovarský kraj Ekonomika

45. Hospodaření územních samospráv v prvním pololetí

Podíváme se krátce na výsledky hospodaření obcí a krajů v prvním pololetí letošního roku. Zdá se, že úsporné hospodaření územních samospráv přetrvává, obce, města i kraje mají, na rozdíl od státního rozpočtu, příznivá salda svých rozpočtů.
2. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

46. Ekonomická svoboda v České republice

Studie Economic Freedom of the World byla poprvé vydána v roce 1996 a mimo jiné měří ekonomickou svobodu – možnost jednotlivců činit vlastní ekonomická rozhodnutí – na základě analýzy několika ukazatelů, mezi které patří regulace, velikost vlády, vlastnická práva, vládní výdaje a daně. Letošní zpráva, která vychází z údajů za rok 2021, zachycuje také vliv omezení souvisejících s COVID-19.
22. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

47. Daň z nemovitých věcí

V souvislosti s ozdravným balíčkem veřejných financí se předmětem diskuze stala také daň z nemovitých věcí. Na rozdíl od původního návrhu, dělit výnos ze zvýšené daně mezi stát a obce, se nyní uvažuje o tom, že by stát zvýšil výnos této daně pro obce, ale přitom adekvátně snížil jejich podíl na sdílených daních.
21. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

48. Pardubičtí zastupitelé podpořili iniciativu na změnu rozpočtového určení daní pro kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání téměř jednohlasně schválilo zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje ve věci změny rozpočtového určení daní pro kraje. Návrh, kterým se dlouhodobě zabývala Asociace krajů České republiky, počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje.
20. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

49. Problematika změn v dani z nemovitosti pro obce by se měla objevit na 58. DMO

Vládní konsolidační balíček přináší mnoho změn, ale také mnoho třecích ploch a neurčitostí, jak tomu při změnách bývá. Na podzimním 58. Dnu malých obcí, který proběhne 2. 11. 2023 v O2 Universu v Praze a 7. 11. 2023 na Výstavišti Flora v Olomouci, se starostové a starostky dozví přímo od zastupitelů Ministerstva financí, jak by daň z nemovitosti pro obce měla rámcově vypadat a jaké změny se jich jako zastupitelů přímo týkají.
19. 9. 2023 DMO Ekonomika

50. Středočeský kraj bojuje proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní a přichází se zákonodárnou iniciativou

Zastupitelé Středočeského kraje na svém zasedání schválili zákonodárnou iniciativu, jejímž cílem je návrh novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je současné nastavení přerozdělování peněz vybraných na daních krajům, které je nastaveno nerovnoměrně a neodpovídá skutečnosti.
18. 9. 2023 Středočeský kraj Ekonomika
Bylo nalezeno 735 záznamů.