Archiv článků

Bylo nalezeno 29 903 záznamů.

1. Proti novele insolvenčního zákona

Vláda v současné době připravuje novelu insolvenčního zákona, ve které navrhuje osvobození od dluhů pro všechny dlužníky za tři roky. Proti tomuto vládnímu návrhu, který zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky bez rozlišení schopností dlužníků, protestuje nejenom Svaz měst a obcí, ale také většina odborné veřejnosti, a podle průzkumu veřejného mínění také občané. Na tiskové konferenci vedle SMO ČR vystoupili zástupci pořádajícího InsolCentra a Svazu českých a moravských bytových družstev.
22. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

2. Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabízí pomocí tohoto programu dotace pro obyvatele, obce a firmy v krajích, které se musí vypořádat s útlumem těžby uhlí. Přispívá na aktivity, které pomáhají řešit jak sociální a hospodářské, tak environmentální dopady přechodu na nízkoemisní ekonomiku.
21. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

3. Agropocasi.cz – nová webová aplikace nejen pro zemědělce

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře.
21. 3. 2023 ČHMÚ Veřejná správa online

4. Zahrádkaření posiluje a zůstává doménou českých domácností

Zahrádkaření zůstává doménou českých domácností. Pandemie a růst cen potravin tyto tendence jen posílily. Této činnosti, která je hluboce zakořeněná už v několika generacích, se věnuje zhruba polovina všech českých domácností, což je o něco málo více než před covidem. Spíše, než potravinová soběstačnost je ale motivací potravinová suverenita, která klade důraz na možnost vybrat si své zdroje potravin, říká sociolog SYRI Jan Vávra.
21. 3. 2023 SYRI Ostatní

5. MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.
21. 3. 2023 MPSV ČR Sociální problematika

6. K novele informačního zákona

Od 1. 1. 2023 došlo k doplnění informačního zákona[1], které má původ v transpozici směrnice o otevřených datech a opakovanému použití informací veřejného sektoru. Tradičně se však dostaly do zákona rovněž další úpravy, které mohou být z pohledu obcí zajímavější než ty transpoziční.
21. 3. 2023 OF 5/2022 Legislativa

9. Setkání s představiteli obcí a měst zakončili krajští radní na Rokycansku

Diskuse k pořízení digitálních technických map, o postupující digitalizaci státní správy, vzniku nového Centrálního místa služeb či možném vzniku nového platebního portálu po vzoru Středočeského kraje, byly hlavními tématy setkání vedení Plzeňského kraje se starostkami a starosty ve Stodě na jižním Plzeňsku a Rakové na Rokycansku. Stejně jako v případě dvou předchozích setkání se dostalo i na dotace z oblasti regionálního rozvoje a životního prostředí, anebo na revitalizaci objektů kulturního dědictví v obcích.
20. 3. 2023 Plzeňský kraj Regiony

10. Brno je městem pro podnikání

Statutární město Brno je nejlepším městem v celém Jihomoravském kraji z hlediska podnikatelského potenciálu. Podnikání se daří velmi dobře také v Moravském Krumlově a Hodoníně. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v ČR a 22 městských částí hlavního města Prahy. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.
20. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

12. Má dodavatel nárok na náhradu škody při neoprávněném vyloučení ze zadávacího řízení?

Nejvyšší soud v minulém roce vydal zajímavý rozsudek v oblasti náhrady škody, který se týká práva veřejného zadávání, resp. oblasti veřejných zakázek. Jak bude podrobně popsáno dále, houževnatá obrana dodavatele v dané věci přináší určité vyjasnění problematiky odpovědnosti zadavatele při neoprávněném vylučování dodavatelů ze zadávacího řízení v občanskoprávní rovině, tedy při uplatňování nároků dodavatelů mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
17. 3. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

13. Vláda připravila novelu liniového zákona, která podpoří výstavbu páteřní transevropské dopravní sítě

Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jejíž návrh schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 15. března 2023.
17. 3. 2023 Úřad vlády Doprava

14. Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

Fond malých projektů (FMP) v rámci programu Evropské unie Interreg, který byl zaměřen na spolupráci komunit z Česka a Rakouska v různých oblastech, již může bilancovat. Byly podpořeny aktivity typu people-to-people spojené se setkáváním, kulturními slavnostmi, tradicemi, vzděláváním, exkurzemi, sportovními turnaji, ale také zaměřené na dopravu, ekologii nebo univerzitní spolupráci.
17. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

16. Zástupci kraje se setkali se starosty ve Svatavě, v Lipové a Tuřanech

Stav komunikací, bezpečnost, investiční záměry, pokrytí signálem, život v obci či městě, to jsou jen některá z témat, která pravidelně projednávají hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a radní pro rozvoj venkova Vít hromádko s vedením měst a obcí v regionu na svých pracovních výjezdech po kraji.
17. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

17. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty

V jakém rozsahu může neuvolněný místostarosta zastupovat uvolněného starostu, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? Může za něj např. podepisovat smlouvy (již schválené zastupitelstvem), schvalovat rozpočtová opatření do limitu, který je v kompetenci starosty, zveřejňovat záměry o prodeji nebo propachtování nemovitostí a další záležitosti, které jsou v kompetenci starosty?
17. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

18. Díky osvětě vlastníků půdy budou obce odolnější vůči klimatické změně

Jak se obce připravují na klimatickou změnu, aby vůči negativním vlivům byly odolnější, zkoumají vědci z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU. K vyšší odolnosti venkova chtějí aktivně přispět působením na vlastníky zemědělské půdy. Právě ti totiž mohou ovlivnit, jak se v krajině bude hospodařit. V rámci projektu pro ně chystají výstavy, semináře i webový portál, který jim pomůže se v problematice zorientovat a následně aktivně podnikat kroky ke změně.
16. 3. 2023 Mendelova univerzita v Brně Životní prostředí

19. V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe

Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina dnes zaplnilo na 80 zástupců samospráv, úředníků odpadového hospodářství obcí a regionálních odpadářských společností. Zúčastnili se třetího ročníku konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů a materiálové využití vytříděných odpadů.
16. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

20. Nové podmínky zemědělských dotací by měly zajímat i obce

Ačkoli se změny ve Společné zemědělské politice EU (SZP) primárně týkají podmínek, které budou muset při čerpání dotací dodržovat podnikatelé v zemědělství, alespoň o některých z těchto podmínek, případně o přínosech či rizicích dotačních programů by měli mít představu také představitelé obcí a měst. Mimo jiné také proto, že nové podmínky budou mít, patrně více než v současné době, vliv i na majetek obcí a stav krajiny v jejich bezprostředním okolí.
16. 3. 2023 OF 5/2022 Životní prostředí

21. Vydáváte tištěný zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší!

O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2022, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete opět zabojovat v celostátní soutěži, kterou již podvanácté vyhlásila obecně prospěšná společnost Civipolis, o. p. s. Jedním ze spoluorganizátorů je i Sdružení místních samospráv ČR.
15. 3. 2023 Civipolis Ostatní

22. Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.
15. 3. 2023 MMR ČR Územní plánování

23. Moravskoslezský kraj pomáhá i v oblasti životního prostředí

Moravskoslezský kraj přispěje obcím celkem 32 milionů korun na vodohospodářské projekty. Krajské peníze pomohou najít optimální způsob odkanalizování obcí, čištění splaškových vod nebo hospodaření se srážkovými vodami. Kraj přispěje i na samotnou výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí, čistíren a vodárenských objektů. Krajští zastupitelé dnes také schválili příspěvek ve výši 3,2 milionu korun 36 chovatelům ovcí a koz na ochranu stád před útoky vlka.
15. 3. 2023 Moravskoslezský kraj Regiony

24. Za podnikáním nejlépe do Jablonce nad Nisou

Podmínky pro podnikání jsou v rámci Libereckého kraje nejvýhodnější v Jablonci nad Nisou. Vyplývá to ze srovnávacích výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank. Na druhé příčce se v regionu umístily Semily a Liberec. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé ČR každoročně všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
15. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

25. Společenství obcí a „létající úředník“

Obecní zřízení (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) prodělalo od svého přijetí v roce 2000 řadu změn, a to jak přímých, tak i nepřímých. Vždyť v době vzniku zákona ještě existovaly okresní úřady, platil stavební zákon z roku 1976, zákoník práce z let šedesátých, stejně jako správní řád, nemluvě o občanském zákoníku. Právní řád se podstatně změnil a ovlivňoval, byť nepřímo, také obecní zřízení. Ale i přímých novelizací zákona o obcích byla celá řada, v posledních pěti letech snad pět nebo šest.
15. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

27. Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. Příjem žádostí u těchto výzev se zahájí na začátku dubna.
14. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

28. Projekty zaměřené proti suchu, přehřívání nebo záplavám mohou získat ocenění Adapterra Awards

Na cenu mohou být do konce března nominovány administrativní budovy, domy, veřejná prostranství, parky, úpravy řek či území v krajině. Podmínkou je, aby se jednalo o již realizované projekty, které jsou adaptované na budoucnost – tedy na častější období sucha, zvyšování teploty a vlny veder i četnější přívalové srážky. V rámci celostátní soutěže Adapterra Awards budou navíc udělena speciální ocenění projektům přímo z Moravskoslezského kraje.
14. 3. 2023 Moravskoslezský kraj Životní prostředí

29. Praktické poznatky k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Díky novele zákona o místních poplatcích provedenou zákonem č. 543/2020 Sb., jsou poplatky za komunální odpad upraveny v jednom zákoně, čímž došlo k odstranění dvojkolejnosti právní úpravy těchto poplatků. Druhým poplatkem za komunální odpad je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jehož obdobu upravoval v současné době již zrušený zákon č. 185/2001 Sb.
14. 3. 2023 OF 5/2022 Legislativa

30. Staňte se Vesnicí roku 2023 Kraje Vysočina

V obci Třeštice, která loni získala titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2022 a v celostátním kole skončila na druhém místě, byl 8. března 2023 uspořádán motivační seminář pro zástupce obcí, kteří mají zájem se do tradičního klání zapojit. Jeho cílem bylo předat účastníkům nejen základní informace o soutěži, ale i postřehy členů hodnotitelských komisí, sdílet zkušenosti vítězných obcí a především inspirovat nováčky, jak mohou prezentace svých obcí připravit.
13. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

31. Pardubický kraj může pomoci obcím se zajištěním údržby břehů řek

Starostové obcí v regionu dlouhodobě řeší neutěšený stav některých břehů řek a vodních toků. I o tom jednal hejtman Martin Netolický na setkání se zástupci Povodí Labe a Skupinou ČEZ. Předmětem jednání bylo také nastavení majetkoprávních vztahů ve spojitosti s posílením kapacity elektrické energie na Králicku. Tento projekt pomůže zásadně urychlit tolik potřebný rozvoj energetické sítě nejen v oblasti Králicka, ale i v dalších částech Pardubického kraje.
13. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

32. Liberecký kraj chce pokračovat v odstraňování starých ekologických zátěží

S likvidací starých skládek a pozůstatků činnosti průmyslových podniků bude kraj odborně i finančně pomáhat. O pomoc mohou zažádat vlastníci pozemků, obce i právnické osoby s omezením na malé podniky, jejichž lokalita se nachází na území Libereckého kraje. Zvýšená pozornost má být věnována lokalitám umístěným v povodí vodárenských toků, v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo údolních nivách, kde stará ekologická zátěž představuje významné riziko pro člověka i přírodní ekosystémy.
13. 3. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

34. Brownfieldy mají zelenou

Hnědou barvou se na územních plánech v Anglii zpravidla označoval prostor nevyužívaných zaniklých a většinou chátrajících průmyslových nebo zemědělských provozů, ale i bytových domů, které dneska podle toho všeobecně označujeme jako brownfieldy. Strukturální změny, restituční procesy a nedostatek kapitálu, zejména v devadesátých letech minulého století, byly příčinou zrodu tisíců brownfieldů v České republice.
13. 3. 2023 Obec a finance Územní plánování

35. Česká republika má nového prezidenta, Petr Pavel se ujal úřadu

Nový prezident České republiky Petr Pavel složil ve čtvrtek 9. března 2023 slavnostní prezidentský slib a ujal se úřadu. Stalo se tak na společné schůzi obou komor Parlamentu ve Vladislavském sále, které se zúčastnili i členové české vlády včetně premiéra Petra Fialy.
10. 3. 2023 Úřad vlády Události

36. Zelenější města odolná proti horku a suchu

Na revitalizaci zelených prostranství, ale i snížení dopadů klimatických změn ve městech a obcích cílí tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a nebo třeba na ježčí příbytky.
10. 3. 2023 MMR ČR Dotace

37. Jednání se starosty se tentokrát konala v Tepličce, Mnichově a Horním Slavkově

Co trápí vedení měst a obcí? S jakými problémy se potýkají a jak jim může být nápomocen Karlovarský kraj? To jsou nejčastější otázky, které zaznívají v rámci společných setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí. Tentokrát se vydal hejtman Petr Kulhánek, náměstek Karel Jakobec a radní Vít Hromádko do Tepličky, Mnichova a Horního Slavkova.
10. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

38. Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům schválit celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.
10. 3. 2023 Středočeský kraj Regiony

39. Arnika vyhlašuje devátý ročník Odpadového Oskara

Prostřednictvím soutěže Odpadový Oskar organizace Arnika motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství již od roku 2015. V devátém ročníku budou hodnoceny data za rok 2022. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.
10. 3. 2023 Arnika Životní prostředí

40. Největší solární elektrárna v Česku by mohla vyrůst na letišti Hradčany v Ralsku

Na letišti Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku by mohla vyrůst největší solární elektrárna v Česku. Liberecký kraj si nechal zpracovat studii řešení na báňské univerzitě v Ostravě. Krajští zastupitelé dostali koncem února informaci o třech navržených variantách a pokračování přípravy další studií proveditelnosti přírodní verze návrhu. V této fázi s výstavbou nesouhlasí ani zástupci města Ralska.
10. 3. 2023 Obec a finance Ostatní

43. Veřejná shromáždění: Pro veřejnost a média těžko uchopitelná, svolavateli zneužitelná

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v základní Listině práv a svobod a jako takové stojí nad dalšími zákony či například nad vyjádřením policie k dané akci. Úřady taková shromáždění ani nepovolují, ale postačuje pouze jejich včasné ohlášení. To samozřejmě otevírá prostor pro kreativitu svolavatelů, kdy taková shromáždění není možné zakázat. Magistrát hlavního města Prahy považuje za důležité v rámci osvěty poukázat na skutečnosti související s konáním veřejných shromáždění, aby nedocházelo k dezinterpretacím.
9. 3. 2023 Středočeský kraj Legislativa

44. Slovo starosty a senátora: V pasti boje s klimatem

Tuto past připravili aktivističtí vědci, kteří získávají dotace na zkoumání změny klimatu, zakládají na to celé výzkumné ústavy a létají po celém světě tuto problematiku konzultovat. Z klimatických konferencí šíří strach, že planeta buď shoří žárem a suchem, nebo naopak bude zaplavena vodou oceánů v důsledku roztání všech ledovců. Vědci se netají tím, že jejich věda musí stát nad politikou a oni, vědci, budou určovat, jaká má být politika a co se smí a co ne. Tedy vládnout bez voleb.
9. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

45. Žádné stavební řízení se nebude zbytečně protahovat, rodinný dům může mít povolení už za 30 dní

Zajištění rychlého, jednoduchého a transparentního řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. To je základním cílem klíčové novely nového stavebního zákona předložené Ministerstvem pro místní rozvoj, kterou projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Novela mění nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady, a zároveň obnovuje stavební úřady na obcích, aby bylo zajištěno dostupné, přehledné a srozumitelné stavební řízení i pro běžného občana.
8. 3. 2023 MMR ČR Legislativa

46. Návod pro přijímání mimořádných odměn zastupitelům obcí podle rozhodovací praxe Ministerstva vnitra

Vzhledem k tomu, že schvalování odměn politiky politikům je logicky pro veřejnost citlivou záležitostí a v minulosti se tento institut zneužíval, zavedl zákonodárce správně do zákona vyšší míru povinné transparentnosti při schvalování odměn. Tento návod je věnován zastupitelstvům, které chtějí ocenit mimořádný výkon svého zastupitele a chtějí to udělat správně.
8. 3. 2023 Oživení Ostatní

47. SMO vysoudil náhradu škody po administrátorovi veřejných zakázek

V letech 2010–2013 SMO realizoval projekt „Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice“, také známý jako „Vzdělaný zastupitel“. Jednalo se o jeden z prvních velkých projektů SMO. Financován byl z OPLZZ. Jelikož SMO vždy postupuje jako řádný hospodář, najal si na realizaci výběrových řízení v rámci tohoto projektu odbornou společnost.
8. 3. 2023 SMO ČR Veřejné zakázky

48. Kraj Vysočina rozhodl o zrušení veřejných zakázek na zajištění linkové dopravy

Rada Kraje Vysočina zrušila veřejné zakázky na zajištění linkové dopravy. Důvodem je, že stále není možné zakázku ve všech jejích osmi částech, a to i po opakovaném potvrzení správného postupu zadavatele ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, kvůli soudem nařízenému předběžnénu opatření a dalším průtahům uzavřít. Po dvou letech administrace zakázky rozhodlo vedení Kraje Vysočina vypsat zakázku novou. Ta by měla být vyhlášena do dvou měsíců.
8. 3. 2023 Kraj Vysočina Veřejné zakázky

49. Pardubický kraj podpoří energetické úspory na obecních sportovištích

Rada Pardubického kraje na svém jednání schválila vyhlášení dotačního programu na podporu energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí. Celkově kraj pro obce nad pět tisíc obyvatel vyčlení částku tři miliony korun. Výše dotace na jednoho žadatele se pohybuje v rozmezí 50–500 tisíc korun.
8. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

50. Problémy rozvoje nejmenších sídel

Počátkem února se konal tradiční seminář Venkov, který pořádá výzkumné centrum RURAL na Přírodovědecké fakultě UK. Sešli jsme se s dr. Radimem Perlínem, který je duší celé akce. Hovořit budeme nejen o venkově, ale i o studijních programech, které je možné na geografii studovat.
8. 3. 2023 Obec a finance Regiony
Bylo nalezeno 29 903 záznamů.