Jak si poradit s bytovými problémy obce?

26. 5. 2016 RPA Bydlení a stavby

Mezi dlouhodobě nejpalčivější problémy obcí patří jednak tématika sociálního bydlení, jednak správa zastarávajícího bytového fondu. Ať už jde o sociální byty pro občany v nepříznivé sociální situaci, či o nutnost investic do rekonstrukcí a zateplení budov, spojuje je otázka, jak je financovat v rámci omezených rozpočtů?

Sociální byty jsou velmi vítanou občanskou službou mezi osobami neschopnými hradit tržní nájemné. Ať už jde o startovací byty pro mladé rodiny, malometrážní jednotky využitelné např. matkami samoživitelkami či specifické bydlení pro seniory, vždy je při jejich zřizování třeba dodržet stanovené podmínky: stavebně technické podmínky pro bydlení, optimálně nevyloučenou lokalitu a navazující služby (vzdělávání, ochrana obyvatelstva, zdravotnictví). Toho důsledkem jsou sociální byty pro obce velmi finančně náročné.

S velkou finanční náročností se obce ovšem nepotýkají jen při zřizování sociálního bydlení, nýbrž i při správě veškerého bytového fondu. Ten neustále zastarává, vykazuje nedostatečné tepelně izolační parametry, využívá neúčinné a nevhodné zdroje tepla. Přitom rekonstrukce, zateplení i inovaci tepelných zdrojů lze pokrýt nejen z vlastních prostředků, ale také pomocí úvěrů a dotací. A jsou to právě dotace, které nejméně zatěžují už tak napjatý rozpočet.

Financování údržby bytové fondu lze ze značné části vyřešit například prostřednictvím Výzvy č. 16 Energetické úspory v bytových domech z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je možno ji využít pro bytové domy na území ČR s výjimkou Prahy. Celková alokace výzvy je 4,5 miliardy korun a na jeden projekt lze uznat 90 miliónů korun způsobilých nákladů. Příjem žádostí byl zahájen v prosinci 2015 a končí 30. listopadu 2016.

Financování sociálního bydlení obstarává mj. Podprogram podporované byty Ministerstva pro místní rozvoj a výzvy z Integrovaného operačního programu. Aktuálně se očekává vyhlášení dvou výzev v rámci IROPu zaměřených na sociální byty s názvem Sociální bydlení a Sociální bydlení (SVL). Obě výzvy budou se lišit pouze územní působností podle toho, zda obec na svém území má nebo nemá sociálně vyloučenou lokalitu. Vyhlášení výzev se podle harmonogramu očekává ještě v květnu 2016, sběr žádostí by měl být zahájen v červnu a končit v prosinci letošního roku.

O tom, že lze těmito dotacemi úspěšně financovat bytové problémy, svědčí projekt Chráněného bydlení sv. Luisy pro osoby s demencí realizovaný oblastní charitou v Rajhradě. Té se podařilo vybudovat objekt s 12 pokoji se speciálním příslušenstvím a zázemím pro celkem 20 osob, a to sice rekonstrukcí budovy starých vojenských garáží na ulici Jiráskově v Rajhradě. Diecézní charita získala s pomocí Regionální poradenské agentury na Chráněné bydlení sv. Luisy přes 30 miliónů korun. Mimo jiné i díky včas podané žádosti, zpracované dle všech náležitostí a díky odborné asistenci po celou dobu realizace projektu.

Mgr. Richard Budzák, Regionální poradenská agentura, s. r. o.