Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 450 záznamů.

3. Novela nového stavebního zákona byla schválena Parlamentem

Nový stavební zákon si kladl za cíl zásadně zlepšit způsob povolování staveb. Jeho cílem bylo eliminovat většinu podkladových vyjádření a závazných stanovisek a přesunout úředníky stávajících stavebních úřadů i odborných dotčených orgánů pod nově zřízenou státní stavební správu. Inspirace byla čerpána ze struktury katastrálních úřadů a cílem bylo, aby stavební úřady disponovaly takovou odborností, aby dokázaly rozhodnout o co nejvíce aspektech stavby „pod jednou střechou“. Tato integrace úředníků se ale nedotkla vybraných oblastí ochrany životního prostředí, památkové péče a požární bezpečnosti.
7. 6. 2023 ePravo.cz Legislativa

4. Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Do 30. 6. 2023 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2022. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2022, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2022, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2022.
6. 6. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

5. Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) výslovně neupravuje formu ani formát výše uvedených dokumentů, které je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinen zveřejňovat. V rámci metodické pomoci k rozpočtovým pravidlům Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď na dotaz k rozsahu a formě zveřejňovaných dokumentů.
6. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

7. Přerušení zasedání zastupitelstva obce

Je možné přerušit zasedání zastupitelstva obce, když je rozjednán bod programu, ale nebylo o závěrech k němu hlasováno (např. z důvodu potřeby věc dále prodiskutovat, shromáždit podklady, zadat právní analýzu apod.)? Pokud ano, za jakých podmínek?
2. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

9. Navrhované změny LEX OZE II vnímám jako netransparentní narušení legislativního procesu novely zákona

Novela energetického zákona LEX OZE II byla původně navržena s cílem podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšit tak podíl zelených technologií v naší energetické infrastruktuře. Měla přinést stabilnější a předvídatelnější podmínky pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což by přispělo k ekologické a udržitelné budoucnosti naší země. Nicméně v nedávných návrzích se objevují změny, které s sebou pravděpodobně přinesou i nežádoucí dopady.
30. 5. 2023 AKE ČR Legislativa

10. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce

Může tajemník obce s rozšířenou působností řešit přestupkovou agendu (být předsedou nebo členem přestupkových komisí) v obcích I. typu v rámci území ORP i mimo něj, když dotčené obce nemají s ORP uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ale jedná se o soukromou aktivitu za úplatu (smlouva na vlastní IČ) osoby, která je zároveň tajemníkem? Nejedná se o porušení zákona? Jak v tomto případě postupovat?
26. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

11. Dvojí sazba poplatku za odpady u Ústavního soudu

Ústavní soud přezkoumával obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, konkrétně ustanovení zakotvující úlevu pro občany obce. Byť ustanovení zakotvující úlevu zrušil, vyvolal jeho nález možná více otázek, než kolik jich zodpověděl.
25. 5. 2023 ePravo.cz Legislativa

12. Komunitní energetika – praxe a právo

Komunitní energetika může pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností, říká to studie EGÚ Brno. Od širšího zavedení komunitní energetiky se očekává podstatné zvýšení energetické soběstačnosti obcí a měst. Rychlý nárůst střešních fotovoltaik v loňském roce odhalil nepřipravenost distribuční soustavy v některých regionech. A zejména s očekávaným rozvojem komunální energetiky bude potřeba rozvodnou síť radikálně posílit.
24. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

14. Stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků před Ústavním soudem neobstálo

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zčásti vyhovělo návrhu skupiny senátorů a zrušilo ustanovení § 73 odst. 1, § 134 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 48 odst. 1 a § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 54 odst. 1 a § 87 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
23. 5. 2023 Ústavní soud Legislativa

15. Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

Rozhodnutí o poskytnutí daru náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, resp. rady obce podle výše částky, která má být poskytnuta. O poskytnutí daru nad 20 000 Kč jednotlivé osobě rozhoduje zastupitelstvo, o částce nižší než 20 000 Kč rozhoduje rada obce [§ 85 písm. b) zákona o obcích].
23. 5. 2023 MF ČR Legislativa

16. Územní obvody ORP a sdílená energie

Nejpozději od poloviny příštího roku by mělo být možné vytvářet v Česku energetická společenství, která umožní jejich členům vzájemně sdílet energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Novela energetického zákona, která je známá jako Lex OZE II prochází legislativním procesem a experti se shodují, že výhledově půjde o zásadní změnu v české energetice.
22. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

19. Vivat referenda! K otázce náležitostí podpisových archů

Místní referenda iniciovaná občany se v uplynulých letech stala nástrojem participace místních komunit na společenském dění v daných obcích. Rok, co rok, jsou místními společenstvími (tzv. přípravnými výbory) iniciovány desítky referend. Jaká jsou úskalí sběru podpisů pod petice na podporu zamýšleného místního referenda? A jak se k náležitostem podpisových archů staví správní soudy?
17. 5. 2023 ePravo.cz Legislativa

20. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku prošel Senátem

Senát schválil návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Od 1. ledna 2024 se díky němu stavebníkům zjednoduší a zrychlí „papírování“ – namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby do jediného razítka, a to včetně případného stanoviska EIA. Jednotné environmentální stanovisko (JES) usnadní povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí přitom ale zůstane plnohodnotně chráněn.
12. 5. 2023 MŽP ČR Legislativa

22. Senátoři budou ve středu hlasovat o novelách stavebního zákona a zakázkového zákona

Senát bude rozhodovat, jestli zachování stavebních úřadů v obcích stanoví zákon, nebo vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj. Výbory hospodářský a pro územní rozvoj senátorům doporučily přijetí novely stavebního zákona beze změn. O možných úpravách budou jednat i v případě novely zákona o zadávání veřejných zakázek. MMR se negativně staví především k možnému rychlému navýšení limitů u zakázek malého rozsahu bez vyhodnocení dat a nastavení pravidel.
10. 5. 2023 MMR ČR Legislativa

23. Výběrové řízení na vedoucího odboru

V rámci změny organizačního řádu úřadu se připravuje zřízení samostatného odboru, který byl doposud jako oddělení podřízen starostovi. I když má stávající oddělení svého vedoucího, musí v rámci změny proběhnout výběrové řízení na vedoucího odboru nebo může funkci vedoucího zastávat stávající vedoucí oddělení?
5. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

24. Metodika ke kamerovým systémům – zahájena veřejná konzultace

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil proces veřejné konzultace k materiálu „Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.“ Cílem zpracovaného návrhu metodiky ke kamerovým systémům je snaha zajistit lepší orientaci správců a zpracovatelů osobních údajů, stejně jako dodavatelů kamerových systémů v povinnostech, které se týkají návrhů, zřízení a provozování kamerových systémů.
3. 5. 2023 ÚOOÚ Legislativa

25. Opuštěná hrobová zařízení a hrobky

Řada obcí, správců veřejných pohřebišť, stále řeší otázku, co s hrobovými místy, za která není placeno nájemné a která jsou mnohdy zcela zjevně dlouhodobě opuštěná. V tomto článku se zaměřím na problematiku hrobových zařízení a hrobek, k nimž obec žádné údaje o vlastníku či nájemci hrobového místa nemá, a jsou fakticky dlouhodobě opuštěná.
3. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

26. Jak na nezaplacené místní poplatky?

Budou moci obce prominout nezaplacené místní poplatky a penále u porušení rozpočtové kázně? Svaz měst a obcí k této problematice uvádí následující informaci.
2. 5. 2023 SMO ČR Legislativa

27. Nemovitost v havarijním stavu

V centru obce se nachází nemovitost v havarijním stavu, ohrožující častým padáním střešní krytiny zdraví občanů. Stavení je z 1/2 státu a z 1/2 soukromé osoby. Opětovným upozorněním vlastníkům na tento stav se nic nekoná. Jak má obec postupovat?
28. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

28. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců a digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení. Návrh rozeslalo ministerstvo do připomínkového řízení.
27. 4. 2023 MV ČR Legislativa

29. Obecní e-mail v cloudu

Je možné v rámci GDPR a legislativy pro obecní e-maily, na které chodí datové zprávy a dokumenty úřadu využít vlastní domény na cloud Google?
21. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

30. Větší šance pro jednotlivce v obecních volbách

Do druhého čtení vstupuje v Senátu návrh na změnu volebního systému do zastupitelstev obcí. Úprava zákona navrhovaná senátory Jiřím Oberfalzerem, Petrem Štěpánkem a dalšími, do jejíž přípravy se zapojilo i Sdružení místních samospráv ČR, by měla obohatit poměrný volební systém o většinotvorné prvky, a zvýšit tak šanci na zvolení pro kandidující nezávislé jednotlivce, tak oblíbence voličů na kandidátkách volebních stran.
20. 4. 2023 SMS ČR Legislativa

31. Ústavní soud zrušil vyhlášku města Krásná Lípa o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra na zrušení ustanovení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rozpor s čl. 104 odst. 1, 3 Ústavy a čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
20. 4. 2023 Ústavní soud Legislativa

32. Zákon roku a slovenská inspirace

Připravovaná novela energetického zákona, známá jako LEX OZE II, má být pro obor obnovitelných zdrojů zákonem roku. Revoluční změna zákona umožní sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit. Sdružené subjekty, jejichž členy mohou být vedle fyzických osob například menší podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby jimi zřízené či ovládané, budou moci sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů na svém území.
20. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

33. Když se žadatel o informace brání

Poskytnutím informací nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti povinnosti obcí při vyřizování žádosti zpravidla končí. Mohou ale nastat situace, ve kterých není žadatel s postupem obce při vyřizování žádosti spokojen nebo kdy nesouhlasí s jejím odmítnutím.
17. 4. 2023 OF 5/2022 Legislativa

34. Kapacita nádob na komunální odpad

Máme zde podnikatele, který v obci vlastní objekt, ve kterém poskytuje ubytování za úplatu. V objektu, který je zařazen do systému odstraňování komunálního odpadu v obci, je celkem 39 lůžek. Lze určit, kolik musí mít popelových nádob na objekt? Pro letošní rok si vlastník podal ohlášení k MP – objem sběrných nádob, že chce vyvážek jednu 60 l nádobu.
14. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

35. Novela zákona o matrikách: zavedení matričního informačního systému, možnost uzavřít registrované partnerství na kterémkoli matričním úřadu

Zavedení matričního informačního systému, možnost vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoli matričním úřadem, určení otcovství tzv. trojdohodou na matričním úřadu či posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen. Tyto a další změny přináší novela zákona o matrikách, kterou 12. dubna 2023 schválila vláda.
13. 4. 2023 MV ČR Legislativa

37. K právní povaze ceníku za užití parkovací zóny podle § 23 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

Ústavní soud v usnesení sp. zn. Pl. ÚS 14/08 ze dne 18. listopadu 2010 konstatoval, že ceník za užití parkovací zóny vymezené v souladu s § 23 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je svou povahou právní předpis, pro který zákon o cenách v § 10 odst. 1 předvídá formu nařízení. Má ale tento výklad skutečně v zákoně o cenách oporu?
5. 4. 2023 ePravo.cz Legislativa

38. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru

Tři obce žádaly společně o dotaci na kanalizaci. Jelikož se jedná o velikou částku bude obec žádat o úvěr u banky (řádově 10 mil. Kč). Jak postupovat v tomto případě? Je nutné provést výběrové řízení na banku?
31. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

39. Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Pro obce v České republice je založena povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dvěma právními předpisy. Především je to zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.), tzv. malá rozpočtová pravidla. Stejnou povinnost ukládá obcím také zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb).
28. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

40. Stavební zákon je na světě

Jako zázrak ve Sněmovně prezentovala některá média možnost, že stavební zákon bude schválen ve vzácné shodě vládnoucí koalice s opozicí. Možný zázrak se stal skutečností a v pátek poslanci společně schválili novelu stavebního zákona. Žádný ze zákonodárců nezvedl ruku proti přijetí a z celkem 166 přítomných poslanců jich 161 hlasovalo pro předlohu.
27. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

44. Proti novele insolvenčního zákona

Vláda v současné době připravuje novelu insolvenčního zákona, ve které navrhuje osvobození od dluhů pro všechny dlužníky za tři roky. Proti tomuto vládnímu návrhu, který zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky bez rozlišení schopností dlužníků, protestuje nejenom Svaz měst a obcí, ale také většina odborné veřejnosti, a podle průzkumu veřejného mínění také občané. Na tiskové konferenci vedle SMO ČR vystoupili zástupci pořádajícího InsolCentra a Svazu českých a moravských bytových družstev.
22. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

45. K novele informačního zákona

Od 1. 1. 2023 došlo k doplnění informačního zákona[1], které má původ v transpozici směrnice o otevřených datech a opakovanému použití informací veřejného sektoru. Tradičně se však dostaly do zákona rovněž další úpravy, které mohou být z pohledu obcí zajímavější než ty transpoziční.
21. 3. 2023 OF 5/2022 Legislativa

46. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty

V jakém rozsahu může neuvolněný místostarosta zastupovat uvolněného starostu, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? Může za něj např. podepisovat smlouvy (již schválené zastupitelstvem), schvalovat rozpočtová opatření do limitu, který je v kompetenci starosty, zveřejňovat záměry o prodeji nebo propachtování nemovitostí a další záležitosti, které jsou v kompetenci starosty?
17. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

47. Společenství obcí a „létající úředník“

Obecní zřízení (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) prodělalo od svého přijetí v roce 2000 řadu změn, a to jak přímých, tak i nepřímých. Vždyť v době vzniku zákona ještě existovaly okresní úřady, platil stavební zákon z roku 1976, zákoník práce z let šedesátých, stejně jako správní řád, nemluvě o občanském zákoníku. Právní řád se podstatně změnil a ovlivňoval, byť nepřímo, také obecní zřízení. Ale i přímých novelizací zákona o obcích byla celá řada, v posledních pěti letech snad pět nebo šest.
15. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

48. Praktické poznatky k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Díky novele zákona o místních poplatcích provedenou zákonem č. 543/2020 Sb., jsou poplatky za komunální odpad upraveny v jednom zákoně, čímž došlo k odstranění dvojkolejnosti právní úpravy těchto poplatků. Druhým poplatkem za komunální odpad je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jehož obdobu upravoval v současné době již zrušený zákon č. 185/2001 Sb.
14. 3. 2023 OF 5/2022 Legislativa

50. Veřejná shromáždění: Pro veřejnost a média těžko uchopitelná, svolavateli zneužitelná

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v základní Listině práv a svobod a jako takové stojí nad dalšími zákony či například nad vyjádřením policie k dané akci. Úřady taková shromáždění ani nepovolují, ale postačuje pouze jejich včasné ohlášení. To samozřejmě otevírá prostor pro kreativitu svolavatelů, kdy taková shromáždění není možné zakázat. Magistrát hlavního města Prahy považuje za důležité v rámci osvěty poukázat na skutečnosti související s konáním veřejných shromáždění, aby nedocházelo k dezinterpretacím.
9. 3. 2023 Středočeský kraj Legislativa
Bylo nalezeno 450 záznamů.