Evropský výbor regionů zahájil nové období jednáním o odpadech

12. 5. 2015 OF 2/2015 Životní prostředí

V polovině února se v Bruselu sešli poprvé v novém pětiletém funkčním období členové Výboru regionů EU. Zvolili nového předsedu a prvního místopředsedu, zaujali postoj k pracovnímu programu Komise na rok 2015 a určili hlavní úkoly a priority pro nadcházející rok.

Celkový pohled do sálu při jednání výboru
Celkový pohled do sálu při jednání výboru

Výbor regionů (VR) je shromážděním regionálních a místních zástupců ze všech 28 členských států Evropské unie, má celkem 353 členů a stejný počet náhradníků (ČR zastupuje dvanáctičlenná delegace). Úkolem VR je zapojit orgány regionální a místní samosprávy do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Soudní dvůr EU, pokud byla porušena jeho práva nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Markku Markkula z Finska, nově zvolený předseda
Markku Markkula z Finska, nově zvolený předseda

Předsedou Evropského výboru regionů byl zvolen Markku Markkula (ELS), člen rady a předseda plánovací komise finského města Espoo. Je bývalým poslancem finského parlamentu, je také členem regionální rady Helsinki-Uusimaa. Působí rovněž jako poradce na univerzitě Aalto ve Finsku se specializací na výzkumnou, inovační a vzdělávací politiku Evropské unie. Po svém zvolení zdůraznil, že se během svého funkčního období zaměří na tvorbu růstu a pracovních míst prostřednictvím aktivního zapojení evropských regionů a měst.

Funkci prvního místopředsedy VR bude zastávat Karl-Heinz Lambertz (SES), předseda parlamentu Německojazyčného společenství Belgie.

Priority Komise na rok 2015

První místopředseda Komise Frans Timmermans hovořil ve VR o dalším postupu v oblasti posílení spolupráce mezi oběma institucemi, o iniciativách v oblasti růstu a pracovních míst, o zlepšování právní úpravy a zejména o hlavních prioritách pracovního programu exekutivy EU na rok 2015. K tomu členové VR přijali usnesení z pohledu místních samospráv.

Paní Zanda Kalnina-Lukaševica, státní tajemnice pro záležitosti EU, představila hlavní priority lotyšského předsednictví EU a po diskuzi členové VR vyslechli paní Cecilii Malmström, komisařkou EU pro obchod, která hovořila o regionálním a místním rozměru transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Předmětem debaty byl možný dopad TTIP na veřejné služby, dále urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS), zeměpisná označení a další ekonomické otázky regionálního zájmu.

Mariana Gâju, starostka obce Cumpăna z Itálie, představila návrh stanoviska k tématu oběhového hospodářství – přezkum právních předpisů v oblasti odpadů, jež reaguje na tzv. balíček opatření Evropské komise týkajících se oběhového hospodářství.

Změny v oblasti odpadů

Evropský výbor regionů požaduje, aby Evropská komise znovu zvážila stažení navrhovaných změn právních předpisů EU v oblasti odpadů a tvrdí, že by bylo mnohem rozumnější stavět na původních návrzích, než začínat znovu od začátku. Výbor regionů vyzývá Komisi, aby své návrhy k původnímu balíčku využila jako základ pro vytvoření ambiciózních právních předpisů EU týkajících se odpadů, jež pomohou zajistit udržitelné „oběhové hospodářství“ v Evropě.

Původní balíček předpisů EU obsahuje řadu opatření, mezi něž patří zajištění recyklace 70 % komunálního odpadu do roku 2030, závazný cíl recyklace 80 % obalových odpadů do roku 2030 a zákaz skládkování recyklovatelného odpadu do roku 2025. Zpravodajka Mariana Gâju uvedla, že stanovisko Výboru stanoví vlastní cíle, které by nyní měly být základem právních předpisů, pokud Komise zveřejní nový balíček:

  • zakázat skládkování recyklovatelného a biologicky rozložitelného odpadu do 1. ledna 2025 a změnit cíl ukládat na skládky maximálně 5 % zbytkového odpadu na závazný do roku 2030;
  • zajistit jednotnou definici komunálního odpadu a zavést jednotnou metodiku výpočtu pro cíle týkající se recyklace v EU;
  • zvýšit environmentální odpovědnost podniků zavedením doporučení, která zaručí, že výrobky uváděné na trh budou pocházet z recyklovaných zdrojů;
  • zavést v revidované rámcové směrnici o odpadech cíl recyklace biologického odpadu;
  • zahrnout do přezkumu strategie EU pro růst – Evropa 2020 v polovině období nový cíl týkající se produktivity zdrojů, který by usiloval o nejméně 30 % navýšení do roku 2030.