Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 612 záznamů.

1. Duplicitní zápis vlastnictví v katastru nemovitostí

Jedna nemovitost má několik vlastníků, ale přesto se nejedná o spoluvlastnictví. Jak je to možné? I když přirozená podstata vlastnického práva by tomu mohla bránit, v některých případech se setkáváme se situacemi, kdy je v katastru nemovitostí uvedeno více jednotlivých vlastníků pro stejný pozemek či budovu. Tato evidence však zpravidla neodráží skutečnost, a všichni uvedení vlastníci nejsou skutečnými a oprávněnými vlastníky dané nemovité věci.
19. 7. 2024 ePravo.cz Legislativa

2. Dopravní napojení vznikajícího pozemku

Ke vzniku nového pozemku je vyžadováno zajištění jeho dopravního napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Judikatura Nejvyššího správního soudu se v posledních letech posunula směrem ke zpřísnění požadavků na právní zajištění tohoto dopravního napojení, což se následně promítlo i do rozhodovací praxe stavebních úřadů. Podle § 216 odst. 2 nového stavebního zákona by opět mělo postačovat k zajištění dopravního napojení „pouhé“ věcné břemeno.
17. 7. 2024 ePravo.cz Legislativa

5. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce

K datu 31.  7. 2024 uplyne šestileté období, na které byla jmenována ředitelka školy do funkce. V tomto období ovšem rovněž vykonávala funkci starostky města a byla uvolněna pro výkon funkce. Bude ji nyní končit období, na které byla jmenována do funkce ředitelky školy, anebo se toto období po dobu výkonu funkce starostky staví a doba jmenování po dobu výkonu funkce starostky neplyne?
12. 7. 2024 Obec a finance Legislativa

6. 10 změn, které přináší nový stavební zákon

Stavební řízení v České republice je považováno za nepřiměřeně složité a dlouhé. Nový stavební zákon se měl s těmito problémy vypořádat. Jak se to povedlo? Nejdůležitější změny, které nový zákon přináší, pro vás shrnujeme níže.
10. 7. 2024 Frank Bold Advokáti Legislativa

8. Právo na informace a obce

Územní samosprávné celky mají českým právem garantovanou možnost vzájemně spolupracovat. Zmíněné právo mj. vyplývá i z mezinárodně-právních dokumentů, přičemž je nutné upozornit obzvláště na text čl. 10 Evropské charty místní samosprávy.
3. 7. 2024 Obec a finance Legislativa

9. Chyby obcí při vedení pokladny

Vedení pokladny ve veřejné správě se na první pohled může zdát jako jednoduchá záležitost. Ale opak je pravdou. I v této zdánlivě rutinní oblasti se skrývá mnoho nástrah, které můžou vést k nepříjemným postihům a ztrátám. V tomto článku se podíváme na nejčastější chyby, se kterými se setkáváme u obcí, a poradíme, jak se jim vyhnout.
1. 7. 2024 Obec a finance Legislativa

11. Osvobození od poplatku za komunální odpad

Obyvatel má trvalé bydliště vedené v naší obci, kde máme paušální poplatek za svoz komunálního odpadu. Zároveň ale má nájemní smlouvu v sousedním městě, kde po něm majitel nemovitosti chce poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Může nebo musí být osvobozen od poplatek z místa trvalého bydliště?
28. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

12. Nový zákon o účetnictví

Po 34 letech od zavedení platného zákona o účetnictví se Česká republika chystá na razantní změnu. Návrh nového zákona o účetnictví přináší komplexní reformu účetního systému a navazuje na trendy v mezinárodním účetnictví. Cílem je zjednodušit a zefektivnit účetní procesy, posílit transparentnost a relevanci účetních informací a sladit je s požadavky globálního trhu.
26. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

13. Praha schválila návrh nových stavebních předpisů, budou v souladu s novým stavebním zákonem

Rada hl. m. Prahy schválila novou podobu Pražských stavebních předpisů. Úpravy byly nutné kvůli souladu s novým stavebním zákonem. Pražské stavební předpisy nabudou účinnosti souběžně s novým stavebním zákonem a celostátní vyhláškou o požadavcích na výstavbu (vyhl. č. 146/2024 Sb.), tedy 1. července 2024. Nové městské stavební předpisy zaručují kontinuitu s dřívějším zněním Pražských stavebních předpisů a zároveň se přizpůsobují novému znění stavebního zákona.
25. 6. 2024 Praha Legislativa

14. Kácení stromů – poplatek za místní šetření

Při povolování kácení stromů vybíráme v případě provádění místního šetření správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. (dle přílohy – položky č. 20, za započatou hodinu při místním šetření 500 Kč). Současné znění zákona o správních poplatcích položku č. 20 již neobsahuje. Z jakého důvodu? Správní poplatek za provedení místního šetření již nemáme vybírat?
21. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

16. Potvrzení Nejvyššího soudu: Majitelé zatopeného pozemku pod nádržemi Nové Mlýny získali finanční náhradu

Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který přiznal majitelům pozemků zatopených při výstavbě vodních nádrží Nové Mlýny na jižní Moravě odškodné ve výši přes 670 tisíc korun. Jde o jeden z prvních případů, kdy soud v podobné situaci po vydání přelomovém nálezů Ústavního soudu z února minulého roku peníze poškozeným přiznal.
17. 6. 2024 Frank Bold Advokáti Legislativa

18. Výsledky kontrol a zastupitelstvo

V loňském roce jsme měli na obecním úřadě kontrolu z Inspektorátu práce a z Okresní správy sociálního zabezpečení. Musí výsledky těchto kontrol schválit nebo alespoň vzít na vědomí zastupitelstvo obce? Má být s výsledky těchto kontrol zastupitelstvo obce seznámeno?
14. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

21. K obraně proti kolaudačnímu rozhodnutí (souhlasu) ve světle starého a nového stavebního zákona

V oblasti stavebního práva je již několik měsíců v účinnosti nový ústřední předpis, a to zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, s výjimkou některých ustanovení, která nabyla účinnosti dříve. Nehledě na nově účinný stavební zákon, je před správními soudy nadále většina žalob posuzována optikou „původního“ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Mezi těmito spory pak najdeme řadu stavebních záměrů, které skončily před správními soudy až ve fázi jejich kolaudace, ať už záměrně nebo z důvodu opomenutí uplatnění práv v předchozích řízení.
5. 6. 2024 ePravo.cz Legislativa

23. Stížnost na krmení toulavých koček

Město obdrželo stížnost obyvatel sídliště na dva spoluobčany, kteří soustavně uprostřed tohoto sídliště krmí toulavé kočky. Poukazují na zvýšení výskyt hlodavců, kun, exkrementů pocházejících od koček atd. Město zajistilo prostřednictvím spolku odchyt toulavých koček za účelem kastrace a krmné místo mimo intravilán města. Krmení na sídlišti a stížnosti s tím spojené přetrvávají. Má obec/město nějaký nástroj, jak toto řešit?
31. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

24. Ústavní soud zamítl návrh veřejného ochránce práv na zrušení vyhlášky o nočním klidu

Veřejný ochránce práv se návrhem domáhal zrušení obecně závazné vyhlášky Píšť č. 1/2022, o nočním klidu. Obec Píšť vyhláškou zavedla výjimky z nočního klidu. Ministerstvo vnitra provedlo šetření v rámci výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek a dospělo k závěru, že napadená vyhláška neodporuje zákonu, neboť rozsah výjimek není neobvyklý a neodchyluje se od běžné praxe.
30. 5. 2024 Ústavní soud Legislativa

25. Cizinec, volby a územní samospráva

Je nutné rozlišit cizince ze zemí Evropské unie a cizince z ostatních států. Aktuálně platí, že občané z jiných členských státu EU mohou v České republice kandidovat pouze a jen ve volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí. V jiných nikoliv, a to dokonce ani ve volbách do zastupitelstev krajů, což je trochu nelogické, jde přece rovněž o územní samosprávu, jako u obecních samospráv, kam aktuálně cizinci z členských zemí EU kandidovat mohou.
29. 5. 2024 ePravo.cz Legislativa

26. Prodej obecního pozemku dražbou

Obec chce prodat pozemek, o který má zájem více kupujících. Je možné, aby si obec sama a popř. jakým postupem zorganizovala dražbu? Nebo je pro obec z důvodu administrativní složitosti dražby lepší zvolit obálkovou metodu prodeje s nejvyšší nabídkou?
24. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

27. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu

Jak máme vyplatit místostarostovi jednorázově částku za používání soukromého mobilu? Lze dát k odměně zastupitele? Musí se schválit a dodržet limit pro roční odměnu? Nebo mu můžeme jen poslat částku za používání mobilního telefonu na účet mimo odměnu?
17. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

28. Veřejné ohniště a odpovědnost

Za jakým podmínek může obec vybudovat a umožnit občanům využívat veřejné ohniště. Je možné jeho využití na odpovědnosti občana, pokud se tak stanoví v provozním řádu?
10. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

29. Opakované zveřejnění záměru a schválení realizační smlouvy o dispozici s obecním majetkem

Zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o dispozici s obecním majetkem a takovou smlouvu schválit k tomu příslušným orgánem je zákonnou povinností obce. Otázkou je, zda je obec v případě uzavírání realizační smlouvy, jež byla ve svém finálním znění součástí již zveřejněné a schválené smlouvy o smlouvě budoucí, povinna opakovaně zveřejnit záměr takovou smlouvu uzavřít a následně ji opakovaně schválit. Cílem tohoto článku je poskytnout východiska k řešení této problematiky.
29. 4. 2024 ePravo.cz Legislativa

30. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient

V obci je objekt, bývalý hotel, který je již v sotva uživatelném stavu, svým vzhledem hyzdí náves a z něhož si nová majitelka již 5 let dělá jen skladiště. Daň z nemovitostí lze upravit třeba podnikatelským nebo průmyslovým objektům. Lze ji ale nějakým způsobem navýšit například objektům, které nejsou užívány k původnímu účelu, a aspoň symbolicky tak nutit majitele, aby se o objekt staral?
26. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

32. Odlišný vlastník místní komunikace a pozemku

Uvedená situace, kdy existuje odlišný vlastník místní komunikace a vlastník pozemku, na němž komunikace leží, je v obcích a městech známá. Přináší to problematiku, jejíž východiska, možnosti řešení i jejich rizika uvádí následující text.
22. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

35. Nová oprávnění strážníků obecních policií v silničním provozu od 1. 1. 2024

Článek si klade za cíl objasnit některé nové instituty zavedené do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a to zejména ve vztahu k činnosti a oprávnění obecní policie, jakož i podat ucelený přehled o tom, jaké přestupky je od 1. 1. 2024 obecní policie oprávněna projednávat a řešit příkazem na místě.
16. 4. 2024 ePravo.cz Legislativa

37. MPSV a MZd představila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí

Ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví společně představili změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. Návrh prošel mezirezortním připomínkovým řízením a návrhy z něj vzešlé byly oběma rezorty vypořádány a zapracovány.
12. 4. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Legislativa

39. Platnost obecně závazné vyhlášky

V roce 2023 došlo ke některým úpravám legislativních ustanovení o místních poplatcích ve vztahu k odpadům. Naše obec nebude měnit pro rok 2024 výši místního poplatku za likvidaci odpadů, zůstává tedy v platnosti i pro rok 2024 obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla schválena již v prosinci 2021? Je nutné nebo se pouze doporučuje do konce roku 2023 schválit nové OZV, aby byly platné i v roce 2024?
12. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

40. Parkování na chodníku

Občan obce nechává zaparkovaný automobil před svým domem, v místě vjezdu do svého rodinného domu. Sjezd je současně součástí chodníku vedoucího k sousedním rodinným domům. Sousedé musí automobil nesnadně obcházet, vchází do rušné vozovky. Chodník lze v zimě jen obtížně udržovat, stroje zimní údržby musí sjíždět z chodníku. Občan se brání tím, že ve vjezdu před svým domem může parkovat bez omezení, zvlášť pokud si sjezd zbudoval sám (v době výstavby svého rodinného domu). Pozemek pod chodníkem i vjezdem je v majetku kraje. Lze tuto situaci nějak řešit?
5. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

41. Poplatek za komunální odpad

Fyzická osoba vlastní dva rodinné domy v obci se samostatným číslem popisným, v nichž není k trvalému pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. V obci je zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, aktuálně 1000 Kč/rok. Je vlastník povinen platit poplatek za každý rodinný dům (tedy násobí se poplatek počtem vlastněných objektů)?
28. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

42. Návrh zákona o veřejných kulturních institucích schválila vláda

Ministr kultury Martin Baxa na jednání vlády předložil návrh zákona o veřejných kulturních institucí (VKI), který je součástí programového prohlášení vlády. Zákon přinese větší stabilitu kulturních institucí, především víceleté plánování a vícezdrojové financování. Zřizovatelem VKI bude moci být stát, nebo uzemní samosprávný celek, nebo více územně samosprávných celků společně.
22. 3. 2024 MK ČR Legislativa

43. Hloubkový audit

Jak máme postupovat v případě, že bychom chtěli hloubkový audit na jeden odbor města tři roky zpětně? Jedná se nám hlavně o finanční záležitosti daného odboru?
22. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

46. Řízení o nařízení odstranění stavby podle nového stavebního zákona

Až 10 % staveb v ČR bylo podle dosavadní právní úpravy povolováno v režimu dodatečného povolení stavby, jen zlomek těch, které stavební úřad nařídí odstranit, je skutečně odstraněno. Příčinou tohoto stavu byla komplikovaná úprava vnořeného řízení o dodatečném povolení stavby, rezignace úřadů na výkon rozhodnutí z finančních důvodů a neprojednávání přestupků. Jak na tyto problémy reaguje nový stavební zákon?
12. 3. 2024 ePravo.cz Legislativa

47. Jednací řády zastupitelstev obcí

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků:
  • Metodický materiál Jednací řády zastupitelstev obcí
  • Vzor jednacího řádu – obec (město) s radou a tajemníkem
  • Vzor jednacího řádu – obec bez rady a bez tajemníka
  • Vzor informace dle § 93 odst. 1 – typ 1
  • Vzor informace dle § 93 odst. 1 – typ 2
12. 3. 2024 MV ČR Legislativa

49. Zákon o veřejné hydrometeorologické službě zlepší přístupnost dat o kvalitě vod, ovzduší i meteorologii

Poprvé v české legislativě návrh zákona vymezuje veřejnou hydrometeorologickou službu, tedy měření v oblasti kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie, jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu. Nově také v případě schválení zákona o ČHMÚ vznikne databáze s otevřenými daty, která bude přístupná veřejnosti. Návrh zákona prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně.
4. 3. 2024 MŽP ČR Legislativa

50. Přelomové rozhodnutí ohledně povinnosti obcí zveřejňovat záměr zřídit právo stavby na úřední desce

V prosinci 2023 vydal Krajský soud v Plzni překvapivé rozhodnutí č. j. 55 A 15/2023–69, kterým v rozporu s dosavadními závěry odborné literatury dovodil, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti.
1. 3. 2024 ePravo.cz Legislativa
Bylo nalezeno 612 záznamů.