Deník veřejné správy

Nevstupujme zatím do eurozóny

Česká republika se Aktem o přistoupení České republiky k Evropské unii zavázala k přijetí eura. Jednou z podmínek, které musí každý členský stát v procesu přistoupení k eurozóně splnit, je dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence, který se posuzuje v návaznosti na míru plnění tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií.
5. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

Zlínský kraj je proti krácení prostředků na platy nepedagogických pracovníků, vyzve ministra školství k nápravě

Zastupitelstvo Zlínského kraje odmítlo záměr Ministerstva školství, aby byly chybějící finanční prostředky na platy nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v regionu kryty z rozpočtu Zlínského kraje, nebo rozpočtu měst a obcí. Hejtman Radim Holiš proto vyzve ministra školství Mikuláše Beka a vládu, aby finance zajistil stát, jak ukládá školský zákon.
5. 3. 2024 Zlínský kraj Školství

Strategie Středočeského kraje pro kulturní a kreativní odvětví míří do finále

Veřejnost má jedinečnou příležitost vyjádřit se ke Strategii Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví 2024–2030. Tento zásadní dokument upřesní roli krajské samosprávy v podpoře kultury a stane se nástrojem koordinace rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví na území Středočeského kraje.
5. 3. 2024 Středočeský kraj Regiony

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, odborem dopravy a odborem drah a pozemních komunikací pražského magistrátu a Technickou správou komunikací uskuteční první pilotní projekty ve vybraných lokalitách po projednání s příslušnými městskými částmi.
5. 3. 2024 Praha Doprava

Ochrana proti povodním, ale i zlepšení hospodaření s vodou v krajině

Pod pojmem IEVA se skrývá Institut environmentálních výzkumů a aplikací, tedy organizace zaštítěná Pardubickým krajem pro řešení klimatických změn a adaptačních opatření v krajině Pardubického kraje. Ten v této oblasti patří mezi průkopníky, jelikož institut byl založen již v roce 2018 a má za sebou již řadu konkrétních výsledků, které jsou již v krajině pozitivně vidět a další se brzy zahájí.
5. 3. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

Kořenové čistírny řeší čištění odpadních vod v obcích s nízkými provozními náklady

Moderní kořenové čistírny s vertikálními filtry představují pro malé obce výhodné řešení, jak nakládat s odpadními vodami. Dokáží vodu vyčistit spolehlivě tak, aby s velkou rezervou plnila legislativní limity, navíc s nízkými provozními náklady a nenáročnou údržbou. Na kořenovou čistírnu mohou obce získat dotace, stejně jako na čištění odpadních vod za pomoci mechanicko-biologické čistírny.
4. 3. 2024 Kořenovky Životní prostředí

Zákon o veřejné hydrometeorologické službě zlepší přístupnost dat o kvalitě vod, ovzduší i meteorologii

Poprvé v české legislativě návrh zákona vymezuje veřejnou hydrometeorologickou službu, tedy měření v oblasti kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie, jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu. Nově také v případě schválení zákona o ČHMÚ vznikne databáze s otevřenými daty, která bude přístupná veřejnosti. Návrh zákona prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně.
4. 3. 2024 MŽP ČR Legislativa

Česko je na dobré cestě být SMART, brněnský URBIS přináší bezprecedentní souhru institucí

Ministerstva průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy, Svaz měst a obcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a společnost Veletrhy Brno právě dokončily podpis společného memoranda o spolupráci. Jeho cílem je společnými silami vytvořit platformu, která napomůže zavádění inovací do území a stane se hlavním středoevropským hubem pro propojování aktérů, know-how a aktivit na poli Smart Cities.
4. 3. 2024 MMR ČR Regiony

Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací

Cenová regulace v oboru VaK má formu věcného usměrňování cen. Věcné usměrňování cen umožňuje reagovat na individuální technické a provozní podmínky, které způsobují rozdíly v nákladovosti vodohospodářských společností, a tedy vypočtení individuální ceny pro vodné a stočné prodávajícího.
4. 3. 2024 MF ČR Ekonomika

Olomoucký kraj pomůže venkovu, přidá peníze na záchranu obchůdků

Radní Olomouckého kraje rozhodli o navýšení peněz na dotační program Obchůdek. Hradí se z něj provoz malých vesnických prodejen, kde si lidé mohou koupit čerstvé pečivo, ale i jiné základní potraviny nebo zboží denní potřeby. Bez podpory by jim hrozil krach a lidem na venkově zhoršení životní úrovně.
4. 3. 2024 Olomoucký kraj Dotace

Vysočina v létě spustí digitální technickou mapu

Kraj Vysočina zpřístupní digitální technickou mapu už letos v létě. Mapa obsahuje informace o technické infrastruktuře a bude velkým zjednodušením například pro stavebníky při vyřizování povinné dokumentace. Kraj pořízení mapy financoval z vlastních zdrojů i z evropské dotace.
4. 3. 2024 Kraj Vysočina Veřejná správa online

Změnu rozpočtového určení daní pro kraje podpořilo přes 200 starostů z Pardubického kraje

V rámci pravidelných setkání Rady Pardubického kraje se starosty obcí byla debatována také problematika změny rozpočtového určení daní pro kraje. Během setkání byli přítomní starostové vyzváni, aby symbolicky připojili svůj podpis pod výzvu na změnu parametrů RUD podle legislativní iniciativy Pardubického kraje. Výzvu podepsalo 204 přítomných starostů a místostarostů, což představuje de facto všechny přítomné zástupce samospráv v kraji.
4. 3. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

Změna územního plánu

Může být zařazena žádost o změnu územního plánu v průběhu jeho pořizování návrhu o změně? Zadání návrhu schválilo zastupitelstvo, návrh prošel přes dotčené orgány a před veřejným projednáním byla podána žádost o změnu (zařazení plochy do zastavitelných)? Je možné ji ještě zařadit, ačkoli neprošla přes dotčené orgány?
1. 3. 2024 Obec a finance Územní plánování