Archiv článků (rubrika Územní plánování)

Bylo nalezeno 69 záznamů.

2. Výhled dalšího vývoje Národního geoportálu územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Národní geoportál územního plánování (NGÚP). Sbíhají se v něm veškeré výstupy z územně plánovací činnosti jako zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Přístup do geoportálu mají projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i veřejnost. V průběhu letních měsíců ho resort podle předem daného harmonogramu i zpětné vazby uživatelů doplní a rozšíří o další funkcionality.
11. 7. 2024 MMR ČR Územní plánování

3. Národní geoportál územního plánování najdete na uzemniplanovani.gov.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo národní geoportál územního plánování (NGÚP). Jde o webovou aplikaci, která je centrálním nástrojem digitalizace územního plánování a územního rozvoje. Sloužit bude veřejnosti i úřadům, které se podílejí na územním plánování. Národní geoportál územního plánování je centrálním místem, kde zveřejňují územně plánovací dokumentace a jejich změny.
2. 7. 2024 MMR ČR Územní plánování

4. Krajští zastupitelé zrušili územní rezervu pro kanál Dunaj–Odra–Labe

Krajští zastupitelé na svém úterním jednání učinili poslední krok nad plánem na výstavbu labské větve průplavu Dunaj–Odra–Labe, když schválili aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Tato aktualizace řeší mimo jiné právě zrušení územní rezervy pro tento průplav, čímž se mohou odblokovat rozvojové aktivity měst a obcí na plánované trase.
27. 6. 2024 Pardubický kraj Územní plánování

5. Pardubický kraj chce formálně zrušit území rezervu pro průplav Dunaj–Odra–Labe

Na červnovém jednání zastupitelstva se bude jednat o historicky čtvrté aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR). V tomto strategickém dokumentu se podrobně popisují základní požadavky na uspořádání území kraje, zejména se v něm vymezují plochy nebo koridory pro významné záměry s nadregionální důležitostí. Ve čtvrté změně se například upřesňuje trasa přivaděče k dálnici D35 kolem Vysokého Mýta a Chocně či má skončit dlouhodobá blokace rozsáhlého území kvůli plánu na výstavbu průplavu Dunaj–Odra–Labe.
10. 6. 2024 Pardubický kraj Územní plánování

6. Územní plán – od července přechodná opatření

Pořizování nového územního plánu nebo jeho změny je dlouhodobý a často velmi komplikovaný proces. Do něj nyní přichází nový stavební zákon. Ten vstoupí plně v účinnost od 1. 7. 2024. Pokud ale obec nový územní plán už připravuje, může být matoucí, podle jaké právní úpravy se má během jeho přípravy řídit.
9. 5. 2024 Frank Bold Advokáti Územní plánování

9. Územní plán

Obec zpracovává nový územní plán. Může zrušit navržené stavební parcely soukromých osob i když dotčené orgány se zakreslením parcely souhlasí? Zastupitelstvo obce má o budoucí výstavbě v obci jinou představu. Stačí toto jako důvod?
19. 4. 2024 Obec a finance Územní plánování

10. Změna územního plánu

Může být zařazena žádost o změnu územního plánu v průběhu jeho pořizování návrhu o změně? Zadání návrhu schválilo zastupitelstvo, návrh prošel přes dotčené orgány a před veřejným projednáním byla podána žádost o změnu (zařazení plochy do zastavitelných)? Je možné ji ještě zařadit, ačkoli neprošla přes dotčené orgány?
1. 3. 2024 Obec a finance Územní plánování

11. Politika územního rozvoje ČR

Vláda ČR na svém jednání dne 7. 2. 2024 schválila Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky. Závaznost Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky nastane až den po zveřejnění Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky ve Sbírce zákonů, předpoklad v průběhu března 2024.
9. 2. 2024 ÚÚR Územní plánování

13. Dotčené orgány v procesu územního plánování

Publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. Účelem této publikace je napomáhat orientaci v dotčených orgánech spolupůsobících v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních podle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).
15. 1. 2024 ÚÚR Územní plánování

14. Principy a pravidla územního plánování

Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.
10. 1. 2024 ÚÚR Územní plánování

17. Opatření pro efektivnější revitalizaci brownfieldů

Efektivní regenerace brownfieldů není bez aktivní podpory veřejného sektoru možná. Vyplývá to z Komplexní analýzy podpory revitalizace brownfieldů, kterou zpracovala agentura CzechInvest. Dokument odhaluje slabá místa současného systému a navrhuje celkem 37 opatření pro efektivnější a účinnější obnovu brownfieldových lokalit.
16. 10. 2023 Obec a finance Územní plánování

18. Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023“. Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům.
11. 9. 2023 ÚÚR Územní plánování

19. Politika územního rozvoje České republiky – úplné znění závazné od 1. 9. 2023

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky bylo zveřejněno dne 31. srpna 2023 ve Sbírce zákonů v částce 121 pod číslem 263. Dnem 1. září 2023 je Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
5. 9. 2023 ÚÚR Územní plánování

20. Limity a jiné požadavky na využití území

Ke dni 1. 7. 2023 byla aktualizovaná příručka „Limity a jiné požadavky na využití území“. Při této aktualizaci byla vytvořena nová struktura příručky, která jednoznačně rozlišuje limity využití území podle stavebního zákona a jiné požadavky právních předpisů na území, popř. jiné informace o území.
31. 8. 2023 ÚÚR Územní plánování

21. Standardizace územně plánovací dokumentace

V rámci Standardizace územně plánovací dokumentace byly ke dni 28. 8. 2023 v části „Dotazy a podrobnější informace na dotace z Integrovaného regionálního operačního programu“ doplněny dokumenty – „Studie proveditelnosti ke schválené dotaci z IROP – Chrudim“ a „Studie proveditelnosti ke schválené dotaci z IROP – Žatec“.
30. 8. 2023 ÚÚR Územní plánování

24. Dotčené orgány v procesu územního plánování

Publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. Účelem této publikace je napomáhat orientaci v dotčených orgánech spolupůsobících v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
12. 7. 2023 ÚÚR Územní plánování

25. Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny. Využijí je například obce s rozšířenou působností, které mají zájem vytvořit územní studie krajiny pro svůj správní obvod s podporou z Operačního programu Životní prostředí nebo z Operačního programu Spravedlivá transformace.
27. 6. 2023 MMR ČR Územní plánování

27. MMR zveřejnilo metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci

Metodika je hlavním výstupem výzkumného projektu „Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území.“ Jeho řešení probíhalo na základě resortní potřeby MMR od června 2019 do března 2023 s podporou dotačního programu Technologické agentury ČR Beta 2.
3. 5. 2023 MMR ČR Územní plánování

29. Karlovarský kraj přispívá obcím na pořízení územně plánovací dokumentace

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje dotační program, prostřednictvím něhož podporuje územně plánovací činnost obcí. Jeho cílem je pokrytí celého území regionu aktuálními územně plánovacími dokumentacemi. Letos bylo na tyto účely vyčleněno 1 300 000 korun, přičemž Rada Karlovarského kraje odsouhlasila na svém zasedání příspěvek městu Jáchymov ve výši 130 tisíc korun.
4. 4. 2023 Karlovarský kraj Územní plánování

30. Standardizace územně plánovací dokumentace

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon).
28. 3. 2023 ÚÚR Územní plánování

34. Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.
15. 3. 2023 MMR ČR Územní plánování

35. Brownfieldy mají zelenou

Hnědou barvou se na územních plánech v Anglii zpravidla označoval prostor nevyužívaných zaniklých a většinou chátrajících průmyslových nebo zemědělských provozů, ale i bytových domů, které dneska podle toho všeobecně označujeme jako brownfieldy. Strukturální změny, restituční procesy a nedostatek kapitálu, zejména v devadesátých letech minulého století, byly příčinou zrodu tisíců brownfieldů v České republice.
13. 3. 2023 Obec a finance Územní plánování

36. Podpora jednotného standardu územních plánů

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.
7. 3. 2023 MMR ČR Územní plánování

37. Aktualizace řeší brownfield v Milovicích

Rada Středočeského kraje na svém zasedání odsouhlasila pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Řeší především vymezení strategické rozvojové plochy v bývalém vojenském prostou Milovice – Mladá. Aktualizaci ještě musí posvětit zastupitelé.
24. 2. 2023 Středočeský kraj Územní plánování

38. Reakce MMR na zavádějící zprávy o povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo v některých médiích zavádějící zprávy, že po přijetí novely energetického zákona výstavba obnovitelných zdrojů energie nově nemusí být v souladu s územním plánem. Mohl tím vzniknout dojem, že obce ztratily možnost zabránit výstavbě například velkých slunečních nebo větrných elektráren. To neodpovídá skutečnosti. MMR připravuje metodiku, ve které podrobně vysvětlí důsledky novely pro územní plánování.
17. 2. 2023 MMR ČR Územní plánování

40. Standardizace územně plánovací dokumentace

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon).
30. 1. 2023 ÚÚR Územní plánování

44. Kraj Vysočina chystá aktualizaci Zásad územního rozvoje, jedinou úpravou je vymezení koridoru pro VRT

Kraj Vysočina do konce letošního roku zadá zpracování v pořadí 10. aktualizace zásad územního rozvoje. Požadavek na změnu Zásad doručila Správa železnic, s. o. Do závazného dokumentu bude zapracován návrh trasy vymezený na základě studie proveditelnosti „VRT Praha–Brno–Břeclav“, která byla schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy v lednu letošního roku. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek informoval, že jde o variantu, která počítá s přímým napojením nové železnice na krajskou Jihlavu.
25. 11. 2022 Kraj Vysočina Územní plánování

45. Ministerstvo průmyslu požaduje omezit práva vlastníků, dotčených obcí i veřejnosti, a nejen pokud jde o jádro

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje zrušit standardní způsob povolování stavebních záměrů, pokud se jakkoli vztahují k výrobě energie z jádra. Nově otevřené lomy, výstavba silnic, jaderné elektrárny, vedení vysokého napětí či malé jaderné reaktory), ale třeba také konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů mají být umisťovány do volné krajiny bez řádného projednání. Návrh přitom nerespektuje legislativu EU, kterou je Česká republika vázána. Zelený kruh proto podává v rámci dnes končícího připomínkové řízení zásadní námitky.
21. 11. 2022 Zelený kruh Územní plánování

46. Spolupráce s investory podporuje komplexní rozvoj území

Efektivní spolupráce představitelů měst a obcí s developery je dlouhodobým předmětem diskuzí obou zainteresovaných stran. Města a obce usilují o komplexní rozvoj svého území a investoři chtějí výhodně zhodnotit své prostředky. Na jedné straně volení zástupci komunální politiky a na druhé straně představitelé tvrdé podnikatelské sféry. Přestože obě strany mají stejný cíl – stavět v dané lokalitě, sladit jejich zájmy bývá paradoxně velmi náročné a zdlouhavé.
6. 9. 2022 OF 4/2022 Územní plánování

47. Nejasností kolem opravy stavebního zákona přibývá. Bude reforma územního plánování?

Namísto odkladu účinnosti nového stavebního zákona alespoň o dva roky se vláda rozhodla jít cestou rychlé novely. Ta má především zabránit megalomanské transformaci stavebních úřadů a ponechat je na místní úrovni. Vláda však v rámci novely zcela rezignovala na potřebnou reformu územního plánování. V programovém prohlášení přitom slíbila, že posílí pravomoci samospráv v oblasti územního plánování a podpoří využívání plánovacích smluv.
10. 3. 2022 Zelený kruh Územní plánování

48. Pozemkové úpravy pomáhají zlepšovat stav krajiny a snižují rizika záplav i sucha. Projednávání změn projektantům usnadňují mapové aplikace

Snížení rizika záplav, sucha a eroze půdy, ale také lepší podmínky pro další rozvoj měst a obcí i pro samotné majitele. To jsou stěžejní benefity plynoucí z komplexních pozemkových úprav, při nichž v katastru dochází k optimalizaci uspořádání pozemků a jejich zpřístupnění dle podmínek současného stavu využívání krajiny a dle požadavku jednotlivých vlastníků. Složitý a časově náročný proces plánuje nejméně třemi miliardami korun ročně podpořit nová vláda. Významně usnadnit by jej také mohlo širší využívání mapových aplikací, které zjednoduší projednávání navrhovaných změn.
23. 12. 2021 Lesensky.cz Územní plánování

49. Veřejné zájmy v územním plánování

Při přípravě územně plánovací dokumentace (ÚPD) i jejím uplatňování ve správních řízeních se střetávají nejrůznější zájmy. Nelze se vyhnout tomu, aby záměry navrhované v ÚPD nezahrnovaly soukromé pozemky, aby nebyla nějakým způsobem omezena možnost změny jejich využití, častá je obava ze znehodnocení prostředí, ve kterém se nacházejí.
15. 7. 2021 OF 2–3/2021 Územní plánování
Bylo nalezeno 69 záznamů.