Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 580 záznamů.

3. Nová oprávnění strážníků obecních policií v silničním provozu od 1. 1. 2024

Článek si klade za cíl objasnit některé nové instituty zavedené do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a to zejména ve vztahu k činnosti a oprávnění obecní policie, jakož i podat ucelený přehled o tom, jaké přestupky je od 1. 1. 2024 obecní policie oprávněna projednávat a řešit příkazem na místě.
16. 4. 2024 ePravo.cz Legislativa

5. MPSV a MZd představila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí

Ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví společně představili změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. Návrh prošel mezirezortním připomínkovým řízením a návrhy z něj vzešlé byly oběma rezorty vypořádány a zapracovány.
12. 4. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Legislativa

7. Platnost obecně závazné vyhlášky

V roce 2023 došlo ke některým úpravám legislativních ustanovení o místních poplatcích ve vztahu k odpadům. Naše obec nebude měnit pro rok 2024 výši místního poplatku za likvidaci odpadů, zůstává tedy v platnosti i pro rok 2024 obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla schválena již v prosinci 2021? Je nutné nebo se pouze doporučuje do konce roku 2023 schválit nové OZV, aby byly platné i v roce 2024?
12. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

8. Parkování na chodníku

Občan obce nechává zaparkovaný automobil před svým domem, v místě vjezdu do svého rodinného domu. Sjezd je současně součástí chodníku vedoucího k sousedním rodinným domům. Sousedé musí automobil nesnadně obcházet, vchází do rušné vozovky. Chodník lze v zimě jen obtížně udržovat, stroje zimní údržby musí sjíždět z chodníku. Občan se brání tím, že ve vjezdu před svým domem může parkovat bez omezení, zvlášť pokud si sjezd zbudoval sám (v době výstavby svého rodinného domu). Pozemek pod chodníkem i vjezdem je v majetku kraje. Lze tuto situaci nějak řešit?
5. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

9. Poplatek za komunální odpad

Fyzická osoba vlastní dva rodinné domy v obci se samostatným číslem popisným, v nichž není k trvalému pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. V obci je zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, aktuálně 1000 Kč/rok. Je vlastník povinen platit poplatek za každý rodinný dům (tedy násobí se poplatek počtem vlastněných objektů)?
28. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

10. Návrh zákona o veřejných kulturních institucích schválila vláda

Ministr kultury Martin Baxa na jednání vlády předložil návrh zákona o veřejných kulturních institucí (VKI), který je součástí programového prohlášení vlády. Zákon přinese větší stabilitu kulturních institucí, především víceleté plánování a vícezdrojové financování. Zřizovatelem VKI bude moci být stát, nebo uzemní samosprávný celek, nebo více územně samosprávných celků společně.
22. 3. 2024 MK ČR Legislativa

11. Hloubkový audit

Jak máme postupovat v případě, že bychom chtěli hloubkový audit na jeden odbor města tři roky zpětně? Jedná se nám hlavně o finanční záležitosti daného odboru?
22. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

14. Řízení o nařízení odstranění stavby podle nového stavebního zákona

Až 10 % staveb v ČR bylo podle dosavadní právní úpravy povolováno v režimu dodatečného povolení stavby, jen zlomek těch, které stavební úřad nařídí odstranit, je skutečně odstraněno. Příčinou tohoto stavu byla komplikovaná úprava vnořeného řízení o dodatečném povolení stavby, rezignace úřadů na výkon rozhodnutí z finančních důvodů a neprojednávání přestupků. Jak na tyto problémy reaguje nový stavební zákon?
12. 3. 2024 ePravo.cz Legislativa

15. Jednací řády zastupitelstev obcí

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků:
  • Metodický materiál Jednací řády zastupitelstev obcí
  • Vzor jednacího řádu – obec (město) s radou a tajemníkem
  • Vzor jednacího řádu – obec bez rady a bez tajemníka
  • Vzor informace dle § 93 odst. 1 – typ 1
  • Vzor informace dle § 93 odst. 1 – typ 2
12. 3. 2024 MV ČR Legislativa

17. Zákon o veřejné hydrometeorologické službě zlepší přístupnost dat o kvalitě vod, ovzduší i meteorologii

Poprvé v české legislativě návrh zákona vymezuje veřejnou hydrometeorologickou službu, tedy měření v oblasti kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie, jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu. Nově také v případě schválení zákona o ČHMÚ vznikne databáze s otevřenými daty, která bude přístupná veřejnosti. Návrh zákona prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně.
4. 3. 2024 MŽP ČR Legislativa

18. Přelomové rozhodnutí ohledně povinnosti obcí zveřejňovat záměr zřídit právo stavby na úřední desce

V prosinci 2023 vydal Krajský soud v Plzni překvapivé rozhodnutí č. j. 55 A 15/2023–69, kterým v rozporu s dosavadními závěry odborné literatury dovodil, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti.
1. 3. 2024 ePravo.cz Legislativa

20. Připomínky k tiskovému zákonu

K Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), předložilo SMS ČR tři zásadní připomínky.
23. 2. 2024 SMS ČR Legislativa

21. Pronájem nebytových prostor

Obec pronajímá nebytové prostory za účelem provozování restaurace. Přílohou nájemní smlouvy je soupis předaného movitého majetku (konvektomat, myčka, televize, stoly, židle apod.). Kdo je povinen hradit opravy tohoto movitého majetku – pronajímatel nebo nájemce? V nájemní smlouvě jsou stanoveny pouze podmínky pro opravy a udržování nebytových prostor, nikoliv hmotného majetku.
23. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

22. Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemku

Plénum Ústavního soudu posuzovalo obecně závaznou vyhlášku, kterou obec Jenštejn zavedla v části Jenštejn-Dehtáry místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu či kanalizace. Ústavní soud v tomto nálezu odpovídá na otázku, kdy nejpozději mohla obec vydat obecně závaznou vyhlášku, došlo-li ke zhodnocení pozemku v květnu 2017.
21. 2. 2024 Ústavní soud Legislativa

23. Pokládka optické sítě

Jak by se řešil případ, kdyby o pokládku optické sítě na pozemcích města mělo zájem více poskytovatelů a obec by souhlasy dala jen některým? Měli by zbývající poskytovatelé právo na pokládku sítí prostřednictvím vyvlastnění. A co případ, kdy prostorově se do daného území všichni zájemci nevejdou?
16. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

24. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Vychází nová publikace Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku – úplná znění vybraných novelizovaných ustanovení s komentářem.
12. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

25. Odměňování kronikářů

Může obec vyplácet kronikářku jinak než dohodou o provedení práce, například příležitostným příjmem?
9. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

26. Česká republika má za sebou přelomový rok v oblasti boje proti korupci

Transparency International zveřejnila nová data svého Indexu vnímání korupce za rok 2023. Česká republika se oproti předchozímu hodnocení zlepšila o jeden bod na 57 bodů ze 100 možných a umístila se na celkovém 41. místě ze 180 hodnocených zemí. Česká republika figuruje v rámci srovnání zemí Evropské unie na 16. místě a nadále má nejlepší hodnocení ze zemí V4.
5. 2. 2024 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

28. Přečíslování budovy

V obci máme případ, kde byla budova pro rodinnou rekreaci s již přiděleným evidenčním číslem stavebně upravena a rekolaudována na rodinný dům (tedy změna způsobu využití). Stavební úřad odkázal majitele budovy na obecní úřad, aby požádal o přidělení č. p. (tedy změny z č. e. na č. p.). Je toto možné? Z pohledu zákona o obcích to chápeme tak, že rodinný dům by měl mít přiděleno č. p., avšak z metodiky MV mi není jasné, jestli změna z č. e. na č. p. je možná.
2. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

30. Ministerstvo vnitra dokončilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení a zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní bude předložen vládě.
24. 1. 2024 MV ČR Legislativa

31. Věcná břemena v oblasti telekomunikací

S nárůstem využívání telekomunikačních služeb a s tím souvisejícím rozvojem telekomunikační infrastruktury se vynořují problémy spojené s nastavením vzájemných vztahů mezi provozovatelem telekomunikační infrastruktury (dle dikce zákona sítě elektronických komunikací) a vlastníkem dotčené nemovitosti (ať již pozemku či budovy), kde se předmětná část telekomunikační sítě nachází. Zcela samostatnou a značně specifickou kapitolu pak tvoří režim vzájemných práv a povinností v případech telekomunikačních sítí vybudovaných v minulosti, a to často před několika desítkami let.
24. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

32. Odpovědnost za újmu způsobenou pádem sněhu ze střechy budovy

Zimní období je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku majetkové i nemajetkové újmy v důsledku nepříznivého počasí. V tomto článku uvádíme právní režim odpovědnosti za újmy způsobené jedním z takových rizik, a to pádem sněhu nebo ledu ze střech budov.
23. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

33. Senioři jako zvlášť zranitelné oběti

Stárnutí populace je celosvětovým trendem, který se projevuje i v České republice. Roste počet seniorů, což s sebou nese řadu výzev, mezi které patří i zvýšené riziko kriminality páchané právě na seniorech. V důsledku stárnutí dochází u lidí k různým změnám, které mohou zvyšovat jejich zranitelnost vůči trestné činnosti.
22. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

34. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby

Došlo-li v kolaudačním řízení k pravomocnému zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, jedná se o rozhodnutí „platné navždy“? Nebo je možné podat ve věci novou žádost, např. opatří-li stavebník dodatečně doklady, které ve skončeném řízení chyběly?
19. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

35. Korespondenční volba

Návrh novely volebního zákona, která zavádí možnost korespondenčního hlasování, schválila vláda na svém prvním zasedání letošního roku a již nyní je zákon v diskuzi na pořadu Poslanecké sněmovny. Je korespondenční volba posílením demokracie nebo jde o etický a ústavně právní problém? Přinášíme z mediálního prostoru názor politologa a právníka.
18. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

36. Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude však nadále nutné aplikovat původní nařízení 1407/2013 a 360/2012. Přechodné období potrvá nejdéle do 30. 6. 2024.
17. 1. 2024 ÚOHS Legislativa

37. Vydávání potvrzení obcemi

Obec plní řadu povinností a je mimo jiné také povinna nejenom pro potřeby právnických, ale i fyzických osob vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy. Nejde však o jakékoliv vyžádané potvrzení. Povinnost obce vydat potvrzení platí výlučně jen pro případ, stanoví-li tak právní předpis. Pro uplatnění práva v cizině však obec potřebné potvrzení vydává i v případě, že jí právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.
15. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

38. Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

Až do 19. ledna mohou připomínková místa uplatňovat připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Tento návrh byl připraven v souvislosti se schválením novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje síť stavebních úřadů.
12. 1. 2024 SMS ČR Legislativa

40. Kola a koloběžky – možnosti právní regulace

Palčivým problémem řady měst v České republice se v posledních několika letech stal fenomén „bikesharingu“. Přestože tato nová forma podnikání v oblasti mikromobility veřejnosti přináší řadu benefitů, zejména možnost rychlé, flexibilní a ekologické přepravy na krátké vzdálenosti, je začasté spojena s ne zcela žádoucím využíváním veřejného prostoru.
11. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

42. Ve správním řízení s velkým počtem účastníků musí být odvolateli vždy doručováno individuálně

V prosinci 2023 dospěl šestý senát Nevyššího správního soudu k závěru, že pokud v územním řízení s velkým počtem účastníků podá vedlejší účastník (tj. osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) odvolání, stává se tím pro účely odvolacího řízení účastníkem hlavním (žadatelem), a musí mu být doručováno individuálně.
4. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

43. Ústavní soud zrušil vyhlášku Obce Tchořovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obec Tchořovice vyhláškou zavedla místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. V obecně závazné vyhlášce stanovila z poplatku za obecní systém 700 Kč ročně úlevu ve výši 200 Kč pro osoby přihlášené v obci, které v kalendářním roce, za který se poplatek platí, dosáhly věku v rozmezí 1–79 let.
3. 1. 2024 Ústavní soud Legislativa

44. Cenzura ve zpravodajích přetrvává. Jak se bránit?

Několikrát ročně se na poradnu obrátí opoziční zastupitele s tím, že jim odmítají ve zpravodaji otisknout jejich příspěvek. Přestože již 10 let platí tiskový zákon, stále se najdou města, která se snaží cenzurovat názory opozičních zastupitelů. Co dělat, když k tomu dojde?
2. 1. 2024 Oživení Legislativa

45. Hlášení nedostatků při obnově kulturní památky Ministerstvu kultury

Stanoví nějaký právní předpis povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (orgánu státní památkové péče) v případě zjištěných nedostatků při obnově kulturní památky z dotacích titulů Ministerstva kultury neprodleně informovat o takových (jím tvrzených) nedostatcích Ministerstvo kultury?
29. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

46. Je možné zřídit detašované pracoviště obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro zápis silničních vozidel mimo jeho správní obvod?

Detašovaným pracovištěm lze obecně rozumět oddělenou či vyloučenou část jednotky – v konkrétním případě obecního úřadu obce s rozšířenou působností – mimo sídlo základního celku. Tento příspěvek poskytuje odpověď na otázku, zdali může obecní úřad obce s rozšířenou působností zřídit detašované pracoviště pro zápis vozidel v registru silničních vozidel, které se bude nacházet mimo jeho správní obvod.
28. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa

47. Darování nespotřebovaných pokrmů

Odbor financování územních rozpočtů Ministerstva financí vydal metodické vyjádření k problematice darování nespotřebovaných pokrmů připravených příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem (obcí, městem, krajem).
28. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

48. Trvalý pobyt osob po změně majitele nemovitosti

Původní majitel nemovitosti jako oprávněná osoba udělil souhlas s přihlášením několika osob k trvalému pobytu na adrese dané nemovitosti. Mezitím dotčená nemovitost několikrát změnila majitele. Poslední z nich pak podal návrh na zrušení trvalého pobytu osob hlášených na adrese nemovitosti s tím, že žádný souhlas neudělil. Zaniká užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu se změnou majitele?
22. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

50. Novela zákona o obcích – přehled nejzásadnějších změn

S účinností od 1. ledna 2024 by měla nabýt účinnosti novela právního předpisu, který zřejmě nejvíce zasahuje do každodenního chodu obcí a měst – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ačkoliv se na první pohled jedná spíše o kosmetickou novelu, některé změny jsou poměrně zásadní a je třeba na ně upozornit.
18. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa
Bylo nalezeno 580 záznamů.